Ny sökning
SG0243

Genuskompetens för skogssektorn

Detta är en kurs som skall ge studenter och yrkesverksamma en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förse dessa med analytiska verktyg för att för att på en praktiskt nivå arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet.

Studenten ska efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-05-28 och 2023-06-18

Andra kursvärderingar för SG0243

Läsåret 2021/2022

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40013)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40009)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40014)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Genuskompetens för skogssektorn (SG0243-40139)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

SG0243 Genuskompetens för skogssektorn, 7,5 Hp

Gender competence for the forestry sector

Ämnen

Skogsvetenskap Skogshushållning

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skogens relationer 1,0 S003
Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk 1,5 S001
Projektarbete 3,5 S004
Organisation och ledarskap 1,5 S002

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Mål

Målet är att kursen att studenten efter avslutad kurs ska kunna hantera genusvetenskapliga begrepp och verktyg för att analysera och reflektera över praktiskt jämställdhetsarbete i relation till skogssektorn. Efter avslutad kurs ska studentne kunna:- Redogöra för och applicera grundläggande begrepp och teorier om genus och jämställdhet på material

- Redogöra för och diskutera hur genus och jämställdhet behandlas med avseende på skogsägarskapet och policy

- Beskriva hur genus påverkar arbetsorganisationen och olika utmaningar med praktiskt jämställdhetsarbetet

- Analytiskt skildra och reflektera över hur genus och jämställdhet beaktas inom praktisk skogssektor och skoglig akademi och vilken roll det har för skogssektorns utseende idag

Innehåll

Under kursen studeras olika aspekter av skogssektorn och skoglig akademi utifrån grundläggande teori kring genus och jämställdhetsarbete. Kursen är uppdelade i fyra delmoment bestående av;

1) Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk

2) Organisation och ledarskap

3) Skogens relationer

4) Projektarbete

Genomgående kommer de skogliga sektorn och akademin används som utgångspunkt för att studera och diskutera genus och jämställdhet.Genomförandet bygger till stor del på litteratur, föreläsningar med seminarier och ett projektarbete. Under kursens träffar, som är obligatoriska att delta vid, sker både undervisning i form av föreläsningar, övningar, seminarier och examination.

Lärarledda träffar, övningar samt skriftlig rapport är obligatoriska delar av kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För ett godkänt resultat krävs

- Aktivt deltagande och närvaro vid obligatoriska kursträffar med gruppdiskussioner

- Godkänd skriftlig enskild rapport och godkänt deltagande i övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

xxxxxxxx

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig resurshushållning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

**1) ** Introduktion till genusperspektiv på skog och skogsbruk

Kön & genus

Mia Eriksson & Lucas Gottzén (2020) Genus, Liber (s. 10-43)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 15-19)

Ganetz, Hillevi (2012) Naturlikt: människor, djur och växter i SVT:s naturmagasin, Gidlunds förlag. (s. 31-36)

Johansson, Kristina (2019) Inkvoterade kvinnor och för-fördelade män? - om skogsbrukets pågående jämställdhetssatsningar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 53-62)

Johansson, Maria (2019) Fler kvinnor i det svenska skogsbruket! - men var får de plats?, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson) (s. 63-73)

Intersektionalitat, normkritik och jämställdhet

SOU (2014:34) Inte bara jämställdhet: Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet (s. 87-93, 99-102, 247-272)

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning. (s. 33-38)

Ringblom, Lisa (2019) Bra för affärerna? - Motiv för ökad jämställdhet i den svenska gruv- och skogsnäringen, , I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 27-38.

**2) ** Organisation och ledarskap

Organisation

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 51-171)

Andersson, Elias (2019) Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 39-52.

Johansson, Maria (2019) #Slutavverkat - sexuella trakasserier i skogssektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 183-194.

Arbetsliv & diskriminering

Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 235-293, 295-320)

DO (2019) Arbetsgivarens aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen (2008:567)

**3) ** Skogens relationer

Policy

Holmgren, Sara (2019) Skogsrikets värderingar - en fråga om politiska prioriteringar, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 75-88.

Konkurrenskraft kräver jämställdhet: jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn

Skogsägarskapet

Andersson, Elias (2019) Skogsägarskapets kön och förväntningar – hur naturen blev känslosam, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 171-182.

Appelstrand, Marie (2019) Osynliga entreprenörer i skogen? – förutsättningar för kvinnors företagande inom den skogliga sektorn, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red. Andersson), s. 109-120.

Lidestav, Gun (2001) Kräver skogen sin man eller duger en kvinna?, I: Kvinnor och jord: Arbete och ägande från medeltiden till nutid (red. Liljewall et al.), s. 159-173.

Natur/biologi

Ah-King, Malin (2012) Genusperspektiv på biologi (s. 6-29)

Referenslitteratur:

Anna Lundberg och Ann Werner (red.) (2016) En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsvetenskap Skogshushållning
Kurskod: SG0243 Anmälningskod: SLU-40114 Plats: Umeå Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig resurshushållning Studietakt: 50%