Ny sökning
SG0231

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige

Det övergripande målet är att studenten skall erhålla en förståelse av varför det moderna skogsbruket bedrivs som det görs, i relation till skogsskötselforskningens resultat, naturvårdssträvanden, sociala behov och prioriteringar, den aktuella skogsteknologin och virkesmarknaden. Kursen består av två huvuddelar, skogsskötsel och skogsekologi.


Kursen startar med en modul där skogsproduktion och skötsel diskuteras utifrån växtfysiologiska processer och samband och där en fördjupad förståelse skall nås av hur produktionen kan skattas, beräknas och modelleras. Nästa modul fokuserar på hur skogsekosystem och skötselsystem kan utvärderas utifrån olika utgångspunkter såsom resiliens och ekonomi samt vad som skiljer skogliga system åt i termer av dynamik, succession och biodiversitet. I kursens tredje och huvudsakliga modul kommer föryngring, beståndsutveckling och produktion diskuteras utifrån flera perspektiv: trakthyggesbruk, kontinuitetsskog, blandskog, hantering av skaderisker samt skötsel med generell och förstärkt naturhänsyn.


Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, övningar och exkursioner. I alla moduler kommer statistisk databearbetning och analys att utföras men laborationerna kommer vara lärarhandledda och på introduktionsnivå. För såväl svenska som internationella studenter är kursen oftast den första på master-nivå och på engelska vilket innebär att visst fokus kommer ligga på att studenterna ska öva sin färdighet att redovisa på engelska såväl muntligt som skriftligt.


Representanter för skogsbruket i södra Sverige inbjuds för att delge sina tankar om viktiga förhållanden i skogsbruket och om framtida hot och möjligheter. Tack vare den internationella studentgruppen hålls hela tiden diskussioner om likheter och olikheter i skogsbruket mellan olika länder. I kursen ingår en obligatorisk studieresa till två försöksparker i södra Sverige.


Information från kursledaren

Welcome to apply for the course autumn 2023! Detailed schedule and literature list will be available later. The two mandatory forest excursions will be 11-15 September and 9-12 October. During this time the students will stay together in rented cabins and hostels. Cars and accommodation is booked by the course leader. The other weeks are campus based (Alnarp).

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SG0231-10130 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SG0231

Läsåret 2022/2023

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10196)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10089)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10020)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10166)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Uthålligt skogsbruk i södra Sverige (SG0231-10089)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Course literature, Sustainable forestry in southern Sweden 2023

Books or book chapters, available online through SLU library or online on link:

Title: Growing plantation forestry

Link: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/kl53n/springer_s978-3-319-01827-0_129010

Author: P.W. West

ISBN: 9783319018263

Note: Selected chapters and sections

OpenIntro Statistics. Online pdf. https://leanpub.com/os

David Diez, Mine Cetinkaya-Rundel and Christopher Barr. Selected chapters in combination with R labs.

*Alternative for those who want to buy a book: *

Title: Statistics: An Introduction using R

Link: https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/1sl36d2/alma9919290193805121

Author: R. Crawley

ISBN: 9781118941119 (ebook)

Note: Selected sections in combination with R labs.

Literature available as pdf in Canvas, first listed thematically, then in a reference list

Introduction to Swedish forestry and forest history

Swedish Forest Agency report 2020/4. Forest management in Sweden. Current practice and historical background. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2020/rapport-2020-4-forest-management-in-sweden.pdf

Sustainable development and Climate Change

Larsen et al. Closer to Nature Forest Management

https://efi.int/publications-bank/closer-nature-forest-management

Rist et al. Applying resilience thinking to production ecosystems 2014

Felton et al. How climate change adaptation and mitigation strategies can threaten or enhance the biodiversity of production forests: Insights from Sweden 2016

Achim et al. The changing culture of silviculture 2021

Nagel et al. Adaptive Silviculture for Climate Change: A National Experiment in Manager-Scientist Partnerships to Apply an Adaptation Framework

Bravo et al. Book chapter: A Mechanistic View of the Capacity of Forests to Cope with Climate Change. In the book Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change. Managing Forest Ecosystems, vol 17. Springer, Dordrecht.

Growth & Yield

West Resources: chapter 1-2, Growth: chapter 3-4, Competition: chapter 7-8.

Bergh et al. The effect of water and nutrient availability on the productivity of Norway spruce in northern and southern Sweden 1999

Skovsgaard et al. Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands 2008

Hennigar et al. Development and evaluation of a biomass increment based index for site productivity 2017

Silviculture and Forest Conservation

West chapter 5-8, 13+14

Mixed forest

Kelty Compare productivity of monocultures and mixed-species stands 1992. Chapter 1+8

Schulze et al. Management breaks the natural productivity-biodiversity relationship in forests and grassland: an opinion 2018

17 The Functional Significance of Forest Diversity: a Synthesis. Scherer-Lorenzen et al. Chapter 17,

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb137862.pdf

Continuous cover forestry

Pommerening et al. A review of the history, definitions and methods of continuous cover forestry with special attention to afforestation and restocking 2004

Lundqvist Tamm Review: Selection system reduces long-term volume growth in Fennoscandic uneven-aged Norway spruce forests 2017

Mason et al. Continuous cover forestry in Europe: usage and the knowledge gaps and challenges to wider adoption 2021

Kuuluvainen et al. Natural Disturbance-Based Forest Management: Moving Beyond Retention and Continuous-Cover Forestry 2021,

Lula et al. Modelling effects of regeneration method on the growth and profitability of Scots pine stands 2021

Multiuse forestry

Potschin et al. Ecosystem services:Exploring a geographical perspective 2011

Betts et al. Producing wood at least cost to biodiversity: integrating Triad and sharing–sparing approaches to inform forest landscape management 2021

Forest conservation

Gustafsson et al. Retention as an integrated biodiversity conservation approach for continuous-cover forestry in Europe 2020

Petersson et al. Tree species impact on understory vegetation: Vascular plant communities of Scots pine and Norway spruce managed stands in northern Europe 2019

Kuuluvainen Forest Management and Biodiversity Conservation Based on Natural Ecosystem Dynamics in Northern Europe: The Complexity Challenge 2009

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Euroforester - masterprogram Jägmästarprogrammet Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0231 Anmälningskod: SLU-10130 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%