Ny sökning
LK0411

Rum, plats, mobilitet

Kursen behandlar landskapsarkitekturens metoder för att planera, gestalta och förvalta transportsystem. Med utgångspunkt från gällande teorier och metodik om mobilitet och transportarkitektur undersöker studenten olika åtgärdsval. Under kursen erbjuds aktuell kunskap inom området genom litteraturstudier, föreläsningar och exkursioner. Arbetsmoment omfattar gruppövningar för att analysera landskapet, identifiera frågeställningar och föreslå lösningar som stödjer ett transportbehov. Ett individuellt projekt genomförs där studenten tillämpar sina kunskaper om landskapet och anläggningen till en gestaltad helhet. Några viktiga aspekter som karaktäriserar temat är färdighetsträning i att förstå sammanhanget på platsen i olika skalor och att gestalta rumsliga sekvenser som fungerar för rörelse i olika hastigheter.


Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, litteraturseminarier (obligatoriska), kritik – genomgångar av övningar (obligatoriska), handledda övningar i studio, och eget arbete i studio.


Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektexamen.


Information från kursledaren

Welcome!

Hello and welcome to Space, place and mobility!
The course will start on Campus Alnarp 28 th August at 13.00 hrs. Venue Terra Nova

Weekly structure:

The first week we will dive into the concept of mobility and anatomy of transport infrastructure. The next four weeks will contain lectures, litterature seminars, group assignments and trips to your study areas. This is an intense phase where we hope you will be inspired and enlighted with new perspectives on mobility and aspects connected to transport infrastructure in the landscape. These weeks contains both group and individual work, tutoring and wrap up sessions. In the wrap up sessions you will have the opportunity to progress with the help of peers. Attending tutoring is highly recommended since this is course where you will practice new skills. From the sixth week your focus will be set on your individual project and tutoring and interim seminars will take place.

We will head off on a fieldtrip in Skåne on the 11 th September and on a two-day excursion to Gothenburg and beyond on the 14 th-15 th of September. Further information will be supplied.

On the 19 th and 20 th of October you will present your individual project. The last week is assigned to finishing a written report.

Exercises:

There are two daily exercises that will happen the first week. The first is about the anatomy of transport infrastructure. The second is about observation and depiction of movement through a space.

Assignments:

There are three assignments and one individual project in this course. These will be handed in by uploading them on Canvas and are compulsory to pass the course. There will also be a series of exercises.

Cases:

There are two cases in this years course. One is located east of Gothenburg and other in the south, between Börringe and Ystad (Skania). The cases will be your focus during the group assignments. You will also do your individual project inside one of the areas.

Tutoring:

For the assignments you will be offered tutoring. The tutoring will be held in groups during the first three assignments. For tutoring you need to book a time-slot for your group in the course Calender. Tutoring will be done in both reality and on zoom. The time slots for the appointments will be uploaded the day before.

Wrap ups:

In the wrap up your group will usually have 10 minutes to present and then 5 minute discussion after. Everyone in the class listens to all the presentations. Before the wrap ups you will receive a schedule for when your group will present under the schedule model.

Seminars:

In this course there are 3 literature seminars. For the seminars the class will be divided in smaller groups to discuss the literature.

Excursions:

In this course there are three excursions that will include visits to your study areas. On the 11 th September you make a return trip to Alnarp. On the 14th to 15th of September the bus leaves Malmö early in the morning and returns late evening on the 15 th. We are staying at a hostel in Partille. The two-day excursion will be charged to cover the accommodation. Before each fieldtrip you will have a detailed schedule containing pickup/ meeting place.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0411-10120 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0411

Läsåret 2022/2023

Rum, plats, mobilitet (LK0411-10009)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1. Landscape architecture and transport infrastructure

Kees Lokman 2017. *Cyborg landscapes: Choreographing resilient interactions between **infrastructure, ecology, and society. *Journal of Landscape Architecture, 12:1, 60-73.

TDOK 2015:0323, v. 3.0. The Ecological and Cultural Heritage standards (Riktlinje Landskap). Trafikverket

Michael Jones , Peter Howard , Kenneth R. Olwig , Jørgen Primdahl & Ingrid Sarlöv Herlin (2007) Multiple interfaces of the European Landscape Convention. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 61:4, 207-216

2. Infrastructure, biodiversity and maintenance

E. O’Brien *Habitat fragmentation due to transport infrastructure : Practical considerations *The Ecology of Transportation: Managing Mobility for the Environment (2006) pp 191-204

Bekker H, Stegehuis B, de Vries H (2011) Defragmentation measures for the protection of our wildlife heritage. Rijkswaterstaat, Delft. http://www.mjpo.nl

Psaralexi MK, Votsi N-EP, Selva N, Mazaris AD and Pantis JD (2017). *Importance of Roadless Areas for the European Conservation Network. *Frontiers in Ecology and Evolution, 5:2 2017,

Helldin, Jan Olof (2022). *Are several small wildlife crossing structures better than a single large? Arguments from the perspective of large wildlife conservation *Natureconservation 2022
https://natureconservation.pensoft.net/article/67979/

3. Social perspectives

J.van Eldijk, J. Gil, N. Kuska, R.s. Patro. Missing links – Quantifying barrier effects of transport infrastructure on local accessibility. Transportation Research Part D 85 (2020) 102410

Smidfelt Rosqvist, L. 2019. Gendered Perspectives on Swedish Transport Policy-Making: An Issue for Gendered Sustainability Too: From One to Many Tracks. January 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-05042-9_4. In book: Integrating Gender into Transport Planning.

Till Koglin & Tom Rye. *The marginalisation of bicycling in Modernist urban transport planning. *Journal of Transport & Health 1 (2014) 214-222

Björn Wendle and Ulf Eriksson 2014. *Transport for an Attractive City – An introduction to TRAST. *Trafikverket/Sveriges kommuner och landsting

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0411 Anmälningskod: SLU-10120 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%