Ny sökning
LK0427

Hållbar skötsel av urbana grönområden samt växtkännedom

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om förvaltning av grönområden med fokus på urbana miljöer och stadsnära natur. Kursen syftar också till att ge studenten utökad växtkännedom.

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0427 Hållbar skötsel av urbana grönområden samt växtkännedom, 15,0 Hp

Sustainable maintenance of urban green areas, and plant knowledge

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

- Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
- Naturkunskap 2
- Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om förvaltning av grönområden med fokus på urbana miljöer och stadsnära natur. Kursen syftar också till att ge studenten utökad växtkännedom.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

*Kunskap och förståelse*

- identifiera ett urval av träd, buskar, örtartade växter och lökväxter, både kulturväxter och inhemsk flora
- förklara hur olika typer av befintliga växtplatser kan underhållas och förbättras
- beskriva hur några vanliga växtskador kan identifieras och åtgärdas 

*Färdighet och förmåga*

- analysera urbana grönområden och föreslå en skötselplan utifrån definierade mål
- skriva en kort uppsats med krav på struktur och referenshantering
- planera och genomföra skötselåtgärder i olika typer av grönområden

*Värderingsförmåga och förhållningssätt*

- relatera skötsel till aspekter som funktion, ekologi, estetik och historia

Innehåll

#### Ämnesmässigt innehåll

Kursen fokuserar på hållbar skötsel av olika typer av urbana grönområden och tätortsnära landskap.

I föreläsningar, litteratur och vid exkursioner får studenten kunskap om skötselplanens syfte och innehåll. Detta tillämpas i en obligatorisk övning där studenten upprättar en skötselplan. Studenten skriver också en kortare text med fokus på struktur, informationssökning och referenshantering. Kursens teoretiska del behandlar växtskydd och hur egenskaper hos naturgivna och byggda växtplatser kan modifieras genom olika skötselåtgärder. Skötselåtgärderna handlar om att vårda både mark och växter. Olika hållbarhetsperspektiv knutna till skötsel såsom funktionella, ekologiska, etiska, estetiska och ekonomiska samt historisk kontext tas upp.

Flera praktiska övningar ingår där studenterna i grupp får planera och utföra skötselåtgärder i olika typer av miljöer. Kursen innehåller även en praktisk inventeringsuppgift.

Kursens växtkännedom fokuserar på identifikation och ståndort samt för kulturväxter även användningsområden, handelskvaliteter och upplevelsevärden.

#### Genomförande

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande genom att varva föreläsningar och litteraturstudier med övningar, exkursioner och praktiska moment. En stor del av undervisningen i växtkännedom sker i fält, både i form av växtvandringar i anlagda miljöer och under fältövningar i naturliga ståndorter.

Kursen fokuserar på informationskompetens, kritiskt tänkande, problemlösning och skriftlig kommunikation. Samarbete, självständighet, digital kompetens och tidsplanering ingår också.

Kursen innehåller obligatoriska seminarier, exkursioner och fältövningar.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom gästföreläsare och/eller guider vid studiebesök och exkursioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter, godkända tentamina och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-LT
Ersätter: LK0360

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0427 Anmälningskod: SLU-40046 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%