Ny sökning
MX0159

Miljöanalys

Kursen syftar till att förmedla en grundläggande förståelse av begreppet miljöanalys. Häri ingår främst miljöövervakning, datautvärdering och analys av resultat i förhållande till ekologiska och kemiska processer. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna redogöra för hur kretsloppen för de viktigaste antropogena föroreningarna påverkar miljön, och hur samhället bedriver miljöövervakning för att skilja naturlig variation från antropogent betingad miljöpåverkan hos dessa ämnen. Kursen ska också ge övning i hur miljöanalysprojekt planeras och genomförs.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MX0159

Läsåret 2022/2023

Miljöanalys (MX0159-30291)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0159 Miljöanalys, 7,5 Hp

Environmental assessment

Ämnen

Miljövetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 6,0 0102
Projekt 1,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 60 hp biologi eller miljövetenskap

och

- 10 hp kemi

Mål

Kursen syftar till att förmedla en grundläggande förståelse av begreppet miljöanalys. Häri ingår främst miljöövervakning, datautvärdering och analys av resultat i förhållande till ekologiska och kemiska processer. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna redogöra för hur utsläpp av några viktiga antropogena föroreningar påverkar miljön, och hur samhället bedriver miljöövervakning för att skilja naturlig variation från antropogent betingad miljöpåverkan av dessa ämnen. Kursen ska också ge övning i hur miljöanalysprojekt planeras och genomförs. I ett projektarbete övas hur ett övervakningsprojekt genomförs.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara vad miljöanalys innebär

- redogöra för samhällets riktlinjer för miljöövervakning

- beskriva principen för hur ett miljöövervakningsprogram läggs upp

- redogöra för hur utsläpp av viktiga antropogena föroreningar påverkar miljön och hur miljöanalys bedrivs för att studera deras miljöeffekter

- redogöra för hur biotska index används inom miljöövervakningen

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar och ett projektarbete. Under föreläsningar behandlas begreppet miljöanalys och hur mänskliga utsläpp av föroreningar relaterar till behovet av miljöanalys. Vid obligatoriska räkneövningar övas praktisk miljöanalys, från planering och dimensionering av studier, via analystekniker till utvärdering av resultat och fastställande av ekologisk status i förhållande till gränsvärden och normer. I ett projekt övas miljöanalys genom att analysera och utvärdera miljöövervakningsdata samt att sammanställa och presentera resultaten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på tentamen och övningsuppgifter, aktivt deltagande i obligatoriska moment samt godkänd redovisning av projektarbetet. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Fältmoment ingår inte under denna kurs. Data för räkneövningar kommer mestadels från pågående nationell miljöövervakning.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Vatten och Miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: MX0133

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Miljövetenskap Biologi
Kurskod: MX0159 Anmälningskod: SLU-30384 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Vatten och Miljö Studietakt: 100%