Ny sökning
NA0194

Mikroekonomi III

Kursplan och övrig information

Kursplan

NA0194 Mikroekonomi III, 7,5 Hp

Microeconomics III

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

60 hp nationalekonomi

7,5 hp mikroekonomi, G1F

Engelska 6

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska

Mål

Kursens mål är att ge studenterna fördjupad förståelse för mikroekonomisk teori, ekonomiska samband samt till hur mikroekonomisk teori kan användas för att analysera, utvärdera och dra slutsatser om företags och konsumenters beteende samt effekter politiska åtgärder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- med stöd av matematisk metod, analysera, utvärdera och dra slutsatser om hur utbud och efterfrågan uppstår på marknaden till följd av företags och konsumenters beslut, samt vad som ligger bakom besluten.

- analysera och tillämpa dualitet i mikroekonomi

- härleda och tolka centrala ekonomiska samband

- analysera, utvärdera och dra slutsatser om policyproblem från ett välfärdsperspektiv i partiell och allmän jämvikt

- analysera, utvärdera och dra slutsatser om marknadsmakt på produkt- och insatsmarknader

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll:*

Kursen ger fördjupade kunskaper i mikroekonomisk teori för att analysera, utvärdera och dra slutsatser om konsumenters och producenters agerande samt marknader ur ett samhällsperspektiv. Under kursens gång betonas att studenten ska förstå och kunna tolka centrala ekonomiska samband, givet olika funktionsformer matematiskt kunna lösa, analysera och dra slutsatser om ekonomiska problem samt utvärdera effekter av politiska åtgärder

Kursen består av följande delar:

- konsumtion, produktion, utbud och efterfrågan

- konkurrensmodellen, allmän jämvikt och ekonomisk välfärd

- marknadsmakt

- insatsmarknader 
*Genomförande:*

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom: 

Föreläsningar och övningar.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: 

kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ
Ersätter: Del av NA0183

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13090 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: NA0194 Anmälningskod: SLU-30346 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%