Ny sökning
MV0219

Markvetenskap

I marken finns en mångfald av dött och levande material i ständig växelverkan: mineralpartiklar, organiskt material, vatten, luft, växtrötter, djur, bakterier och svampar. Markprocesserna är livsavgörande för allt liv på land, bestämmer produktionskapaciteten i jord- och skogsbruk samt styr såväl vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag som utbytet av växthusgaser med atmosfären.Kursen tar upp markens beståndsdelar, hur vatten lagras och flödar genom marken, kemiska reaktioner mellan markvätska och markpartiklar och hur mikroorganismer binder och frigör kol och kväve i markens organiska material. Processernas betydelse för produktion och miljö belyses. I ett syntesarbete får studenterna bearbeta resultat från laborationer och övningar samt analysera dem ur både produktions- och miljösynpunkt.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0219

Läsåret 2022/2023

Markvetenskap (MV0219-40048)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Markvetenskap (MV0219-40088)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Markvetenskap (MV0219-40120)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Markvetenskap (MV0219-40095)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursplan

MV0219 Markvetenskap, 15,0 Hp

Soil Sciences

Ämnen

Miljövetenskap Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markfysik 4,0 0102
Markkemi 4,0 0103
Markbiologi 3,0 0104
Allmän marklära och syntesarbete 4,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande (se även "övriga upplysningar" nedan):

- 15 hp inom ämnesområdet kemi, varav minst 5 hp allmän kemi

- 5 hp geologi och/eller hydrologi samt 2,5 hp meteorologi eller klimatologi.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- beskriva markens fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaper, tillstånd och processer samt samspelet mellan dessa

- använda metoder för analys och beskrivning av markegenskaper

- tolka, värdera och redovisa markdata

- presentera och diskutera marken som system, dess funktion som växtplats samt sambanden mellan markegenskaper, markanvändning och miljöpåverkan.

Innehåll

Nedanstående moment behandlas vid föreläsningar, laborationer och övningar. Laborationer och övningar är till övervägande del obligatoriska:

- Markens textur och porsystem. Markstruktur som resultat av samspelet mellan olika markkomponenter.

- Markvatten: förråd och bindning vid hydrostatisk jämvikt. Markvattnets strömning i mättad och omättad jord under inverkan av hydraulisk konduktivitet och vattenpotentialgradienter.

- Processer som påverkar transport och utlakning av i markvattnet lösta ämnen: konvektion, diffusion och dispersion.

- Markluftens sammansättning och massrörelser samt ingående gasers diffusion.

- Kemisk vittring av markens mineral. Uppkomst av elektriskt laddade markpartiklar med betydelse för kat- och anjoners adsorption.

- Markens syra/bastillstånd: metoder att mäta det, processer som påverkar det.

- Adsorptions- och redoxprocesser: deras inverkan på växtnäring och skadliga ämnen i marken. Bestämning av jordens katjonbyteskapacitet.

- Faktorer och processer som är aktuella i jordmånsbildning. Olika jordmånstypers egenskaper, klassifikation och utbredning i världen.

- Markorganismer och deras anpassningar till olika miljöer: metabolism, trofiska strategier, samspel och funktioner.

- Faktorer och processer som reglerar omsättningen av markens organiska material.

- Kvävets kretslopp i marken. Processer som kontrollerar dess tillgänglighet för växterna.

- Markprofilbeskrivning i fält.

- Kursjordsstråk med grupparbete bestående av bearbetning av markdata samt muntlig och skriftlig rapportering av egenskaper och markanvändning för ett urval svenska typjordar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga deltentamina, godkända rapporter från övningar som kräver skriftlig redovisning, godkänt deltagande i övriga obligatoriska övningar samt godkänt deltagande i kursjordsstråkets grupparbete. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenter på agronomprogrammet mark/växt samt kandidatprogrammet i biologi och miljövetenskap inhämtar förkunskaper enligt följande:

- Kravet på 5 hp allmän kemi är uppfyllt efter avklarad del A på Grundläggande kemi I, 15 hp.

- Kravet på 5 hp geologi och/eller hydrologi är uppfyllt efter godkänd kursdel "Geologi och hydrologi" inom Grundkurs - agronom mark/växt eller Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp.

- Kravet på meteorologi eller klimatologi är uppfyllt efter godkänd skriftlig tentamen eller godkänt deltagande i samtliga obligatoriska övningar på kursen Biogeofysik, 7,5 hp.Följande förkunskaper rekommenderas: Grundläggande mikrobiologi motsvarande 5 hp; växtanatomi eller växtfysiologi motsvarande 5 hp; 2,5 hp matematik med orientering i derivator och differentialekvationer

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0210

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Eriksson, J., Dahlin, S. Nilsson, I. och Simonsson, S. 2011. Marklära. Studentlitteratur, Lund. Huvudlitteratur i markkemi och i markbiologi. Köps i bokhandel.
 2. Grip, H. och Rodhe, A. 1994. Vattnets väg från regn till bäck. Hallgren & Fallgren, Uppsala. ISBN:91 7382 724 X, ett mindre antal sidor. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 3. Messing, I. 2013. Markfysikens grunder (kompendium). Huvudlitteratur i markfysik. Säljs i Servicecenter från kursstart (pris: ca 110 kr).
 4. Markens gasomsättning (tilläggslitteratur i markfysik). Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.
 5. Övnings- och litteraturkompendium i markfysik, 2015 års upplaga. Säljs i Servicecenter från kursstart (ca 80 kr)..
 6. Laborationskompendium i markkemi, 2022 års upplaga. Säljs i Servicecenter från kursstart (ca 60 kr).
 7. Utdelat kompendium i markbiologi. Endast digitalt tillgänglig (pdf) via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap Markvetenskap
Kurskod: MV0219 Anmälningskod: SLU-40193 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%