Ny sökning
SG0225

Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel

Kursvärdering

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0225 Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel, 15,0 Hp

Ecology and Management of Diseases and Pests of Forest Trees

Ämnen

Skogsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Exkursioner 1,5 0302
Laborationer 2,5 0303
Individuella övningar 4,0 0304
Sluttentamen 7,0 0305

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 5 hp skogsskadegörare eller

- 60 hp biologi inklusive 5 hp växtskadegörare eller

- 60 hp biologi inklusive 5 hp skogsskadegörare

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge förståelse och färdigheter om svamp- och insektsbiologi och hur dessa organismer samverkar med skogsträd. Kursen fokuserar på skadegörare som har en stor betydelse för ekonomi och miljö.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera och redogöra för vanliga nordeuropeiska skogsskadegörare och deras effekter och några av de viktigaste skadegörarna i andra delar av världen.

- bedöma risken för utbrott av skogspatogener och insekter.

- analysera och föreslå metoder för att motverka epidemier.

- analysera viktiga spridningsvägar för introduktion av skadegörare.

- diskutera hur miljöförändringar och stress påverkar viktiga skadegörare och deras interaktioner med värdträd.

- diskutera betydelsen av skötselstrategier som minimerar skogsskadegörares spridning för en hållbar utveckling inom skogsbruket.

- syntetisera relevant forskningslitteratur och redovisa detta i muntlig och skriftlig form.

Innehåll

Kursen fokuserar på svamp- och insektskadegörares ekologi och skador på träd och skogsekosystem till följd av skogsskadegörare. Målet med kursen är att studenten ska kunna identifiera och välja skogskötselåtgärder som minskar skador på träd och ekosystem. Kursen behandlar vanliga skadegörare i norden och globalt, men också principer för skadegörares populationsdynamik och faktorer av betydelse för patogenitet och aggressivitet exempelvis klimatpåverkan och hur introducerade organismer kan påverka stabiliteten i skogsekosystem.

Kursen behandlar också forskning och centrala metoder inom området som resistensbiologi i träd, molekylära redskap för identifiering av arter och analyser av populationsstrukturer samt riskvärdering av skadegörare (Pest Risk Assessment).

Kursen ges som en distanskurs, undervisningen baseras på online föreläsningar, online seminarier (obligatoriska), exkursioner (obligatoriska), övningar (obligatoriska) och fallstudier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända muntliga och skriftliga presentationer av seminarier och individuellt arbete samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

För studenter på jägmästarprogrammet ingår kunskaper motsvarande 5 hp i skogsskadegörare i kurserna SG0111 Borela ekologi och skötsel samt SG0123 Sverigeresan söder eller kursen SG0205 Sverigeresan söder och kursen XXXXXSilviculture, forest planning and forest health.Kursen ges på distans, men det ingår ca en veckas exkursion och övningar på och i närheten av campus Ultuna vilket kan innebära vissa kostnader för studenten.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: SG0225.1

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Infectious Forest Diseases Författare: Gonthier P. & Nicolotti G. ISBN: ISBN-9781780640402 (https://libris.kb.se/bib/14558088)

Ecological Methods in Forest Pest Management Författare: David Wainhouse ISBN: 9780198505648 (https://global.oup.com/academic/product/ecological-methods-in-forest-pest-management-9780198505648?cc=se&lang=en&#)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0225 Anmälningskod: SLU-10322 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skoglig mykologi och växtpatologi Studietakt: 100%