Ny sökning
NA0182

Mikroekonomi I med matematik

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Mikroekonomi I med matematik!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2023-10-17–2023-10-31. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för NA0182

Läsåret 2022/2023

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20074)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-20127)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30197)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30175)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Mikroekonomi I med matematik (NA0182-30199)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0182 Mikroekonomi I med matematik, 15,0 Hp

Microeconomics I with mathematics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Matematik 5,0 0102
Mikroekonomi 10,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande: grundläggande behörighet och Ma C, Sh A.

Mål

Kursen syftar till att introducera grundläggande mikroekonomisk teori, samt till att till att ge studenterna matematiska verktyg för ekonomisk analys.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Beskriva och tillämpa de matematiska funktioner som är mest vanligt förekommande inom de ekonomiska vetenskaperna.

- Beräkna derivator samt använda och förstå deriveringsmetoder för att lösa ekonomiska problem som exempelvis optimering.

- Använda grundläggande flervariabelanalys.

- Använda elementär algebra.

- Redogöra för inom mikroekonomin grundläggande och fundamentala antaganden, frågeställningar, teorier och modeller.

- Verbalt och grafiskt redogöra för hur konsumenter och företag beter sig på olika typer av marknader, samt hur välfärden fördelas mellan aktörer vid olika marknadsformer, med utgång i konkurrensmarknaden.

- Redogöra för vad olika marknadsmisslyckanden som kollektiva varor, externa effekter och informationsasymmetri innebär och varför misslyckanden uppstår.

- Tillämpa mikroekonomisk teori för att lösa grundläggande ekonomiska problem.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar och övningstillfällen, samt ett obligatoriskt seminarium.Kursen innehåller följande moment:Matematik;

- Elementär algebra

- Linjära och ickelinjära funktioner

- Derivator, enkla och partiella derivator med tillämpning på bland annat optimering

- Enkla logaritmer och integralerMikroekonomi;

- Grundläggande konsument- och producentteori

- Genomgång av olika marknadsformer som perfekt konkurrens, monopol och monopolistisk konkurrens

- Grundläggande välfärdsanalys vid olika typer av marknader, samt analys av välfärdens fördelning vid politisk marknadspåverkan

- Marknadsmisslyckanden- varför uppstår marknadsmisslyckanden och hur kan man agera för att komma till rätta med de problem som uppstår?

- Spelteori

- Risk och individers förhållande till riskhantering

- Allmän jämviktsanalys där flera marknader är i jämvikt på lång sikt

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Deltagande i ett obligatoriska seminarium.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0174

Litteraturlista

1) Microeconomics
**Författare: **Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L.
**Kommentar: **Rekommenderad kursbok för Mikroekonomin Alla upplagor fungerar

2) Matematik och övningar för mikroekonomi
**Författare: **Holm, L. & Salas, S.
**ISBN: **9789144094519
**Kommentar: **Rekommenderad till Mikroekonomin som övningsbok

3) Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
**Författare: **Jonas Månsson
**ISBN: **91-44-00327-7
**Kommentar: **Förslag till matematikdelen

4) Matematisk analys för ekonomer
**Författare: **Sydsaeter, Knut
**Kommentar: **Extraläsning

Kommentar: Mikroekonomi och matematik är i princip likadant överallt. Därför fungerar ett flertal olika böcker. De här är mina rekommendationer, men gamla upplagor av böckerna går utmärkt att använda. /Sarah

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0182 Anmälningskod: SLU-20180 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%