Ny sökning
MV0219

Markvetenskap

I marken finns en mångfald av dött och levande material i ständig växelverkan: mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft, växtrötter, djur, bakterier och svampar. Markprocesserna är livsavgörande för allt liv på land, bestämmer produktionskapaciteten i jord- och skogsbruk samt styr såväl vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som utbytet av växthusgaser med atmosfären.Kursen tar upp markens beståndsdelar, hur vatten lagras och flödar genom marken, kemiska reaktioner mellan markvätska och markpartiklar och hur mikroorganismer binder och frigör kol och kväve i markens organiska material. Processernas betydelse för produktion och miljö belyses. I ett syntesarbete får studenterna bearbeta resultat från laborationer och övningar samt analysera dem ur både produktions- och miljösynpunkt.

Information från kursledaren

Under "Schema" finns ett preliminärt schema. Lokalerna är inte spikade, utan önskemål skickade till lokalbokdningen 14 nov 2024. Första sidan av schemat är en översikt med bland annat tentamensdatum sammanfattade. Dessa är dock ännu inte bekräftade av Tentamensservice.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0219

Läsåret 2022/2023

Markvetenskap (MV0219-40048)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Markvetenskap (MV0219-40088)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Markvetenskap (MV0219-40120)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Markvetenskap (MV0219-40095)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Eriksson, J., Dahlin, S. Nilsson, I. och Simonsson, S. 2011. Marklära. Studentlitteratur, Lund. Huvudlitteratur i markkemi och i markbiologi. Köps i bokhandel.
  2. Grip, H. och Rodhe, A. 1994. Vattnets väg från regn till bäck. Hallgren & Fallgren, Uppsala. ISBN:91 7382 724 X, ett mindre antal sidor. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
  3. Messing, I. 2013. Markfysikens grunder (kompendium). Huvudlitteratur i markfysik. Säljs i Servicecenter från kursstart (pris: ca 110 kr).
  4. Markens gasomsättning (tilläggslitteratur i markfysik). Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
  5. Övnings- och litteraturkompendium i markfysik, 2015 års upplaga. Säljs i Servicecenter från kursstart (ca 80 kr)..
  6. Laborationskompendium i markkemi, 2022 års upplaga. Säljs i Servicecenter från kursstart (ca 60 kr).
  7. Utdelat kompendium i markbiologi. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap
Kurskod: MV0219 Anmälningskod: SLU-40193 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%