Ny sökning
LK0404

Landscape Architecture Practice

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0404

Läsåret 2023/2024

Landscape Architecture Practice (LK0404-10186)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-40006)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-30009)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-20005)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Landscape Architecture Practice (LK0404-10010)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-40137)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-30244)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-20153)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Landscape Architecture Practice (LK0404-10280)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0404 Landscape Architecture Practice, 15,0 Hp

Landscape Architecture Practice

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificerasAvancerad nivå (AXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

30 hp landskapsarkitektur på avancerad nivå, samt engelska 6.

Mål

Kursens mål är att studenten genom praktiskt arbete och reflektion över arbetet i landskapsarkitekturens yrkesmässiga kontext utvecklar en förtrogenhet med en kommande professionsroll, under överinseende av kvalificerad handledare på arbetsplatsen.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• redovisa sina erfarenheter från arbetsplatsen,

• förklara och reflektera över landskapsarkitekturens arbetsuppgifter i en vidare yrkesmässig och samhällelig kontext,

• reflektera över sitt eget behov av kunskap och utveckling,

• självständigt skapa och upprätthålla kontakt med arbetslplatsen.

Innehåll

• Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledaren godkänner praktikplatsen.

• 9–10 veckors arbetsplatsförlagd praktik.

• Skriftlig rapport (10–15 sidor exkl. bildmaterial).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker via en arbetsrapport författad av studenten samt ett arbetsintyg från handledaren.Följande avsnitt ska ingå i rapporten:

• Beskrivning av arbetsplatsen och dess olika verksamhetsområden kopplat till landskapsarkitekturens kunskapsfält.

• Beskrivning av arbetsmoment som studenten deltagit i.

• Reflektioner kring praktik/praktikplats/yrkesroll/samhällskontext.

• Reflektioner och kritiskt förhållningssätt till exempelvis uppgifter och underlagsmaterial, arbetsprocessen, möjlighet till omvärdering under processens gång, tillgänglighets- och jämställdhetsaspekter etc.Rapportens innehåll och kvaliteter är betygsgrundande.Handledarens arbetsintyg ska bland annat bedöma studentens initiativförmåga, motivationsgrad, faktiska prestation, samt förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.För godkänd kurs ska följande moment vara uppfyllda:

• Minst 80% närvaro på arbetsplatsen under praktikperioden

• Godkänd rapport

• Inlämnat arbetsintygOm studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om

övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Det är studentens eget ansvar att ordna en praktikplats och att där uppsöka en handledare.Praktikplatsen och omfattningen av praktiken ska godkännas senast två veckor innan påbörjad praktik av kursansvarig och utsedd handledare vid arbetsplatsen. Mall kommer att tillhandahållas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (AXX)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0404 Anmälningskod: SLU-40069 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%