Ny sökning
MX0136

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0136 Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion, 7,5 Hp

Environmental impact assessment and environmental communication – introduction

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna i framtida yrkesroller ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för samhällsplaneringens ramar och hur beskrivningar av miljökonsekvenser används som beslutsunderlag

- redogöra för metoder för att beskriva miljökonsekvenser

- redogöra för vilken roll kommunikation och social interaktion, såsom lärande, samverkan och konflikter spelar i hållbar miljö- och naturresurshantering

- redogöra för grundläggande kommunikationsteori

- redogöra för förutsättningar för dialog, konflikthantering och naturvägledning

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningarna för styrning och reglering av samhällets miljö- och naturresurshantering och vilken roll miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation fyller i dessa processer samt de sociala och samhälleliga förutsättningarna för detta. I kursen diskuteras hur planeringssystemet fungerar med särskilt fokus på miljökonsekvensbeskrivning och hur expertkunskap används i beslutsunderlag och planering. Kursdeltagarna går också igenom hur lagstiftningen om miljökonsekvensbeskrivning fungerar, och om metoder för att samla och sammanställa information i beslutsunderlag. Kursdeltagarna introduceras till grundläggande kommunikationsteori och ges möjlighet att undersöka hur kommunikation formar och används i samhällets hantering av hållbarhetsfrågor, naturresurs och miljöproblem. I kursen diskuteras kommunikativa företeelser som dialog, samverkan och demokrati, konflikter och konflikthantering, informationskampanjer och kommunikationsplanering samt naturvägledning.Undervisningsformerna består av föreläsningar med mindre övningar samt litteraturstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen i form av en essä och godkänd redovisning av övningar. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delar av MX0085

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Huvudbok för miljökommunikation

Hallgren, L. & Ljung, M. (2005) Miljökommunikation, aktörssamverkan och processledning. Studentlitteratur.

Huvudbok för miljöbedömning

Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020) Miljöbedömningar i miljöbalken. Studentlitteratur.

Boken är vald för att studenter tidigare år önskat kurslitteratur på svenska. Vi kommer även att komplettera med boken Glasson, J. & Therivel R. (2019) Introduction to environmental impact assessment. Routledge, som finns att tillgänglig att låna och läsa online via SLU-biblioteket.

Övrig kurslitteratur miljöbedömning (finns som länkar)

Tema 1

Naturvårdsverkets vägledning: Syftet med miljöbedömningar https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/specifik-miljobedomning/#E-1999451328

Hörnberg Lindgren,. C (2005) Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling. Delarna: 1.2.2 miljökonsekvensbeskrivningens kännetecken sid. 24-30, 3.4 Kriterierna som identifiering sid 58-60 (valbart att även läsa del III för fördjupning av kriterierna samt 18 Miljökonsekvensbeskrivning som rättsligt verktyg för hållbar utveckling sid 249-265). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143665/FULLTEXT01.pdf

What is impact assessment?https://www.youtube.com/watch?v=m6F-gNyjayA&feature=emb_logo International Association for Impact Assessment (ca 3,5 min videoklipp)

Tema 2

Naturvårdsverkets vägledning.

Boverkets vägledning. Strategisk miljöbedömning översiktsplan. Alternativ, nollalternativ. (orientera dig i materialet) https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/

Steinemann, A. (2001) Improving alternatives for environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review 21, 3-21. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925500000755

Tema 3

Naturvårdsverkets vägledning. Miljöeffekter och miljöaspekter (orientera dig i materialet) https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/specifik-miljobedomning/miljoeffekter/

Europakommissionens vägledning kring avgränsning. Läs främst 4.1.1 Step 4a – Identifying significant effects, s 40-45. https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

Klocker Larsen, R. et al (2020) Omtvistade landskap - Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1454030/FULLTEXT01.pdf Läs Första vinjetten: Exploatörer tar otillräcklig hänsyn till kumulativa effekter på samebyar sid 18-22.

Tema 4

Kågström, M (2016) Between ‘best’ and ‘good enough’: how consultants guide quality in environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review 60, 169–175 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925515300871

Klocker Larsen, R. et al (2020) Omtvistade landskap - Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1454030/FULLTEXT01.pdf Läs Andra vinjetten: Sverige sämst avseende urfolks inflytande vid miljöbedömningar. Sid 23-26.

MKBdagen 2020 – panel om aktörers färdigheter och förmågor. 
https://www.youtube.com/watch?v=sA-W4P-FIkM&list=PLgGFtRVUTORSCbRPSxpTyNnyt_uMwfJR4&index=8  (Videoklipp, se fram till 35.15)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0136 Anmälningskod: SLU-20176 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%