Ny sökning
NA0193

Nationalekonomiska metoder

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Methods in Economics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information.

The student account

You will need your student account to access e.g. your e-mail, Ladok and Canvas. For information regarding how to create your student account, follow this link: https://student.slu.se/en/study-support/it-support/support/new-student---start/

Registration for the course

Self-registration for the course is done in Ladok between 2023-08-14–2023-08-31. Remember that you must be admitted and registered in Ladok to be able take the course. Having access to Canvas does not mean you are registered in the course and without registration, you are risking losing your place in the course. If you have been admitted to the course with conditions, you need to send your credit list to the course leader who will review it and decide if you can register. Do this as soon as possible as reviewing credits may take a few days due to the course start.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made.

For educational support for an exam, see instructions in the exam registration in Ladok Student. You need to register for alternative exam arrangements no later than 10 workings days prior to the examination day. More information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.

Exams

You need to register for exams in Ladok. The registration closes 10 working days prior to the exam. You can find your anonymity code in Ladok Student. It's not possible to register for the exam after the deadline has passed.

On Wednesdays between 12:30-14:30 we have an exam hand out at the department (Ulls hus, 4th floor). Please remember to bring your ID-card.

-

Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The educational administrators

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0193 Nationalekonomiska metoder, 15,0 Hp

Methods in Economics

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori och applikationer 12,0 0001
Projekt 3,0 0002

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

30 hp nationalekonomi

10 hp statistik

Engelska 6

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursens mål är att introducera studenterna till vanligt förekommande nationalekonomiska forskningsmetoder samt till vetenskapsfilosofiska och forskningsetiska överväganden inom ämnet. Kursen hanterar fundamental metodmässiga aspekter som betydelsen av teori för hypotesformulering och hur datakvalitet påverkar resultatens styrka och tillförlitlighet och forskares möjligheter att ge policyrekommendationer baserat på resultaten. Vidare får studenterna träning i att tillämpa ekonometriska metoder och linjär programmering. De får även en introduktion till experiment som metodansats inom nationalekonomi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för teorins roll i problemformulering och utveckling av forskningshypoteser
- redogöra för vanliga empiriska datakällor inom området jordbruks- och miljöekonomi
- kritiskt diskutera begränsningarna hos data som används för empirisk analys i termer av validitet och tillförlitlighet samt resultat
- utföra och utvärdera tvärsnitts-, paneldata- och tidsserieanalyser
- förklara och förstå intuitionen bakom de mest använda ekonometriska metoderna för att isolera orsakseffekter
- utföra och utvärdera beslutsproblem inom naitonalekonomi med hjälp av linjär programmering
- redogöra för grunderna i experimentell ekonomi
- identifiera styrkor och svagheter i vanliga empiriska metoder.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll:*

Kursen innehåller en genomgång av grundläggande vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för nationalekonomi. Därefter introduceras studenterna till vanliga datakällor inom nationalekonomisk analys och forskning med fokus på jordbruk-, livsmedel och miljö. Därefter introduceras de till ekonometriska metoder, linjär programmering och ekonomiska experiment. Slutligen diskuteras fördelar och nackdelar med vanliga empiriska metoder inom nationalekonomi.

*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom 

Föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

Vetenskapliga metoder, kritiskt tänkande, problemlösning

Följande moment är obligatoriska:

Övningar och seminarier

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. 

Godkända inlämningsuppgifter.

Godkänt projektarbete.

Godkänt aktivt deltagande vid obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: NA0179

Litteraturlista

  1. Stock, J. H. and Watson, M. W. (2019). “Introduction to Econometrics”, Global Edition. Pearson education limited. ISBN: 9781292264455

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0193 Anmälningskod: SLU-10398 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%