Ny sökning
LK0417

Projektledning för landskapsingenjörer 2

I den här kursen får du arbeta med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.Under kursen får du lära sig använda verktyg för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter. Föreläsningar och litteraturseminarier ger dig fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt. Till hjälp kommer vi att fokusera på ett antal centrala begrepp: Aktör, delaktighet, demokrati, dialog, information, intressemotsättning, kommunikation, komplexitet, metod, perspektivtagande, process, professionell, projekt, samtal, samverkan, utvärdering och yrke.Genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp får du möjlighet att reflektera över olika yrkesroller såsom myndighets- samt ledarrollen och dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0417

Läsåret 2022/2023

Projektledning för landskapsingenjörer 2 (LK0417-20023)

2022-11-01 - 2023-01-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0417 Projektledning för landskapsingenjörer 2, 15,0 Hp

Project Management for Landscape Engineers 2

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 10,0 0102
Litteraturseminarium och obligatoriska övningar 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla kunskaper och färdigheter inom byggprocessen, projektledning och kommunikation för att kunna hantera olika situationer som yrkesverksamma landskapsingenjörer möter.Efter avslutad kurs ska studenten kunnaKunskap och förståelse

- översiktligt beskriva grundläggande teorier om och modeller för kommunikation, speciellt i relation till planering, anläggning och skötsel av offentliga miljöer

- beskriva hur ett projekt inom anläggningsområdet planeras, organiseras och genomförs

- översiktligt beskriva entreprenadjuridik kopplad till anläggningsprojekt och olika upphandlingsformerFärdighet och förmåga

- visa förmåga att analysera olika aktörers intressen och perspektiv inom anläggningsprojekt

- visa förmåga till samverkan i grupper med olika sammansättning

- visa förmåga att analysera ett projekt utifrån genus- och jämställdhetsperspektiv

- reflektera över hur viktiga faktorer så som till exempel ledarskap inverkar på projekt- och processarbeten samt visa hur intressemotsättningar kan hanteras

- utforma en projektplan för ett anläggningsprojekt

- reflektera över risker och begränsningar som kan finnas i ett pågående projekt

- visa förmåga att läsa och tolka olika handlingar och kvalitetsdokument tillhörande ett anläggningsprojektVärderingsförmåga och förhållningssätt

- utvärdera ett projekt med fokus på aspekter som kommunikation, organisation och juridik vilka har behandlats under kursen.

Innehåll

Landskapsingenjörer arbetar inom den gröna sektorn med utmaningar kopplade till hållbar planering och förvaltning av framtidens städer. Utmaningarna för framtidens landskapsingenjörer är komplexa, inte minst för att det finns många aktörer att hantera och starka, ibland motstridiga intressen. Vårt redskap när det gäller att arbeta tillsammans med människor i komplexa situationer är kommunikation.Kursen behandlar yrkesroller såsom myndighets- och projektledarrollen samt dess förutsättningar med fokus på kommunikativa aspekter och projektledning i praktiken. Detta genomförs genom studiebesök och gästföreläsningar samt i projektarbeten i grupp.Under kursen tränas färdigheter i de praktiska övningarna, medan föreläsningar och litteraturseminarier främst syftar till fördjupad teoretisk förståelse och nya förhållningssätt.Under kursen genomförs en större gruppuppgift där gruppen följer och analyserar ett verkligt projekt med fokus på hur projektet har styrts och utvecklats.Obligatoriska moment är litteraturseminarier, presentation av projekt och opposition på projekt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.

Godkänd individuell redovisning av projektarbetsprocessen (endast för betyg 4-5).

Godkänt deltagande i obligatoriska moment.

Godkända muntliga och skriftliga övningar.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kunskaper i kalkylering motsvarande kursen Projektledning för landskapsingenjörer 1 rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0364

Litteraturlista

Obligatorisk läsning:

 1. OBLIGATORISK LITTERATUR

  1) Byggledning projektering
  **Författare: **Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
  **ISBN: **9789144156421, upplaga 2:2
  **Kommentar: **kapitel 1-4, 6-7, 10

  1. Projektmodell Uppsala
   **Kommentar: **kommer att finnas tillgänglig på canvas

  2. Judith Butler's Gender Trouble: A Short Introduction (video)https://www.youtube.com/watch?v=q3i-8JEWSk8Links to an external site.

  3. Student survey reaction: ‘Is architecture a middle-class profession? Hell yes’.
   Författare: Ella Jessel (2018)
   Architects’ Journal web page. Visited 2021-10-29. https://www.architectsjournal.co.uk/news/student-survey-reaction-is-architecture-a-middle-class-profession-hell-yesLinks to an external site.

  4. Hegemonic Feminism Revisited: On the Promises of Intersectionality in Times of the Precarisation of Life
   Författare: Paulina de los Reyes & Diana Mulinari (2020)
   NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:3, 183-196 https://doi.org/10.1080/08038740.2019.1705905Links to an external site.

