Ny sökning
SG0245

Sustainable Management of Boreal Forests

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0245

Läsåret 2022/2023

Sustainable Management of Boreal Forests (SG0245-40124)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Sustainable Management of Boreal Forests (SG0245-40023)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Sustainable Management of Boreal Forests (SG0245-40004)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Sustainable Management of Boreal Forests (SG0245-40001)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0245 Sustainable Management of Boreal Forests, 15,0 Hp

Sustainable Management of Boreal Forests

Ämnen

Skogsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp markvetenskap eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp naturresursförvaltning eller

- 60 hp naturgeografisamt

kunskaper på avancerad nivå

- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp markvetenskapsamt

- engelska 6

Mål

Denna kurs behandlar förvaltningsstrategiers och skötselsystems inverkan på skogens utbud av ekosystemtjänster såsom förmåga att agera kolsänka, för försörjning med vedråvara, för kontroll av abiotiska och biotiska skadefaktorer, för tillgången på rent vatten, samt för sociala och kulturella värden. Studenterna tränas att, muntligt och skriftligt, kommunicera olika avvägningar kopplade till målkonflikter och kunna diskutera dessa avvägningar mot bakgrund av forskningsresultat och vetenskaplig litteratur. Genomgående syftar kursen till att utveckla studenternas säkerhet och kompetens att argumentera för välgrundade skötselrekommendationer i olika skogsbrukssammanhang och i kontakt med olika intressenter.Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:* Beskriva och jämföra förvaltningsinriktningar och deras tillämpning i olika delar av den boreala zonen mot bakgrund av tidigare brukningsformer och förvaltningsmål.* Utvärdera kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk och kunna redogöra för de skogliga certifieringssystemens tillkomst.* Analysera och bedöma olika förvaltningsstrategiers ändamålsenlighet avseende tillgången på vedråvara för olika förädlingsprocesser.* Redogöra för och bedöma förutsättningarna att tillämpa planeringsmodeller (t.ex. adaptiv förvaltning, zonerat skogsbruk, flermålsplanering och kalhyggesfritt skogsbruk) för att upprätthålla långsiktigt hållbart skogsbruk i landskapsskala.* Bedöma alternativa förvaltningsstrategiers konsekvenser för kolbalans, växthusgasutsläpp och klimatförändringar.* Redogöra för på vilka sätt skogens struktur och sammansättning inverkar på utbudet av ekosystemtjänster kopplade till vatten i skogslandskapet.* Beskriva förvaltningsstrategier avsedda att bevara skogens biologiska mångfald och diskutera dessa med utgångspunkt från aktuell kunskap om den boreala skogens störningsdynamik.* Beskriva och diskutera förvaltningsstrategier avsedda att motverka biotiska och abiotiska (vind, frost, snöbrott, brand och atmosfäriskt nedfall) skadefaktorer.* Diskutera i vilken mån olika skötselsystem och skötselåtgärders utförande överensstämmer med kriterier för hållbar förvaltning av boreal skog.

Innehåll

Kursen lägger stor vikt vid studentcentrerat lärande. De enskilda kursmomenten introduceras med korta föreläsningar följda av obligatoriska inlämningsuppgifter varav vissa löses individuellt och andra i grupp. Därtill kommer gästföreläsningar, seminarier och workshops som utformats i samarbete med yrkesverksamma skogsförvaltare och/eller myndighetsrepresentanter. Fallstudier och projektuppdrag inspirerade av dagsaktuella problemställningar från skogsbruket utgör återkommande inslag. I kursen ingår också en resa till Jämtland för studier av kalhyggesfritt skogsbruk med olika mål och som avslutning en studentledd konferens med studentföredrag och inbjudna företrädare för skogsnäringen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska seminarier samt godkända muntliga och skriftliga redovisningar. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen ingår i mastersprogrammet Forest Ecology and Sustainable Management.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: 178.1

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

1) Sustainable Forest Management from concept to practice
**Länk: **https://slu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/46SLUB_INST/h6sv7c/alma9919286942205121
**Författare: **Innes J.L. and Yikina A.V. (Eds) 2017
**ISBN: **978-1-84407-724-3
**Kommentar: **This is the main textbook and a recommended buy. It is also available from the SLU library as and E-book. (personal account needed). Additional course literature will be linked or provided for download from the course Canvas page.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Skogsvetenskap Biologi
Kurskod: SG0245 Anmälningskod: SLU-40115 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%