Ny sökning
LV0123

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter

I kursen ingår hur matsvinn uppstår och hanteras genom hela livsmedelskedjan, vilket inkluderar primärproduktion, förädling, distribution, försäljning i butik samt i restauranger, storkök och hushåll. Matsvinn studeras ur olika aktörers perspektiv och etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas, lokalt såväl som globalt.


Följande aspekter tas upp i kursen:  • Matavfallshierarkin och möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna matavfall.  • Lagstiftning och nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmål  • Metoder för att kvantifiera matsvinn och bedöma dess påverkan och konsekvenser samt metoder för valorisering av matavfall.  • Utformning av kvalitativa och kvantitativa studier för att utvärdera möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna matavfall i olika delar av livsmedelskedjan.
Dessa aspekter behandlas genom föreläsningar, seminarier och studiebesök (där deltagande kan vara obligatoriskt), projektuppgifter och skriftlig examinering.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0123-10400 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0123

Läsåret 2022/2023

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter (LV0123-10336)

2022-08-29 - 2022-09-28

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Jordon Lazell, Charlotte Spring, Christian Reynolds, Tammara Soma, 2020. Routledge Handbook of Food Waste. Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9780429462795

Man kan ladda ner boken från SLU biblioteket via följande länk:

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429462795

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0123 Anmälningskod: SLU-10400 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%