Ny sökning
LK0412

Klimatförändringar - landskap i förändring

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0412

Läsåret 2022/2023

Klimatförändringar - landskap i förändring (LK0412-30021)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0412 Klimatförändringar - landskap i förändring, 15,0 Hp

Climate Change - Landscape in Transition

Ämnen

Landskapsarkitektur Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 ENDA

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur

• landskapsarkitektur

• landskapsplanering

• byggd miljö

• design

• fysisk planering

• geografi

• landskapsvetenskap

• miljövetenskap

• biologi

• skogsvetenskap

• trädgårdsvetenskap

• lantbruksvetenskap

• samhällsbyggnadsteknik

samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Efter genomgången kurs ska studenterna:

- kunna förklara och beskriva viktiga processer som leder till mönster och förändringar i det globala klimatet

- kunna redogöra för lokala direkta och indirekta potentiella effekter av klimatförändringar

- kunna identifiera effektiva åtgärder för mildrande av och anpassning till klimatförändringar i olika skalor

- känna till potentiella drivkrafter till beslutsfattande som syftar till mildrande och anpassning till klimatförändringar i landskapet

- kunna ta fram underlag för att kommunicera effektivt angående anpassning till klimatförändringar och kunna samarbeta med andra yrkeskategorier i projekt kring klimatförändringar

Innehåll

Kursen ger en bred introduktion till klimatologi, effekter av klimatförändringar och drivkrafter till avsiktligt beslutsfattande för att mildra klimatförändringar eller anpassning till deras effekter, från global till lokal nivå. Huvudfokus är på landskapsnivån där effekterna av klimatförändringar äger rum och där en stor del av de relevanta besluten inom planering och förvaltning fattas. De frågeställningar som behandlas inom kursen är: introduktion till klimatologi, hastigheten av de klimatförändringar som orsakats av människan, direkta och indirekta effekter, hur kan vi mildra klimatförändringar? Hur kan samhället anpassas till förändringar? Vilka typer av kommunikation krävs för att motivera till mildrande av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar?Kursen bygger på föreläsningar (där vissa är obligatoriska), övningar (obligatoriska), projektarbete: planering och presentation (obligatoriskt), grupparbete och litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Bedömningen baseras på skriftlig examination, seminarier, övningar och projektarbete.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LK0287, LK0377

Litteraturlista

  1. An Introduction to Physical geography and the Environment. Fourth edition.** Author:** Holden J (editor) ISBN: 9781292083575 Description: Chapters 3.4, 5.1-5.2, 6-9, 10.4, 13, 22 and 26 [204 pages]
  2. Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change Author**:** European Environment Agency ISBN: ISBN 978-92-9480-270-5 [Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change] (https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe)1) Compendium Description: Set of publications and hand-outs, approximately 300 pages

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Horticultural Science - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Euroforester - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur Biologi
Kurskod: LK0412 Anmälningskod: SLU-30085 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%