Ny sökning
MV0220

Marken som växtplats och markbyggnad

Följande moment ingår i kursen:


Processer som formar berggrunden, de vanligaste bergarterna. Processer som skapat jordarterna och fördelat dem i landskapet, inlandsisens rörelse och avsmältning och efterföljande landhöjning. Hydrologiska förhållanden i landskapet –in- och utströmningsområde, vattenbalans, grundvattenbildning, avvattning, lokalt omhändertagande av dagvatten. Mineral-, bergarts- och jordartslära inklusive konstruerade jord- och grundläggningsmaterial. Markens uppbyggnad - fast material (mineralpartiklar, organiskt material) och porsystem (vatten och luft), markprofilen. Markens/ jordmaterialets förmåga att leverera och binda näringsämnen, markens pH. De viktigaste växtnäringsämnena och deras växttillgänglighet. Bindning och transport av vatten i mark och olika jordmaterial, växttillgängligt vatten och markluft, dränering, marktemperatur. Omsättning av organiskt material och biologiska kväveomvandlingar i marken. Naturliga jordarters och konstruerade jord- och grundläggningsmaterials egenskaper och hur det påverkar deras lämplighet och användning i olika markanvändningsalternativ från naturmark till anläggningar där det inte finns någon naturlig jord. Olika typer av växtbäddar och deras utformning och funktion i kombination med olika grundläggningar. Introduktion och kritisk granskning av olika anvisningar för utformning av anlagda växtbäddar (Mark-AMA, RÅ, övriga anvisningar). Hållbarhetsaspekter på olika anläggningsformer och skötselåtgärder


Innehållet i kursen förmedlas genom föreläsningar, litteratur och i olika övningar. I övningarna ingår dels bearbetning av det som tas upp på föreläsningar och i litteraturen, dels att tillämpa den teoretiska kunskapen i anläggningsritningar tillsammans med skötselplaner och bedömning av hållbarhetsaspekter för föreslagna ritningar.


Obligatoriska fältdagar med studier av naturliga och anlagda växtplatser ingår.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MV0220-20138 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0220

Läsåret 2022/2023

Marken som växtplats och markbyggnad (MV0220-20188)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Marken som växtplats och markbyggnad (MV0220-20049)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Marken som växtplats och markbyggnad (MV0220-20106)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Marken som växtplats och markbyggnad (MV0220-20160)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Kurslitteratur

Blombäck, K., Dahlin, S. och Eriksson, J. 2023. Markvetenskap för landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna i Uppsala, sept 2023 (finns på Canvas).

Rohde, A., 1997. Kapitel 4. Vattnet i skogen. Ur Marken i skogslandskapet. Skogsstyrelsen, Jönköping (finns på Canvas).

SGU:s hemsida. Om geologi: https://www.sgu.se/om-geologi/

Växtbäddar i Stockholms stad: https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/

Plantering och etablering av alléträd: https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11447/RelatedFiles/2010_056_plantering_och_etablering_av_alletrad.pdf

Andersson, T och Stål, Ö. Hur mår våra stadsträd? (finns på Canvas).

Övningar och kompendier (finns på Canvas).

Kursinnehåll med läsanvisningar

Geologi och hydrologi-avsnittet

Geologiföreläsningarna:

SGU:s nätsajt om geologi är hierarkiskt ordnad med huvudmappar och undermappar i flera steg. Strukturen framgår av indrag i läsanvisningarna i rutan nedan.

Jordklotets uppbyggnad: Läs!

** Jordbävningar och vulkaner: **Läs! Finns en film om vulkaner. Ni behöver inte lära er detaljer om vulkaner, men det finns en del intressant om jordklotet och plattektonik att kolla in

Vulkanisk aktivitet: Kursivt, utom att ni bör veta vad magma är

Seismisk aktivitet: Läs! bra beskrivning av vad som händer vid plattgränser

Berg: Läs! (man kan här klicka vidare till Bergarter och Mineral, men det finns också länkar nedan)

** Bergarter:** Läs delar! Lär dig begreppet bergart och läs om vulkaniter (men kalla det magmatiska bergarter) och sedimentära bergarter! Metamorfa bergarter nämns inte så där får ni kolla föreläsning eller annan nätsajt än SGU:s. Begreppen djupbergart och ytbergart kommer att nämnas på föreläsning och är lätta att förstå, men hoppa över alla detaljer om mineral mm

Sveriges berggrund: Läs!

