Ny sökning
SV0007

Skog – nyttjande och värden

Lärarledda fältövningar och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält utgör väsentliga delar av kursen. Därtill kommer litteraturstudier, föreläsningar, och gruppövningar bl.a. med inslag av scenarioanalys.


Litteraturstudier, gruppuppgifter och föreläsningar visar på skogens olika värden och introducerar dagens förutsättningar för skogsbruk i Sverige med vissa utblickar mot övriga världen, historisk markanvändning och framtida samhällsnytta. Däri ingår olika brukarperspektiv och samhällsanspråk samt internationella och nationella strategier för skogsresursens bevarande och utveckling liksom grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av vegetation, träd, bestånd och skogslandskap. Fältövningarna fokuserar på individuella färdigheter och kännedom om skogslandskap och historiskt brukande. Kritiskt tänkande tränas i övningar baserade på scenarioanalys. Ämnesmässigt hämtar kursen sitt stoff från skogshushållning, skogsskötsel, inventering, virkeslära, botanik och dendrologi. Övningar och exkursioner är obligatoriska moment.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0007

Läsåret 2023/2024

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10302)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10082)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10348)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista för Skogen – nyttjande och värden (SV0007) 7.5hp HT-23

Utöver litteraturen nedan kommer utdelat material tillkomma

Kopiera in adressen i er web-läsare om länken inte fungerar, eller sök på titeln

Skogstillgångar, skogsskötsel och skogshushållning

 1. Skogsstyrelsen, 2013. Grundbok för skogsbrukare – fakta om skog och skogsbruk. ISBN 978-91-87535-02-4. Boken ger en grundlig introduktion till skog och skogsbruk som kan fungera som en överblick för kursen Skog - nyttjande och värden. Boken berör många ämnen som vi kommer att ta upp i kursen, men den kommer att kompletteras med ytterligare litteratur. Boken finns att köpa för den som vill på Skogsstyrelsens hemsida och även att låna på biblioteket.

 2. Albrektson, A., Elfving, B., Lundqvist, L. & Valinger, E. 2012. Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien nr 1. Skogsstyrelsen, Jönköping. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-1-skogsskotselns-grunder-och-samband.pdf s. 6-62

 3. Riksskogstaxeringen 2022,Skogsdata, SLU, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2022_webb.pdf

 4. FORMAS 2014, Som man ropar i skogen

https://formas.se/download/18.312567aa167c666b42487e7/1549956109724/FOR_Pocket-Som-man-ropar-i-skogen%20INLAGA.pdf

s. 15-23, 27-36, 49-58, 77-84

 1. SKOGENS SIFFROR, Sammanställning av aktuella siffror om skogen https://prezi.com/i/view/ws2L8XMUaVNkHwsxj0Qd/

 2. FAO 2020, FRA Interactive report, http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/

 3. T. Josefsson & L. Östlund, Produktionsökning och utarmning – skogsbrukets inverkan på skogslandskapet i norra Sverige.

https://slu-se.instructure.com/courses/5227/files/603716?wrap=1

 1. Horstkotte,T & Djupström.L, Rennäring och skogsnäring - delad kunskap för delad markanvändning, SLU Future Forests Rapportserie 2021:2, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/f-for/pdf/ffrapport_rennaring-och-skogsnaring-i-sverige_21-06-01_acr10.pdf

 2. Johansson, C., Nilsson, H. E., Öhman, P., Jonsson, B. G., Engberg, B. A., Englund, O., … Axbrink, I. (Eds.). (2022)Skogens värden – forskares reflektioner, https://www.miun.se/contentassets/5eadb642622a45c189d35963c14fcb68/skogens-varden.pdf

Mätning av träd och bestånd

 1. Blå boken https://slu-se.instructure.com/courses/5227/files/591848?module_item_id=159447

s 18-56 exklusive övningstexter

s 18-19 2.2 Diameter och grundyta

s 22-27 2.4 Höjd och krongränshöjd

s 30-35 2.6 Ålder och radietillväxt

s 36- 41 2.7 Trädets volym och form

s 42 – 45 3.1 – 3.2 Bestånd

s 47 – 49 Diametermätning

s 50- 54 Subjektiv bedömning med stödmätning

s 56 Beståndets medelhöjd och volym

Botanik och dendrologi

 1. Svensk Fältflora (eller annan bildflora), Stenberg, L. & Mossberg, B. Wahlström och Widstrand. ISBN: 9789146218005

 2. Botanik kompendium. (finns tillgänglig vid kursstart), Ha alltid botanikkompendiet med dig till föreläsningar, övningar och exkursioner

 3. Anderberg; A. & Anderberg, A-L. Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/

 4. Drakenberg, B. Kompendium i Trädkännedom. (finns tillgänglig vid kursstart)

 5. Kompendium i trädkännedom. (Säljs till självkostnadspris av Johnny Schimmel)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Skogsbruksvetenskap Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0007 Anmälningskod: SLU-10122 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skogens ekologi och skötsel Studietakt: 50%