Ny sökning
NA0191

Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0191 Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi, 7,5 Hp

Applications of theory and methods in environmental economics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

60 hp nationalekonomi 

10 hp miljöekonomi 

Engelska 6 

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i hur nationalekonomiska teorier och metoder kan användas för att empiriskt analysera ekonomiska och politiska problem som rör miljön och förvaltningen av naturresurser, från ett produktions- såväl som ett konsumtionsperspektiv. I kursen ingår att läsa och kritiskt granska vetenskapliga artiklar. Efter avslutad kurs kommer studenterna ha förmåga att självständigt formulera problem och frågeställningar samt att identifiera adekvata nationalekonomiska metoder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visa fördjupad kunskap och förståelse om hur nationalekonomisk teori och olika nationalekonomiska metoder kan användas för att adressera forskningsfrågor orienterade mot miljöproblem. Detta inkluderar att utifrån vetenskapliga artiklar identifiera och bedöma styrkor och svagheter med alternativa metoder exempelvis vid utvärdering av olika styrmedel,


- självständigt formulera problem och frågeställningar som rör centrala ekonomiska och politiska problem inom miljöpolicy och förvaltningen av naturresurser samt identifiera adekvata metoder för empiriska analyser av dessa frågeställningar,

- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera hur miljöpolitik kan utformas för att styra mot miljöpolitiska och andra politiska målsättningar.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll:*

Kursen behandlar metoder som används för analys av olika politikområden inom miljöekonomi såsom exempelvis styrinstrument, effektivitet och miljöpolitikens betydelse och utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. I kursen ingår att kritiskt diskutera styrkor och svagheter med olika metoder givet sitt specifika sammanhang och frågeställningen. Kursen behandlar både lokala och globala miljöproblem.

*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: 

Föreläsningar, övningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Vetenskapliga metoder, kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig och skriftlig kommunikation, hantera tidsramar.

Följande moment är obligatoriska:

Deltagande i obligatoriska seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. 

Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: Delar av NA0183

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0191 Anmälningskod: SLU-30344 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%