Vid foten av Sveriges Himalaya: hoppa över

Landskapsstenar: hoppa över, möjligen kolla vilken som är ditt landskaps sten

Mineral: Lär dig begreppet mineral!

** Vad är mineral?:** Hoppa över allt utom sista rubriken ”Mineral och mineraler”. Dessa begrepp bör du hålla isär.

** Bergartsbildande mineral:** Läs fram t o m sura bergarter (basisk bergart motsvarar det som kallas mafisk på föreläsningen, sur bergart motsvarar felsisk)

** Övriga rubriker under mineral:** Hoppa över

Jord:

Från istid till nutid: Läs!

Inlandsisen: Läs!

Morän – spår av inlandsisen: Läs!

Isen smälter: Läs!

Isälvssediment – spår av isälvarna: Läs!

Glaciala finkorniga sediment: Läs!

Landhöjning – från havsbotten till lerslätt: Läs!

Postglacial sand och grus: Läs!

Postglaciala finkorniga sediment: Läs!

Stenringar och blocksänkor: Hoppa över!

Erosion och igenväxning: Läs!

Erosion: Läs!

Stranderosion: Läs!

Skredärr: Hoppa över!

Svämsediment: Hoppa över!

Torv – från sjö till torvmark: Läs!

Film om istiden: Kolla!

Hydrologiföreläsningarna:

 • Rohde, 1997. Kapitel 4.
 • Inspelade föreläsningar.

Föreläsning Olika typjordarter och deras egenskaper:

 • Blombäck m fl. 2019, kapitel 2.
 • Övning Mineral och bergarter, material som delas ut vid övningens start.
 • Övning Jordartsbedömning, material som delas ut vid övningens start.
 • Övning Kornstorlekskurvor, textur, organiskt material och pH Mkö 5, 6 och 10 (29/11).

Markfysikavsnittet

Föreläsning Markens uppbyggnad:

 • Blombäck m fl. 2019, kapitel 3.
 • Övning Volymsrelationer i jord Mfö1.

Föreläsning Vattnet i marken, vattnets bindning:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 39-54 och 62-64.
 • Övning Markens posystem och vatten Mfö 3.
 • Övning Kapillär stigning och dräneringsjämvikter, som delas ut vid övningens start.

Föreläsningarna *Vattnets rörelse i jord *I och II:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 55-61.

Markkemiavsnittet

Föreläsning Markkemins grunder, mineral och vittring:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 65-75.

Föreläsning Lermineral, markpartiklars laddning, bindning av… :

 • Blombäck m fl. 2019, sid 75-81.
 • Övning Utbytbara katjoner, katjonbyteskapacitet, aciditet och kalkbehov Mkö 11.

Föreläsning Markens pH, försurning samt jordmåner:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 81-84, 111-119.
 • Övning pH (Mkö 10)

Föreläsning Växtnäringsämnen:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 99-109.

Markbiologiavsnittet

Föreläsning Markens organiska material och nedbrytningsprocesser:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 85-98.
 • Övningen Kolflöden i mark-växtsystemet Mbö 1 .

Föreläsning Biologiska kvävetransformationer i marken:

 • Blombäck m fl. 2019, sid 100-103.
 • Övningen Omsättning av organiskt material Mbö 2.

Växtbäddsavsnittet

 • Andersson, T och Stål, Ö. Hur mår våra stadsträd?
 • Växtbäddar i Stockholms stad
 • Plantering och etablering av alléträd
 • Övning Planera växtbäddar som delas ut vid övningens start
 • Övrigt utdelat material under föreläsningar och övninga

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Markvetenskap Landskapsarkitektur Markvetenskap Landskapsarkitektur
Kurskod: MV0220 Anmälningskod: SLU-20138 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%