Ny sökning
MV0211

Biogeofysik

Kursen ger en introduktion till markens uppbyggnad och fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, samt hur människan påverkar dess funktion som växtplats. Den förmedlar också grundläggande kunskaper om fysikaliska och kemiska principer för ämnestransport och tillstånd i atmosfär-växt-mark-systemet. Betoningen läggs på flöden av vatten och energi i mark och atmosfär, kopplingen mellan mark, växt, och atmosfär samt grundläggande kunskaper om gasers, vätskors och fasta ämnens egenskaper. Kursen innehåller användning av simuleringsmodeller.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0211

Läsåret 2022/2023

Biogeofysik (MV0211-30079)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Biogeofysik (MV0211-30167)

2022-02-18 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Biogeofysik (MV0211-30248)

2021-02-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Biogeofysik (MV0211-30196)

2020-02-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Biogeofysik (MV0211-30105)

2019-02-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Biogeofysik (MV0211-30032)

2018-02-15 - 2018-03-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0211 Biogeofysik, 7,5 Hp

Environmental Physics

Ämnen

Miljövetenskap Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst följande:

- 2,5 hp matematik (se nedan under "övriga upplysningar") och

- antingen (1) 15 hp inom ämnesområdet biologi samt 5 hp inom geologi och/eller hydrologi, eller (2) 15 hp inom ämnesområdet markvetenskap, varav minst 5 hp inom geologi och/eller hydrologi.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska få grundläggande kunskaper om biologiska och fysikaliska processers betydelse för energi- och vattenomsättning i systemet mark-växt-atmosfär. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- förstå och kunna tillämpa teorier om samspelen mellan de fysikaliska och biologiska mekanismer som reglerar energi- och vattenbalans i systemet mark-växt-atmosfär på beståndsnivå, i t.ex. skogs- och jordbrukssystem

- förklara vegetationens roll för transport av vatten och energi mellan mark och atmosfär, samt de processer som styr utbytet av vattenånga, värme och rörelsemängd i växtbestånd

- förklara hur samspelet mellan väder, skötsel, växtplats och växtegenskaper styr tidsdynamiken hos växtbestånds energi- och vattenbalans

Innehåll

Föreläsningar och obligatoriska övningar beskriver och analyserar de fysikaliska och biologiska processer som styr ämnesflöde och tillstånd i systemet mark-växt-atmosfär; betoningen läggs på flöden och lagring av vatten och energi. Moment som ingår i kursen är:

- Klimat i global, regional och lokal skala

- Mekanismer som reglerar utbyte av vatten, värme och rörelsemängd mellan mark, vegetation och atmosfär

- Växtens roll för vatten och energitransport

- Avdunstning från olika typer av växtbestånd

- Vattenbalans i olika klimat samt vid olika vattentillgänglighet och markanvändning

- Flöde av vatten och värme i systemet mark-växt-atmosfär (lokal skala)

- Jordens strålningsbalans

- Strålningsbalans i ett växtbestånd

- Temperaturförhållanden och värmeflöden i marken (inkl. tjäle)

- Kopplingar mellan kol-kvävedynamik och vatten- och värmeförhållanden

- Perspektiv på förhållandet mellan mekanismer i den lokala skalan och storskalig miljöpåverkan, som t. ex. klimatförändring.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska kursmoment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

För studenter på agronomprogrammet mark/växt samt kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap gäller att kravet på matematik är uppfyllt efter godkänt resultat från eller deltagande i kursdel i matematik på kursen Statistik och matematik, 7,5 hp.5 hp växtanatomi eller växtfysiologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: Biogeofysikdelen av MV0184

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

1) Biogeofysik - en introduktion
**Författare: **Eckersten, m. fl. (Eds)
**ISBN: **2004
**Kommentar: **Kompendiet kommer att finnas i tryckt format men även laddas upp på Canvas. Den tryckta versionen rekommenderas. Tidigare års kompendier går också bra att använda. Pris ej klart ännu.

2) Biogeofysik. Övningskompendium
**Författare: **Alvenäs (Red)
**Kommentar: **Övningskompendiet finns nedladdningsbart som fil på Canvas, under "Övningar". Tidigare fanns kompendiet i papperversion. Innehållet är identiskt med "papperskompendiet" för 2020. Kompendiet har modifierats något sedan 2019.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap
Kurskod: MV0211 Anmälningskod: SLU-30367 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%