Ny sökning
SG0258

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna

Det här är kursen för dig som vill förbereda dig för uppgifter och utmaningar för arbete mot ett hållbart skogsbruk i subtropiska och tropiska regioner. I kursen går ni igenom centrala begrepp inom ekologi och skogsskötsel i tropiska och subtropiska skogar och lär er att utvärdera uthålligt skogsbruk utifrån sociala, ekonomiska och biofysiska förutsättningar. Ett viktigt område är även agroforestrysystem som utgör en stor resurs för människors tillgång till bränsle och virke i stora delar av världen. Möjligheter och problem med plantageskogsbruk med olika arter tas upp samt möjligheter till brukande av naturskogar. I kursen ingår även att jämföra olika ansatser för restaurering av skogar i tropiska och subtropiska områden. Många exempel kommer från de forskningsprojekt som deltagande lärare är bedriver i olika delar av världen, Borneo, Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Indien, mm.Kursen ges som campusoberoende kurs vilket innebär att du kan läsa kursen vid SLU:s campus i Alnarp, Uppsala och Umeå.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SG0258

Läsåret 2022/2023

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna (SG0258-20133)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna (SG0258-20022)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna (SG0258-20100)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

SG0258 Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna, 15,0 Hp

Sustainable Forestry and Land-use Management in the Tropics

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Introduktion till tropiska skogar, ekologi, kli 2,5 0102
Agroforestry och multifunktionella landskap 2,5 0103
Skogs- och landskaps-restaurering 2,5 0104
Skötsel av naturliga skogar 2,5 0105
Factfulness 2,5 0106
Intervjuprojekt 2,5 0107

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp skogsvetenskap eller

- 60 hp biologi eller

- 60 hp markvetenskap eller

- 60 hp skogshushållning eller

- 60 hp miljövetenskap eller

- 60 hp naturresurshushållning

och

- 15 hp kurs på avancerad nivå

samt

- engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att göra studenterna förberedda för uppgifter och utmaningar för arbete mot ett hållbart skogsbruk i subtropiska och tropiska regioner.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Beskriva och analysera hur biofysiska (t.ex. ekologi, mark och klimat), sociala, politiska och ekonomiska förutsättningar samverkar och driver nuvarande och möjliga skogs- och markanvändningsåtgärder.

- Utvärdera möjligheter och problem med dominerande skötselsystem (naturskog, plantager, agroforestry och restaurering) beroende på lokala förhållanden som t.ex. ekonomiska förutsättningar, livsförhållanden, ekosystemtjänster, m.m.

- Ge en syntes av vikten av tropiska skogar i ett globalt sammanhang (t.ex. för kolets kretslopp, klimatmitigering, virkesförsörjning och andra bio-baserade produkter) och den globala agendan (t.ex. landskapsrestaurering, Sustainable Development Goals, Paris överenskommelsen och REDD+).

- Utvärdera och tolka hur lokala förutsättningar, dynamik, värden och komplexitet påverkar skogsskötsel och markanvändning.

- Analysera, utvärdera och kommunicera aktuella skogsfrågor och forskning i tropiska och subtropiska områden.

- För ett givet sammanhang identifiera kunskapsluckor och föreslå nya lösningar.

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningarna i natur och samhälle för skogens utveckling och nyttjande i subtropiska och tropiska regioner och ger en samlad förståelse för hur variationer i systemekologi, samhällsuppbyggnad och skogsbrukssätt på södra halvklotet skiljer sig gentemot nordliga system. Kursen behandlar också viktiga skötselmetoder och markanvändningsformer med träd och skog, samt aktuella frågor som i framtiden kommer att dominera utvecklingen av markanvändning och skogsbrukssätt i subtropiska och tropiska regioner.

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, litteraturstudier och diskussioner. Studenterna får tillämpa sina kunskaper på verklighetsbaserade fallstudier. Kursen ger också möjlighet till en individuell fördjupning inom ett specifikt område utifrån studentens egna intressen.

Obligatoriska moment förekommer så som seminarier, övningar och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment, godkända skriftliga uppgifter, övningar och presentationer. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

I kursen kan också en fältresa erbjudas i anslutning till något av de internationella projekt som drivs vid skogsfakulteten. Alternativt kan studenterna utföra en fallstudie utifrån en verklig problematik eller forskningsuppgift. I båda fallen kan uppgiften inriktas mot att förbereda för framtida fältstudier i ett tropiskt land. Kursen är upplagd för att kunna läsas av studenter från alla SLU orter med några gemensamma träffar.För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0219

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Introduction to tropical ecosystems, forests, soils and climate

Bonan, G.B. 2008. Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. Science.

Brandon, K. 2014. Ecosystem Services from Tropical Forests: Review of Current Science. CGD Climate and Forest Paper Series #7.

Busch, J. and Ferretti-Gallon, K. 2014. *Stopping Deforestation: What Works and What Doesn't. *CGD Climate and Forest Paper Series #3.

Driessen, P., Deckers, J., Spaargaren, O., Nachtergaele, F. 2001. Lecture notes on the major soils of the world.

Elliott, S., Blakesley, D., Hardwick, K. 2013. Understanding Tropical Forests, Chap 2, in Restoring tropical forests: a practical guide. Royal Botanic Gardens, Kew.

