Ny sökning
MX0115

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter

Om miljöfrågorna skall kunna hanteras beror till stor del på människors tänkande och handlande och förmåga att lära av sina misstag. Hur en viss naturresurs skall användas (nyttjas eller överutnyttjas) bestäms i samtal och skriftväxling mellan människor. I denna kurs undersöker vi hur människor bildar sig en uppfattning om miljöfrågor, hur de samtalar, förstår och missförstår. Hur uppstår människors attityder och kunskap? Hur fungerar gruppdynamik och hur fungerar kommunikation inom och mellan grupper. Hur går det till då man lär sig något? Kursen är en introduktion till en socialpsykologisk förståelse för naturresurshanteringen. Vi arbetar med studenternas egna upplevelser och erfarenheter i fokus och teorier om kommunikation, lärande, gruppdynamik, attitydförändringar, handling och reflektion illustreras av övningar och tillämpning.

Information från kursledaren

Canvas page published!


We have now published the Canvas page of the course. If you have an SLU IT account, you should be able to access it through the Canvas tap in this page. You should have also recieved a notification inviting to join the page in your SLU email.

If you don´t an SLU IT account or email, check below on how to activate it. You can get help on activating the account on Tuesday when we meet.

Important: Access to the Canvas course page does not mean you are registered to the course. You need to be present during the roll call on Tuesday in order to be registered. Students who are not present and do not inform about delays in their arrival (see more details below) will not be registered and will be removed from the Canvas course page

Bring your laptop on Tuesday


If possible bring your laptop to the course start sessioin on Tuesday. Together we will explore the content of the Canvas page in order for you to get familiar with it. Alternatively you can use the Canvas app on your phone (see below for more information on Canvas)

2022-08-25

Welcome!


Welcome to the Environmental Communication introduction course! We look forward to meeting you all on Tuesday 30th of August when the course starts. We will meet in room Framtiden in the MVM (Mark-Vatten-Miljöcentrum) building (address Lennart Hjelms väg 9) at 9.00 sharp. Here you find information on how to get to Campus Ultuna including a map with the different buildings.

In the messages below you will find important information. Please read carefully and note that changes may occur once the course begins. This course page will be used only before the course starts. After we will only use the CANVAS platform (see details below).

For questions or comments about the course please contact camilo.calderon@slu.se.

We look forward to meeting you all!

Important: Please visit this page regularly for updates and more information before the course starts


Course Schedule


The course schedule can now be found in the "Schedule" link in this page. Note that changes may occur once the course starts.


Literature List


In the tab Literature List below you will find the literature list of the course. This list comprises required readings for each course week. A detailed list including suplementary readings will be provided at the start of the course. Note that small changes in the literature list may occur. All reading will occur during allocated times in the course. All literature will be available in the course CANVAS page once the course starts. The course does not have a main course book that you need to buy.

2022-07-05


CANVAS page and activating your SLU IT-Student account.


CANVAS is the online course platform where you will find all course materials. To get access to Canvas (as well all other SLU´s digital tools) you need to first activate your SLU IT-student account and get an SLU email. You can do this online from mid-August. The instructions on how to activate the IT account and on how to get started with SLU´s digital tools can be found in the Checklist for new international students or the Checklist for Swedish students (in Swedish)

Once you activate the IT account you will get access to CANVAS platform (find more information about Canvas here). Right now you will not be able to see the course CANVAS page as we are now setting it up. Our goal is to publish the page latest on the 26th of August. Once the page is published you will receive an invitation in your SLU email. You can also access the page through the "Open my Canvas room" link in this page. You will get detailed information on how to use CANVAS on the first day of the course.

2022-07-05


Preparations before course start


In this course, we will communicate and you will write a lot. You will also use, mainly social science, theories to understand and change the communication situations we will study and experience. Hence, we recommend you to practice academic writing and to read up books, articles or blog posts introducing modern social theories.

Here is a document with a number of resources about academic writing that would be worth for you to look at or study in order to improve your writing skills. The document is meant for the students of the Environmental Communication and Management programme but it is useful for other students as well.

2022-07-05


Course registration


You will be registered for the course on the first course day after you respond in to the roll call. It is thus very important that you attend this session in person. Note that students of the ECM MSc programme are expected to attend a separate introduction/registration session on the 29th of August.

Important: Access to the Canvas course page does not mean you are registered for the course. You need to be present during the roll call in order to be registered. Students who are not present and do not inform about delays in their arrival (see more details below) will not be registered and will be removed from the Canvas course page.

2022-07-05


Late arrival to Sweden


We understand that some of you might have delays with your travel to Sweden. But the 12th of September (two weeks after the course starts) is the last day for you to arrive in Sweden and be able to register for the course. If you arrive late, you might need to do compensatory work for the activities that you miss.

If you know that you will arrive late and will be able to do so before the 12th of September please write an email to camilo.calderon@slu.se before the course starts. Please indicate the date that you will arrive.2022-07-05

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0115-10074 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0115

Läsåret 2021/2022

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter (MX0115-10260)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter (MX0115-10233)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter (MX0115-10075)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter (MX0115-10163)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter (MX0115-10053)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter (MX0115-10026)

2016-08-29 - 2016-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0115 Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter, 15,0 Hp

Introduction to environmental communication - Society, social interaction and communicative skills

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Rapport projektarbete 7,5 0302
Hemtentamen 7,5 0303

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Engelska 6 från gymnasieskolan.

