Ny sökning
MV0218

Miljögeokemi

Information från kursledaren

Welcome to the course MV0218 Environmental Geochemistry

We will start with a practical intro on 31 october 10:00 am in the "Arenader" room in the library.

Some practical things.

For most of the exercises, including the exam, you will need to bring a calculator.

You will be evaluated on the following:

- Laboratory work, report and seminar
- Assignments, in particular the assignments on Fugacity and PFAS
- The literature seminar
- The written exam

The following course moments are obligatory and only in exceptional circumstances can we allow your absence:

- Lab introduction (As this concerns safety aspects for the laboratory exercises)
- Laboratory days
- Exercises fugacity
- Risk assessment exercises
- Exercises PFAS
- Laboratory seminar
- Literature seminar

The first written exam is booked on 12 january 2024 (08:00 - 13:00)

See you soon!

Geert Cornelis
Course Leader

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0218

Läsåret 2022/2023

Miljögeokemi (MV0218-20050)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Miljögeokemi (MV0218-20092)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljögeokemi (MV0218-20156)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljögeokemi (MV0218-20103)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljögeokemi (MV0218-20083)

2018-11-05 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0218 Miljögeokemi, 15,0 Hp

Environmental geochemistry

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 8,0 0202
Laborationer, datorövningar  6,0 0203
Seminarium 1,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 150 hp på grundnivå, varav

• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,

• 15 hp kemi,

• 15 hp markvetenskap, geovetenskap eller biologi

samt

• Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten en fördjupad förståelse av de processer som styr löslighet och transport av metaller, näringsämnen och organiska miljöföroreningar i mark- och vattensystemen, samt ge en inblick i den metodik som används vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen skall ge studenten en god teoretisk grund inom ämnet mark- och vattenkemi för vidare studier på avancerad nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för hur markens mineral och organiska material är uppbyggda, samt hur de påverkar markvattnets kemiska sammansättning,

• redogöra för grundläggande kemiska principer som reglerar lösligheten av olika typer av ämnen i markoch vattensystemet,

• utföra kvantitativa beräkningar för olika typer av tillämpade markoch vattenkemiska problem,

• utföra en fördjupad riskbedömning av ett område som är förorenat med metaller och/eller organiska ämnen,

• översiktligt redogöra för principer för olika marksaneringsmetoder,

• använda några vanliga, datorbaserade geokemiska modeller för att kvantitativt beskriva löslighet och fördelning av ämnen i mark- vattensystemet.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap i hur man kan tillämpa grundläggande kemisk teori på olika typer av mark- och vattensystem, t ex vid miljöriskbedömning, miljöövervakning, eller rådgivning i växtnäringsfrågor. Kursen ger också grundläggande kunskap om hur man jobbar med att riskbedöma och åtgärda förorenade områden i Sverige och internationellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkne- och datorövningar, laborationer och seminarier, där datorövningar, laborationer och seminarier utgör obligatoriska moment

Kursen behandlar följande moment:

• karakterisering av markens fasta beståndsdelar,

• processer i vattenfasen, samt jämvikter med olika mineralfaser,

• sorption av joner och organiska föreningar till mark- och sedimentmaterial,

• redoxprocesser och deras betydelse för lösligheten av olika ämnen i mark- och vattensystem,

• försurande och syraneutraliserande processer i mark- och vattensystem,

• geokemisk modellering,

• metoder för riskbedömning av jordar som är förorenade med tungmetaller och/eller organiska ämnen, med fokus på det svenska systemet för riskbedömning,

• översiktlig beskrivning av olika åtgärdsmetoder för förorenade områden,

• tillämpningar av mark- och vattenkemisk teori inom jordbruks-, skogsbruks- och miljöforskningen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

• godkänd tentamen,

• godkända inlämningsuppgifter,

• godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0205, BI1094 (delvis)

Litteraturlista

The main textbook we use is:

"Soil and Water Chemistry: An integrative Approach" (Michael E. Essington).

We use paper versions of the second edition, but the first edition is available for free online and differences with the first edition are insignificant.

Other important literature:

Gustafsson, J.P., Jacks, G., Simonsson, M. Nilsson, I. 2005. Soil and water chemistry. Compendium. 119 pp.

• Report 4639. Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket), 1997. Development of generic guideline values. Model and data used for generic guideline values for contaminated soils in Sweden. https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4639-x/

Others:

• Schwartzenbach, R.P., Escher, B.I., Fenner, K., Hofstetter, T.B., Johnson, C.A., von Gunten, U., Wehrli, B. 2006. The challenge of micropollutants in aquatic systems. Science, 310, 1072-1077.

• Campos Pereira, H., Ullberg, M., Kleja, D.B., Gustafsson, J.P., Ahrens, L. 2018. Sorption of perfluoroalkyl substances (PFASs) to an organic soil horizon - Effect of cation composition and pH. Chemosphere 207: 183-191.

• UNIDO. Survey of Soil Remediation Technology. http://www.unido.org/

• Dermont et al. 2008. Metal-Contaminated Soils: Remediation Practices and Treatment Technologies. Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Management, 12:188-209.

• Dermont et al. 2008. Soil washing for metal removal: A review of physical/chemical technologies and field applications. Journal of Hazardous Materials 152: 1–31

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0218 Anmälningskod: SLU-20205 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%