Ny sökning
ST0058

Statistik för ekonomer

I denna kurs kommer du i kontakt med verktyg för att beskriva och analysera ekonomiska data. Med datorns hjälp får du med statistiska programpaket analysera typiska situationer.

I kursen introduceras du till kraftfulla och allmängiltiga statistiska metoder, som regressions- och tidserieanalys. Dessutom lär du dig grunderna i att planera marknadsundersökningar, göra urval, sammanställa och utvärdera data.

Du tillämpar dina kunskaper i ett flertal projekt som pågår under hela kurstiden, där du både får planera en undersökning och analysera inhämtade data med hjälp av statistiska programpaket.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för ST0058

Läsåret 2022/2023

Statistik för ekonomer (ST0058-20041)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Statistik för ekonomer (ST0058-40098)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Statistik för ekonomer (ST0058-40109)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Statistik för ekonomer (ST0058-40085)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Statistik för ekonomer (ST0058-40064)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Statistik för ekonomer (ST0058-40023)

2018-03-19 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Statistik för ekonomer (ST0058-40041)

2017-03-20 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

ST0058 Statistik för ekonomer, 15,0 Hp

Statistics for Business and Economics

Ämnen

Statistik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Moment 1 5,0 0202
Moment 2 5,0 0203
Moment 3 3,0 0204
Moment 4 2,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och Ma C.

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i statistik med tillämpningar i de ekonomiska vetenskaperna

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva ekonomiska data i diagram och tabeller.

- tillämpa grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp och statistiska principer.

- beräkna konfidensintervall och göra hypotesprövningar.

- redogöra för innebörden av statistisk felmarginal och statistisk säkerställd skillnad.

- analysera frekvensdata.

- hantera och tolka modeller inom regression- och tidserieanalys och göra prognos.

- planera en undersökning.

- samla in data genom enkät och sammanställa resultaten i en rapport.

- analysera data med statistiska programpaket.

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, lektioner , två obligatoriska inlämningsuppgifter samt datorövningar och erbjuder också räkneövningar. De huvudsakliga momenten som behandlas är följande:Moment 1 (5 hp)- beskriva data innefattande bl a diagram, tabeller samt mått på genomsnitt och variation.

- elementär sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar.

- metoder för kontroll av statistisk osäkerhet, bl a hypotesprövning och konfidensintervall.

- analys av frekvensdata.

Moment 2 ( 5 hp)- enkel och multipel regressionanalys .

- introduktion till tidserieanalys.Moment 3 (3 hp)- enkätundersökningar, inlämningsuppgift.Moment 4 (2 hp)- regression och tidserieanalys, inlämningsuppgift.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Moment 1

- godkänd skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen ges betygen U, 3, 4, eller 5.Moment 2

- godkänd skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen ges betygen U, 3, 4, eller 5.Moment 3

- godkänd muntligt och skriftlig redovisning vid minst ett obligatoriskt seminarium. Opponering av en annan grupps arbete är också en del av examinationen. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).Moment 4

- godkänd muntligt och skriftlig redovisning vid minst ett obligatoriskt seminarium. På rapporter, muntliga presentationer, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För att få godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: ST0057

Litteraturlista

Newbold, P., Carlson, W. L. & Thorne, B. (2020). Statistics for Business and Economics. Global edition. 9:e upplagan.
Pearson Education Limited.

Wenemark, M (2023) Enkätmetodik: att planera och genomföra en undersökning. Studentlitteratur ISBN: 9789147147298

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Politices kandidat - hållbar utveckling Agrar ekonomi Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26170 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Statistik
Kurskod: ST0058 Anmälningskod: SLU-20193 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%