Ellison, D. et al. 2017. Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change.

FAO. 2018. The state of the world’s forests 2018 - Forests pathways to sustainable development. Rome.

Goodman, R. and Herold, M. 2014. Why Maintaining Tropical Forests Is Essential and Urgent for a Stable Climate. CGD Working Paper 385.

Popkin, G. 2019. How much can forests fight climate change? Nature.

Agroforestry and multifunctional landscapes

Agroforestry Network. 2018. Scaling up Agroforestry: Potential, challenges and barriers. A review of environmental, social and economic aspects at the farmer, community and landscape levels. Stockholm.

FAO. 2017. Agroforestry for landscape restoration: Exploring the potential of agroforestry to enhance the sustainability and resilience of degraded landscapes. Rome.

Global Evergreening Alliance. 2019. How to suck carbon out of the air and convert it into profits and jobs for poor farmers across the globe.

Goffner, D., Sinaré, H. and Gordon, L. 2019. The Great Green Wall for the Sahara and the Sahel Initiative as an opportunity to enhance resilience in Sahelian landscapes and livelihoods. Regional Environmental Change.

Kuyah, S. et al. 2016. Trees in agricultural landscapes enhance provision of ecosystem services in Sub-Saharan Africa. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management.

Sacande, M. et al. 2021. Socio-economic impacts derived from large scale restoration in three Great Green Wall countries. Journal of Rural Studies.

Forest and Landscape Restoration

Besseau, P., Graham, S. and Christophersen, T. (eds.). 2018. Restoring forests and landscapes: the key to a sustainable future. Global Partnership on Forest and Landscape Restoration, Vienna, Austria.

Bracalion P.H.S., et al. 2019. Global restoration opportunities in tropical rainforest landscapes. Science.

Chazdon, R.L., Brancalion, P.H.S., Laestadius, L. et al. 2016. When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. Ambio 45, 538–550.

Di Sacco, A. et al. 2021. Ten golden rules for reforestation to optimize carbon sequestration, biodiversity recovery and livelihood benefits. Global Change Biology 27:7.

Elliott, S., Blakesley, D., Hardwick, K. 2013. Restoring tropical forests: a practical guide. Royal Botanic Gardens, Kew.

FAO. 2019. Restoring forest landscapes through assisted natural regeneration (ANR) – A practical manual. Bangkok. 52 pp.

Guariguata MR, et al. 2021. Forest and Landscape Restoration. FTA Highlights of a Decade 2011–2021 series. Highlight No.4. Bogor, Indonesia: The CGIAR Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA).

ITTO. 2020. Guidelines for forest landscape restoration in the tropics. ITTO Policy Development Series No. 24. International Tropical Timber Organization (ITTO), Yokohama, Japan.

Kettle, C.J. et al. 2020. Priorities, challenges and opportunities for supplying tree genetic resources p. 51-61 in FAO. 2020. Restoring the Earth – The next decade. Unasylva No. 252 - Vol. 71 2020/1. Rome.

Laestadius, L. et al. 2015. Before Bonn and beyond: the history and future of forest landscape restoration. Unasylva No. 245. Vol. 66 2015/3

llstedt et al. 2016. Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics. Scientific Reports.

Philipson, C.D. et al. 2020. *Active restoration accelerates the carbon recovery of human-modified tropical forests. *Science.

Sabogal, C., Besacier, C., and McGuire, D. 2015. Forest and landscape restoration: concepts, approaches and challenges for implementation. Unasylva No. 245. Vol. 66 2015/3

Sheil & Bargués-Tobella. *More trees for more water in drylands: myths and opportunities. *In: Pasiecznik, N. & Reij C. (Eds). 2020. Restoring African Drylands 60: 209-216. EFTRN News.

Natural Forest Management

Ashton, M.S. and Hall, J.S. 2011. The Ecology, Silviculture, and Use of Tropical Wet Forests with Special Emphasis on Timber Rich Types. Chap 12 in Günter, S. (Ed.), 2011. Silviculture in the tropics, Tropical forestry. Springer, Heidelberg ; New York.

Karsenty, A. and Gourlet-Fleury, S. 2006. Assessing Sustainability of Logging Practices in the Congo Basin’s Managed Forests: the Issue of Commercial Species Recovery. Ecology and Society 11(1):26.

Schwartz, G. et al. 2016. Profitability of silvicultural treatments in logging gaps in the Brazilian Amazon. Journal of Tropical Forest Science, 28(1): 68–78.

Fredericksen T.S. 2011. Silviculture in Seasonally Dry Tropical Forests (Review) Chap 16 in Günter, S. (Ed.), Silviculture in the tropics, Tropical forestry. Springer, Heidelberg ; New York.

Ehrenberg-Azcárate, F. & Peña-Claros, M. 2020. Twenty years of forest management certification in the tropics: Major trends through time and among continents. Forest Policy and Economics.

Hensbergen, H.J. van. 2018. Rethinking forest concessions - Improving the allocation of state-owned forests for better economic, social and environmental outcomes. Forestry Working Paper No. 4. Rome, FAO. 84pp.

Factfulness

Rosling, H., Rosling, O. and Rosling Rönnlund, A. 2018. Factfulness: Ten reasons we’re wrong about the world – and why things are better than you think.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: SG0258 Anmälningskod: SLU-20136 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 100%