Ny sökning
LK0421

Studio – Vattenmiljöer och landskapsarkitektur

Kursen syftar till att introducera teori, kunskaper och färdigheter om klimatanpassad övergripande vattenmiljöplanering och landskapsarkitektur, samt att utveckla och fördjupa kunskaper, förmågor och färdigheter i avgränsade landskapsarkitekturprojekt inom vattenmiljöplanering och gestaltning.

Information från kursledaren

Hi & welcome to the course!

New course-setup

This year's version of the course is completely new, both in terms of content and course-team. The course will have a clear focus on climate-adapted and nature-based stormwater planning and design in urban environments, following the urban water cycle from green roofs, rainbeds, constructed wetlands etc all the way to the natural water habitats. The course team will consist of me, Maria Wisselgren, Tomas Eriksson and Sofia Sandqvist. To our help we have different experts that you will meet throughout the course.

Our project area will be the future Uppsala Business Park ("gamla Pharmacia") where you will be working on a larger wetland design close to Uppsala's southern (highway)entrance (east of IKEA). Fyrisån which is the river running past Ultuna is the recipient of this water.

As we are planning everything from scratch, it is taking some extra time for us. Therefore you might need some extra patience with us and just trust that we will take good care of you = we will do our best to give you both the right information and the right support when you need it. Don't hesitate to contact us (me) if you have any questions or if you have any helpful information.

Preliminary schedule and date for written exam

The date for the written exam is preliminary and noted in the preliminary schedule. Any other date that you might see through LADOK is presently not correct. We will give you the new date as soon as we get a confirmation from the examination-booking at SLU.

Compulsory literature

The first book is added under the literaturelist-tab here on the course page. The rest of the reading will come shortly. All literature will be available for free online via the SLU-library, or as a pdf on Canvas.

The extracted pages from "Water centric..." will be available in a pdf on Canvas later.

/Sofia Eskilsdotter

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LK0421

Läsåret 2022/2023

Studio – Vattenmiljöer och landskapsarkitektur (LK0421-10040)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0421 Studio – Vattenmiljöer och landskapsarkitektur, 15,0 Hp

Studio – Water environments and landscape architecture

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 högskolepoäng hp varav 90 hp inom något av följande huvudområden/huvudområdesgrupper: Arkitektur, Landskapsarkitektur, Landskapsplanering, Samhällsplanering, Fysisk planering, Kultur-, samhälls-, och ekonomisk geografi, samt kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

SyfteKursen syftar till att introducera teori, kunskaper och färdigheter om klimatanpassad övergripande vattenmiljöplanering och landskapsarkitektur, samt att utveckla och fördjupa kunskaper, förmågor och färdigheter i avgränsade landskapsarkitekturprojekt inom vattenmiljöplanering och gestaltning som genomförs i grupp med inslag av individuella övningar. Den övergripande kunskapen för vattenmiljöplaneringens komplexa förutsättningar konkretiseras genom tydliggörande av landskapsarkitekturens roll som samordnande funktion för andra expertområden.LärandemålKunskap och förståelseEfter kursen ska studenten

- kunna redogöra för relevanta miljömål, direktiv, lagstiftning och processer för planering av vatten dels generellt, dels specifikt för kursens gestaltningsprojekt

- kunna diskutera och ge exempel på vattenplanering med varierade problembakgrunder där olika specialiserade krav samordnas i gestaltade helheter genom tillämpad landskapsarkitektur.Färdighet och förmågaEfter kursen ska studenten

- kunna kommunicera kunskap, observationer, egna undersökningar i vattenmiljöer muntligt och med text samt illustrationer,

- kunna integrera systematisk kritisk analys i projektets gestaltande förslag på utformning och användning av landskapets vattenområden även med begränsad tillhandahållen bakgrundsinformation,

- visa förmåga till samverkan i projektgrupparbete inom landskapsarkitektur.Värderingsförmåga och förhållningssättEfter kursen ska studenten

- visa förmåga att reflektera och bedöma relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetetiska, miljömässiga och etiska aspekter där människans förhållande till och nyttjande av vattenmiljöerna ingår

- visa förmåga att utvärdera det egna grupparbetet och identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens för fortsatt utveckling av projektförslaget.

