Ny sökning
NA0188

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2023-09-14–2023-09-28. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför salstentamen stänger 10 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok. Anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

På onsdagar kl 12:30-14:30 har vi tentautlämning på institutionen (Ulls hus, plan 4). Du behöver ha med dig din legitimation för detta.

-

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor!

Hälsningar,
Utbildningsadministrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för NA0188

Läsåret 2022/2023

Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö (NA0188-10221)

2022-09-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0188 Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö, 7,5 Hp

Economic perspectives on agriculture and the environment

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

10 hp mikroekonomi

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper i tillämpad nationalekonomi inom områdena jordbruk och miljö. Kursen fokuserar på resursrelaterade hållbarhetsutmaningar samt jordbruks- och miljöpolitiska målsättningar och målkonflikter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Redogöra för jordbrukets funktion och miljöpåverkan med utgångspunkt i centrala mikroekonomiska begrepp såsom externaliteter, kollektiva varor, multifunktionalitet, transaktionskostnader, äganderätter och samhällsekonomisk effektivitet;

- förklara hur monetära välfärdsmått kan användas för att studera hur konsumenter värderar förändringar i miljökvalitet;

- redogöra för beröringspunkter mellan kuznetskurvan och miljökuznetskurvan i ett långsiktigt perspektiv;

- beskriva och visa prov på kritisk reflektionsförmåga med fokus på hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att styra mot hållbarhet, miljöpolitiska och andra politiska målsättningar samt samhällsekonomisk effektivitet;

- problematisera betydelsen av multilaterala ekonomiska styrmedel och globala klimatavtal för att möta krav på minskade utsläpp med utgångspunkt i handelsteori.

Innehåll

Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriskt seminarium samt av självstudier.Kursen handlar om att förstå jordbrukets funktion och miljöpåverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och med utgångspunkt i centrala mikroekonomiska teorier och koncept.Kursen behandlar hur ekonomiska styrmedel kan hantera miljöproblem och hur miljö- och jordbrukspolitik kan utformas för att styra mot miljöpolitiska målsättningar, samhällsekonomisk effektivitet och hållbarhetsutmaningar.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen.

Godkänt deltagande i obligatoriskt seminarium.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: NA0177: modul 2

Litteraturlista

Brännlund, R & Kriström, B. 2012. Miljöekonomi. Studentliteratur. ISBN 9789144080864.

Antle, J.M & Ray, S. 2020. Sustainable Agricultural Development: An Economics Perspective. Palgrave studies in economics and food policy. Palgrave McMillan. ISBN 9783030345990.

Pindyck. R. Microeconomics. Pearson. All editions.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0188 Anmälningskod: SLU-10416 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%