Motsvarande 180 hp varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla en förståelse för miljökommunikation som en social process som samtidigt är beroende av, och påverkar samhället, och att utveckla grundläggande färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper med betydelse för naturresurser. Både makro- och mikro sociologiska teorier behövs för att förstå miljöinkommunikation och dess relevans i samhället och förvaltningen av naturresurser .Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Beskriva teoretiska ansatser för att förstå relationen mellan människor och miljön.

-Diskutera kommunikationens roll i utvecklingen och lösningen av miljöproblem.

-Beskriva metoder för att underlätta konstruktiv dialog i små grupper.

-Reflektera över sina egna erfarenheter av kommunikationssituationer, tillämpa teorier från kursen.

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till sociologiska, socialpsykologiska och kunskapsteoretiska teorier och begrepp, bland annat till teorin om symbolisk interaktionism, som används för att förstå mänskligt handlande i naturresursförvaltning. Den ger också möjlighet att utveckla praktiska färdigheter för att underlätta en konstruktiv dialog i små grupper. Sociala och epistemologiska teorier presenteras i föreläsningar och litteratur, och eleverna får i övningar tillämpa dessa teorier i analys av pågående sociala processer och fallstudier. Det pedagogiska upplägget för kursen är att 1) studenterna ska observera konkreta situationer som är relevanta för miljökommunikation, vilket kommer att generera en efterfrågan på teori, 2) presentation av teori, 3) studenterna ska analysera och tolka konkreta fall genom att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier, 4) studenterna ska överväga normativa aspekter av situationen (vad som kan ändras och hur). Följaktligen finns det ett samband mellan föreläsningar, litteratur, övningar och laborationer.

Studenterna genomför också ett litet projekt är ansluten till ett problem med relevans för miljökommunikation

Obligatoriskt är: Få godkänt på hemtentamen, deltagande i projektarbetet och deltagande i processledningsövningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom :

Hemtentamen

Rapport om projektarbetet

För att bli godkänd på kursen är det obligatoriskt att :

Delta i projektarbetet

Delta i processlednings work-shops • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0068, MX0066, MX0072, MX0100

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Note: This list comprises required readings for each course week. A detailed list including suplementary readings will be provided at the start of the course. Note that small changes in the literature list may occur.

Course Week 1

Pezzullo, P., Cox, R., (2018). Environmental communication and the public sphere. 5th edition. Sage publications: Washington DC - Chapter 1

MISTRA EC (2019). MISTRA Environmental Communication: reframing communication for sustainability, Program Plan. -* Section 2*** Retrieved from: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/_sol/mk/mistraec/mistra-environmental-communication-slu.pdf

Harrington, A. (2005). Modern Social Theory – An Introduction. Oxford University Press: Oxford - Introduction and Chapter 10

Course Week 2

Marsh, D., & Furlong, P. (2010). A Skin Not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science. In D. Marsh, & G. Stoker (Eds.), Theory and Methods in Political Science (3 ed., pp. 184- 211). Palgrave Macmillan.

Moon, K. and D. Blackman (2014). "A guide to understanding social science research for natural scientists." Conservation Biology 28(5): 1167-1177.

Arts , I., Fischer, A., Duckett, D., & van der Wal, R. (2021).* The Instagrammable outdoors – Investigating the sharing of nature experiences through visual social media*. People and Nature, 00, 1– 13

Ted talk by Chimamanda Ngozi Adichie about the danger of a single story: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story [video]

Course Week 3

Joas and Knoebl (2009). Interpretive approaches (1). Symbolic interactionism. In Social theory Cambridge University Press.

Resurreción, B., P. (2013). Persistent women and environment linkages in climate change and sustainable development agendas. Women’s Studies International Forum 40 (2013) 33-43.

Buijs, A., Hovardas, T., Castro, P., Devine-Wright, P., Figari, H., Fischer, A., Mouro, C., Selge, S. (2012): Understanding people's ideas on natural resource management: research on social representations of nature and the environment. Society and Natural Resources 25: 1167–1181.

Pezzullo, P. Cox, R., (2018). Environmental communication and the public sphere. 5th edition. Sage publications: Washington DC. - Chapter 4

Hansen, A., & Machin, D. (2013). Researching visual environmental communication. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture 7(2), 151-168.

Course Week 6

Innes, J. and D. Booher (2003). Collaborative policymaking: governance through dialogue. Deliberative Policy Analysis. In, Understanding Governance in the Network Society. M. Hajer and H. Wagenaar, eds. 33-60. Cambridge University Press.

Brulle, R. J. (2010). From Environmental Campaigns to Advancing the Public Dialogue: Environmental Communication for Civic Engagement, Environmental Communication, 4:1, 82-98

Sprain, L., Over, B.V., & Morgan, E.L. (2016). Divergent meanings of community.

Ganesh, S. & Zoller; H. M. (2013). Dialogue, Activism and Democratic Social Change. Communication Theory 22(1): 66-91.

Westin M (2019) Rethinking power in participatory planning: towards reflective practice. Dissertation. SLU, Uppsala. Pages. 11-12.

Westin, M., Hallgren, L., Montgomerie, E., (under review). Between dialogue and authority: facilitators’ performance of authority in collaborative governance. Journal of Environmental Planning and Management

Course Week 7

Raji Hunjan & Jethro Pettit (2011). Power - A Practical Guide for Facilitating Social Change [online]. Dunfermline: Carnegie United Kingdom Trust. Available from: https://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/power-a-practical-guide-for-facilitating-socialchange/.

Westin, M., Calderon, C. & Hellquist, A. (2014). The Inquiry Based Approach -A facilitator´s handbook. pp. 25 – 35 Stockholm: Elanders. Chapter 5: How to be a facilitator pp. 24-35

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0115 Anmälningskod: SLU-10074 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%