Ny sökning
MX0136

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska känna till förutsättningarna för samhällsplanering, miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0136-20176 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0136

Läsåret 2022/2023

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20068)

2022-11-01 - 2022-12-01

Läsåret 2021/2022

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20133)

2021-11-02 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20134)

2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20070)

2019-11-01 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion (MX0136-20112)

2018-11-05 - 2018-12-09

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

 1. Huvudbok för miljökommunikation: Hallgren, L. & Ljung, M. (2005) Miljökommunikation, aktörssamverkan och processledning. Studentlitteratur. [Boken trycks inte längre, och vi undersöker alternativ. Det finns enstaka exemplar på SLU-biblioteket].

 2. Huvudbok för miljöbedömning: Ryegård, A. & Åkerskog, A. (2020) Miljöbedömningar i miljöbalken. Studentlitteratur.

  [Boken är vald för att studenter tidigare år önskat kurslitteratur på svenska. Vi kommer även att komplettera med boken Glasson, J. & Therivel R. (2019) Introduction to environmental impact assessment. Routledge, som finns att tillgänglig att låna och läsa online via SLU-biblioteket.] 

 3. Övrig kurslitteratur miljöbedömning
  Hörnberg Lindgren, C. (2005) Miljökonsekvensbedömningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143665/FULLTEXT01.pdf

  Klocker Larsen, R. et al (2020) Omtvistade landskap - Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1454030/FULLTEXT01.pdf

  Kågström, M (2016) Between ‘best’ and ‘good enough’: how consultants guide quality in environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review 60, 169–175 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925515300871

  Naturvårdsverket (2023). Miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken. Webbaserad vägledning. https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/

  Steinemann, A. (2001) Improving alternatives for environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review 21, 321. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925500000755

  Europakommissionens vägledning kring avgränsning. https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

  MKBdagen 2020 – panel om aktörers färdigheter och förmågor. https://www.youtube.com/watch?v=sA-W4P-FIkM&list=PLgGFtRVUTORSCbRPSxpTyNnyt_uMwfJR4&index=8 (Videoklipp, se fram till 35.15)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Miljövetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MX0136 Anmälningskod: SLU-20176 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%