Ny sökning
SH0153

Vägar och vatten

Efter genomgången kurs ska studenten, i vägavsnittet, kunna:

- redovisa hur vägplaneringen påverkar vägens ekonomi och funktion inkl. effekter på landskap och vatten

- välja och tillämpa projekteringsmetoder för enkla vägar

- beskriva hur klimatförändringar, ökade logistikkrav och miljöambitioner påverkar kraven på skogsvägar

- redogöra för prospektering, förädling, tillverkning och användning av material för vägar och konstbyggnader

- utforma och dimensionera enkla anordningar för vägens dränering och erosionsskydd

- beskriva alternativa transportlösningar i väglöst land

- redogöra för vanliga tekniker och utrustningar för byggande och underhåll av skogsbilvägar.

Efter genomgången kurs ska studenten, i vattenavsnittet kunna redogöra för:

- vad ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk är och hur det kan bedrivas

- olika ekosystem, arter, funktionella strukturer och processer som förekommer i eller i närheten av skogslandskapets sjöar och vattendrag

- planering skydd, skötsel, restaurering och skapande av funktionella livsmiljöer vid sjöar och vattendrag med utgångspunkt från avrinningsområdet samt

- ha kunskap och färdighet i att planera utforma och genomföra ett projektarbete i form av ett skogsfaktablad i grupp.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SH0153-30060 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SH0153

Läsåret 2022/2023

Vägar och vatten (SH0153-30227)

2023-02-20 - 2023-04-30

Läsåret 2021/2022

Vägar och vatten (SH0153-30026)

2022-02-18 - 2022-05-01

Läsåret 2020/2021

Vägar och vatten (SH0153-30003)

2021-02-18 - 2021-05-02

Läsåret 2019/2020

Vägar och vatten (SH0153-30099)

2020-02-20 - 2020-04-30

Läsåret 2018/2019

Vägar och vatten (SH0153-30074)

2019-02-18 - 2019-04-26

Läsåret 2017/2018

Vägar och vatten (SH0153-30071)

2018-02-19 - 2018-04-29

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Nödvändig litteratur:

Skogens vatten – Om vattenhänsyn i skogsbruket. 2010. Stefan Bleckert, Erik Degerman, Lennart Henrikson, Rolf Pettersson. Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. 172 sidor. Den har ni sedan tidigare.

Studiehandledning ”Skogens vatten – Om vattenhänsynen i skogsbruket”. Den ska ni ha tillgång till. 36 sidor.

Mäta vatten – Undersökningar av sött och salt vatten*.* 2003. Stefan Bydén, Anne-Marie Larsson, Mikael Olsson. Tredje upplagan. Institutionen för miljövetenskap och kulturvård Göteborgs universitet. Den ska ni ha tillgång till. 136 sidor.

Skogsbruk med hänsyn till vatten – en handledning från Skogforsk. 2008. Utlån. 64 sidor.

Bra litteratur att känna till:

Watersheds - A Practical Handbook for Healthy Water. 1999. Utlån. Clive Dobson, Gregor Gilpin Beck. 152 pages.

***SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA). ****SILVA-projektet har genom ett tvärvetenskapligt arbete under 1995-2000 studerat hur skogsbruk bör bedrivas utmed vattendrag för att minimera effekter på vattendraget. 2001. *Fiskeriverket informerar. Den ska ni ha tillgång till. 70 sidor.

Ekologisk restaurering av vattendrag. 2008. Fiskeriverket & Naturvårdsverket. Den ska ni ha tillgång till. 294 sidor.

GRIP on LIFE: s rapportserie 2021.03. Fysisk restaurering av akvatiska miljöer. Vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker*. Erik Degerman & Ingemar Näslund. Den ska ni ha tillgång till. 381 sidor.*

Filmer på nätet och You Tube*:*

Abborre 2,0. En artfilm. Sportfiskarna.

Gös. En artfilm. Sportfiskarna.

Gädda. En artfilm. Sportfiskarna.

Öring. En artfilm. Sportfiskarna.

Många bäckar små, Sportfiskarna.

Silverskatten, Sportfiskarna.

En miljon gäddor, Sportfiskarna.

Spårlös – Skogforsk.

Hyggesfritt – erfarenheter och forskning i en och samma film. Skogforsk.

*Blandskog en mångfald av valmöjligheter. *Skogskunskap.

Grip on Life – the movie

Grip on Life – Våtmarker (wetlands)

Grip on Life – Våtmark från dröm till verklighet

Grip on Life – Öka artrikedomen i vattendrag genom biotopvård

Grip on Life – Restaurering av strömmande vattendrag – introduktion

Grip om Life – mellan skog och vatten

Grip on Life – En levande botten

Grip on Life – Död ved ger liv

Grip on Life – Skogsbruk nära vatten

Grip on Life – Jordbruk nära vatten

Utskick/Utdelat material som Faktablad och dyl.:

Målbilder för god miljöhänsyn (10-11 st.). Skogsstyrelsen.

Skogsfaktablad

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Skogshushållning Skogshushållning
Kurskod: SH0153 Anmälningskod: SLU-30060 Plats: Skinnskatteberg Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Skogsmästarskolan Studietakt: 100%