Ny sökning
LK0401

Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0401

Läsåret 2022/2023

Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar (LK0401-30003)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar (LK0401-30240)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0401 Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar, 15,0 Hp

Climate Change – Effects on the Landscape and Potential Solutions

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0001

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i någon kombination av följande huvudområden:Arkitektur

Landskapsarkitektur

Byggd miljö

Design

Fysisk planering

Landskapsvetenskap

Miljövetenskap

Biologi

Skogsvetenskap

Trädgårdsvetenskap

Lantbruksvetenskapsamt

Engelska B eller motsvarande

Mål

Vid avslutad kurs ska studenten kunna

• förklara och beskriva de huvudmekanismer som globala klimatmönster och förändringar bygger på

• förklara potentiella direkta och indirekta effekter av klimatförändringar i lokala landskap

• bygga upp och förklara försvarbara strategier för att mildra klimatförändring och gynna anpassningar i stadsdelar, städer och landskap

• ge stöd åt lämplig kommunikation avseende att mildra och skapa anpassningar riktade mot klimatförändringar

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till effekter av klimatförändringar och potentiella lösningar vid olika skalnivåer, från global till lokal nivå. Huvudfokus är på stadsdel, stad och landskap, där en stor del av de relevanta besluten inom planering och förvaltning fattas och tillämpas. De frågeställningar som behandlas inom kursen är: introduktion till klimatologi och klimatförändringsvetenskap, hastigheten av de klimatförändringar som orsakats av människan, direkta och indirekta effekter, hur kan vi mildra klimateffekter? Hur kan samhället anpassas till förändringar? Lokala strategier för mildrade effekter och anpassningar. Hur kan klimatförändringsstrategier stödja en hållbar utveckling? Hur kan naturbaserade lösningar (gröna tak, "rain gardens", stadsträd m.m.) användas för anpassningar i staden? Vilka typer av kommunikation krävs för att göra anpassningar till och dämpning av klimatförändringar effektiva?Kursen bygger på föreläsningar, övningar (obligatoriska), projektarbete: planering och presentation (obligatoriskt), grupparbete och litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkända skriftliga redovisningar, seminarier, övningar och projektarbete.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till studenter på landskapsingenjörsprogrammen, trädgårdsingenjör - odling samt utbytesstudenter.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista

1. An Introduction to Physical geography and the Environment. Fourth edition.** Author: Holden J (editor) ISBN:** 9781292083575 Description: Chapters 3.4, 5.1-5.2, 6-9, 10.4, 13, 22 and 26 [204 pages]

2. Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change Author: European Environment Agency ISBN: ISBN 978-92-9480-270-5 [Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change] (https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe Compendium Description: Set of publications and hand-outs, approximately 300 pages

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0401 Anmälningskod: SLU-30121 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%