  5. Becoming a Feminist Architect
   Författare: Marie-Louise Richards (2017).
   Field Journal Vol. 7:. Download Marie-Louise Richards. 2017. Field Journal Vol. 7: http://field-journal.org/wp-content/uploads/2018/01/3-Hyper-visible-Invisibility.pdfLinks to an external site.

  6. Co-optation and Feminisms in the Nordic Region: ‘Gender-friendly’ Welfare States, ‘Nordic exceptionalism’ and Intersectionality.
   Författare: Stoltz P. (2021)
   I: Keskinen S., Stoltz P., Mulinari D. (eds) Feminisms in the Nordic Region.Gender and Politics. Palgrave Macmillan, Cham Download Stoltz P. (2021) In: Keskinen S., Stoltz P., Mulinari D. (eds) Feminisms in the Nordic Region.Gender and Politics. Palgrave Macmillan, Cham. 
   https:/Links to an external site./doi.org/10.1007/978-3-030-53464-6_2Links to an external site.

  8) Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren.
  **Författare: **Sven Eklund
  **ISBN: **9789144072753
  **Kommentar: **Delar kommer att finnas på Canvas

  9) Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet
  **Författare: **Kjell Granström
  **ISBN: **9789144008523
  **Kommentar: **Delar kommer att finnas på Canvas

  10) Collaborative planning. Shaping places in fragmented societies.
  **Författare: **Patsy Healey
  **ISBN: **0774805986
  **Kommentar: **Introduktion och kapitel 1 & 2

  11) Discursive moments: Reframing deliberation and decision-making in alternative futures landscape ecological planning
  **Författare: **M.E. Hoversten, S.R. Swaffield
  **ISBN: **https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.10.005

  12) The complete project manager: Integrating people, organizational and technical skills,
  **Författare: **Englund, Randall & Alfonso Bucero. 2019
  **ISBN: **9781523098422
  **Kommentar: **Ed. Berrett-Koehler, 2 nd edition, CA. Kap 3, 5 och 6

  13) Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in
  **Författare: **Fisher, Roger et al. (2012)
  **ISBN: **9780143118756
  **Kommentar: **Ed. Ramdom House Business Nook, 3rd edition, London.

  14) Group-Projects in a Problem-Oriented Setting
  **Författare: **Anders Dahl & Trine Dich
  **ISBN: **9788791319532
  **Kommentar: **Introduktion och part 1. 212 sidor (Delar kommer att finnas på Canvas).

  15) Problem-oriented Project Work: A Workbook
  **Författare: **Bitsch Olsen, Poul & Kaare Pedersen. 2019
  **Kommentar: **5th Edition 2019. Samfundslitteratur. Kap 1, 3, 11. (Delar kommer att finnas på Canvas)

  REKOMMENDERAD LÄSNING SAMT REFERENSLITTERATUR

  1) Byggledning projektering
  **Författare: **Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
  **ISBN: **9789144156421, upplaga 2:2
  **Kommentar: **Resterande kapitel

  2) Byggledning projektering, övningsbok
  **Författare: **Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson
  **ISBN: **97891441222243, upplaga 2:2
  **Kommentar: **Resurs för tentameninläsning

  3) Introduktion till entreprenadrätt
  **Författare: **Olsson, S. 2020
  **ISBN: **9789179170356
  **Kommentar: **Utgivare: Svensk Byggtjänst. 182 sidor.

  4) Projektledning
  **Författare: **Hallin, A; Gustavsson, T. 2015
  **ISBN: **ISBN: 978-91-47-11480-1
  **Kommentar: **Liber AB. Andra upplagan. 243 sidor. Delar kommer att finnas på Canvas

  5) Projektledning från grunden
  **Författare: **Tonnquist, B. 2020.
  **ISBN: **9789152360095
  **Kommentar: **Rekommenderad läsning

  6) Övningsbok Projektledning
  **Författare: **Tonnquist, B. 2018
  **ISBN: **9789152355572
  **Kommentar: **Rekommenderad läsning

  7) Att vara chef och ledare: dina verktyg för praktiskt ledarskap.
  **Författare: **Mossboda, B-M, Mikael Peterson, Inga Rönnholm.
  **ISBN: **9789170920363
  **Kommentar: **Delar kommer att finnas på Canvas

  8) Growing Wings on the Way: Systems Thinking for Messy Situations.
  **Författare: **Rosalind Armson. 2011
  **Kommentar: **Triarchy Press Limited,. Kap 3 kommer att finnas på Canvas Rekommenderad läsning

  9) Att skapa effektiva team
  **Författare: **Wheelan, S. 2010
  **ISBN: **9789144119199
  **Kommentar: **Rekommenderad läsning

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0417 Anmälningskod: SLU-20055 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%