Innehåll

Kursen genomförs med en teoretisk del och en del med projektundervisning. Kursen ska ha aktuell anknytning till klimatfrågor och globala mål för vattenmiljöplanering och dess gestaltning.Kursen innehåller en orienterande teoretisk kunskapsbakgrund inom vattenmiljöplanering där tredimensionell gestaltning av marktopografi och terräng som bakgrund till projektundervisningen ingår. Den teoretiska kunskapen behandlar begrepp och direktiv för vattenplanering på internationell och nationell nivå samt lagstiftning och processer för beslut kring användning och utformning av vattenmiljöer. Generella kunskaper tillhandahålls i kursen om vattenmiljöers förutsättningar, kretslopp och avgörande roll i omställning mot ett hållbart klimatanpassat samhälle präglat av hög biodiversitet samt inkludering av såväl ekonomiska som kulturhistoriska värden samt människors anspråk på vatten där tillgång och lika rätt till ett multifunktionellt landskap ingår.Kunskapsbakgrunden ger även specifikt underlag till projektundervisningen där studiebesök till goda förebilder ur olika aspekter på landskapsarkitektoniska gestaltningar av vattenmiljöer ingår med exempel på samordnade lösningar mellan olika expertområden. Kunskapsbakgrunden examineras genom individuell tentamen.Kursens landskapsarkitekturprojekt bygger på inhämtade teoretiska kunskaper kring helheter inom vattnets kretslopp samt analyser av egna empiriska undersökningar av den avgränsade projektplatsens förutsättningar. Landskapsarkitekturens möjligheter till kommunikation genom en kombination av text, bilder, kartor, ritningar och illustrationer som visar hur gestaltning av vattenmiljöer möter programkriterierna i kursens projekt är en central del i projektundervisningen.Landskapsarkitekturprojektet utgår från situationen för ett vattenområde. Vattenområdet i kursen ska ha en relativt omfattande geografisk avgränsning i form av till exempel en sjö, ett kustområde, en skärgårdsmiljö, en älv, eller en å. Vattenmiljöplanering kräver övergripande förståelse för vattnets kretslopp i stora system till exempel hela avrinningsområden.Den konkreta gestaltande projektuppgiften avgränsas dock till en hanterbar del i helheten anpassad till tidsramen för kursen. Projektet ska innehålla en komplex problembild kring ett antal aspekter på vatten; till exempel vattenkvalitet, växt- och djurliv i och invid vatten, bottensediment och vattnets kretslopp. Komplexiteten ska också gälla människans olika anspråk på vattenanvändning som till exempel livsmedel, rekreation och fritidsändamål, energiutvinning, industriell användning, bevattning, transporter, dagvattenhantering och översvämningsproblematik.Projektundervisningen stöds av föreläsningar, samt obligatoriska studiebesök och övningar med handledning och genomgångar. Projektarbetet genomförs i grupp där vissa av projektarbetes övningar lämnas in individuellt.Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projektarbete i grupp med vissa individuella övningsinlämningar inom projektarbetet och godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska studiebesök.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ger 15 färdighetstränande poäng.Resekostnader till platsen för projektarbete och studieresa finansieras av studerande. Information om ingående studiebesök finns i schemat 4 veckor före kursstart.Rekommenderade kompetenser till kursen är förmåga att leda och låta sig ledas i grupparbeten där förståelse för komplex problematik är bakgrund till kreativa processer och förslag inom landskapsarkitektur som kommuniceras muntligt och med text samt illustrationer.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Litteraturlista


Water centric sustainable planning, retrofitting, and building the next urban environment

Novotny, Vladimir, 1938-; Ahern, John, 1949-; Brown, Paul, 1944-c2010

Read pages: 1-37, 59-60, 87-90, (97-114), (158-170), 177-227, 427-478

https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919269535705121Links to an external site.

The Routledge handbook of urban ecology

Douglas, Ian, 1936- editor.; Routledge (Firm)2021

Read: Chapters 13,14, 15, 17, 27, 28

https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/h6sv7c/alma9920902709605121Links to an external site.

Integrated Sustainable Urban Water, Energy, and Solids Management: Achieving Triple Net‐Zero Adverse Impact Goals and Resiliency of Future Communities

Author(s):Vladimir NovotnyFirst published:15 January 2020Print ISBN:9781119593652 |Online ISBN:9781119593683 |DOI:10.1002/9781119593683© 2020 John Wiley & Sons, Inc.

Read: Preface + Chapters 1, 2 and 6

https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/kl53n/cdi_wiley_ebooks_10_1002_9781119593683_part1_part1Links to an external site.

Messy ecosystems orderly frames

Joan Iverson-Nassauer

PDF on Canvas (Files/References/Main literature)

Perceived sensory dimensions 

Stoltz, Grahn.

PDF on Canvas (Files/References/Main literature)

Swedish EPA's Guidance for sustainable stormwater management:

2023-07-18 machine translated and format-edited copy of the following webpage with subpages https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avlopp/hallbar-dagvattenhantering/#E-170310099 The Swedish Environmental Protection Agency (= SNV - Naturvårdsverket)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0421 Anmälningskod: SLU-10194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%