Ny sökning
MX0152

Miljöanalys

I denna kurs kommer vi att studera hur man praktiskt arbetar med miljöövervakning i olika miljöer. Kursen tar ett helhetsgrepp på hur man arbetar med allt från planering av försök och övervakningsprogram till utvärdering av data. Viktiga moment är dimensionering av försök, provtagning av mark och vatten, tillämpad statistik och resultatutvärdering med hänsyn till nationella och internationella föreskrifter och riktlinjer för miljöarbete. Utöver miljöanalys kommer kursen att ta upp hur man använder geostatistik för att beskriva heterogenitet i mark och för att utvärdera data från markprovtagning. Exempel och fallstudier kommer att belysa hur miljöövervakning används för att studera effekter av bland annat övergödning och försurning.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0152

Läsåret 2022/2023

Miljöanalys (MX0152-40045)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Miljöanalys (MX0152-40080)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0152 Miljöanalys, 15,0 Hp

Environmental assessment

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 9,0 0102
Datorövningar 3,0 0103
Fältövningar 1,5 0104
Projekt 1,5 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 150 hp på grundnivå varav,

• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,

• 10 hp kemi,

• 10 hp biologi

och

• engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper att utifrån miljödata analysera och bedöma miljöstatus i förhållande till nationella och internationella normer och gränsvärden. Fokus ligger på limnisk biologi och kemi, terrester biologi samt markkemi. I kursen ingår planering av miljöstudier, metoder för datainsamling, dataanalys, utvärdering av resultat, bedömning av ekologisk status, konstruktion av indikatorer och kommunikation av resultat. Ett övergripande mål är att studenter som genomgått kursen ska kunna utgå från rådata från egen eller tidigare genomförd miljöövervakning och genom statistiska analyser och naturvetenskaplig teori göra en ekologisk statusbedömning och relatera resultatet till relevanta gränsvärden och normer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- planera grundläggande miljöövervakningsprogram och fältexperiment,

- tillämpa teoretisk och praktisk kunskap om provtagning i både akvatisk och terrester miljö,

- analysera och utvärdera data från experiment och miljöövervakning, och från dessa kunna analysera, beskriva och bedöma både geokemisk och biologisk miljöstatus,

- tillämpa koncepten kritisk belastning och EU:s vattendirektiv för att bedöma ekologisk status,

- redogöra för spridningsvägar, omvandlingar och effekter på miljön för olika organiska föroreningar och metaller,

- beskriva hur indikatorer utvecklas och används inom miljöanalys,

- redogöra för heterogenitet i mark, och vara förtrogen med att tillämpa geostatistik för att utvärdera data från markprovtagning

Innehåll

Under kursen tillämpas miljöanalys i olika miljöer och av olika miljöproblem: - skogslandskapet, - sjöar och vattendrag, - försurning, - övergödning och - organiska miljögifter. I kursen ingår även en verktygsdel för teoretiska och praktiska analystekniker. Under räkneövningar kommer basala delar av miljöanalys övas: - dimensionering av studier, - tidsserieanalys, - geostatistik, och - biodiversitetsberäkningar. Tekniker för datainsamling och provtagning kommer att övas i obligatoriska fältmoment. Data från fältmomenten kommer att bearbetas i ett projektarbete.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänt resultat på tentamen och alla inlämningsuppgifter, samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet.

- Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Fältmomenten kommer att vara endagsexkursioner på cykelavstånd från Uppsala. Deltagare rekommenderas att ha läst motsvarande minst 7,5 HP allmän eller oorganisk kemi, och ha kunskap om kemisk jämvikt och speciellt syra-basjämvikter. Det är en fördel om kursdeltagare läst grundläggande statistik, men inte ett krav.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Medansvariga:

Institutionen för mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0096, MX0087, MX0134

Litteraturlista

Kursliteraturen består av vetenskpliga artiklar som finns att tillgå på kursens Canvas-sida.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Mark, vatten och miljö - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0152 Anmälningskod: SLU-40189 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%