Ny sökning
SV0007

Skog – nyttjande och värden

Lärarledda fältövningar och exkursioner samt projektarbeten, instuderingsuppgifter och praktisk examination i fält utgör väsentliga delar av kursen. Därtill kommer litteraturstudier, föreläsningar, och gruppövningar bl.a. med inslag av scenarioanalys.


Litteraturstudier, gruppuppgifter och föreläsningar visar på skogens olika värden och introducerar dagens förutsättningar för skogsbruk i Sverige med vissa utblickar mot övriga världen, historisk markanvändning och framtida samhällsnytta. Däri ingår olika brukarperspektiv och samhällsanspråk samt internationella och nationella strategier för skogsresursens bevarande och utveckling liksom grundläggande terminologi och metoder för beskrivning av vegetation, träd, bestånd och skogslandskap. Fältövningarna fokuserar på individuella färdigheter och kännedom om skogslandskap och historiskt brukande. Kritiskt tänkande tränas i övningar baserade på scenarioanalys. Ämnesmässigt hämtar kursen sitt stoff från skogshushållning, skogsskötsel, inventering, virkeslära, botanik och dendrologi. Övningar och exkursioner är obligatoriska moment.


Information från kursledaren

Hej och välkommen till Skog – nyttjanden och värden, SV0007!

Detta är en av de två inledande kurserna du läser på utbildningen och den ska ge en introduktion till skogens ekologiska, sociala och ekonomiska värden samt ge de baskunskaper som behövs för att delta i diskussioner om hållbar förvaltning av skogsresurser.

Kursen ligger under första halvan av höstterminen och går på halvtid parallellt med kursen Skoglig marklära och klimatologi. Under resten av höstterminen läses Trädbiologi, genetik och evolution 15 hp.

Kursschemat är ännu preliminärt - vi kommer att slipa lite mer på upplägget av de olika momenten men huvudsakligen kommer det att se ut som det gör nu. Gemensamt schema för båda kurserna ”Skogen – nyttjanden och värden” samt ”Skoglig marklära och klimatologi” kommer ligga på Canvas.

Värt att notera är att vi gör flera exkursioner i båda kurserna som går parallellt under de första veckorna. Det är alltså viktigt att redan från börja ha med stövlar/kängor och regnkläder. Flera av exkursionerna sker med cykel och är därför nödvändigt.

Kurslitteraturen består av läroböcker, kompendium och flera digitala källor. Se under Litteraturfliken på här på kurshemsidan men också den största delen av materialet kommer ligga på Canvas. Boken grundbok för skogsbrukare kan ses som en introduktion till ämnen vi kommer beröra i denna introduktionskurs, men måste inte köpas.

Om du inte redan är registrerad då blir du det genom att närvara vid uppropet den 28de augusti. I fortsättningen kommer du att registrera dig själv på kurser. Skulle du vid kursstart ha förkylningssymptom och därmed inte kan närvara vid uppropet, ta kontakt med oss kursledare via mail eller telefon, så vi kan se till att du blir registrerad.

Det är klokt att så tidigt som möjligt hämta ut ditt studentkonto (se https://student.slu.se/studier/nystudent/ ). När du har ditt konto kan du komma in på CANVAS som alltså är den plattform där vi lägger ut så gott som allt material och information kring kursen.

Tips! Om du känner att du vill förbereda dig inför kursen och vill ha en inblick i skog och skogsbruk rekommenderas boken Grundbok för skogsbrukare som ger en överblick och introduktion till kursen (se nedan under litteratur).

Om du har en funktionsnedsättning eller läs och skrivsvårigheter som gör att du behöver extra tid, avskildhet eller något extra hjälpmedel i undervisningen och vid examinationer –kontakta SLU Funka (så snart som möjligt): Funka@slu.se

Varmt välkommen!

Johannes Larson, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

SV0007-10302 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för SV0007

Läsåret 2022/2023

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10082)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Skog – nyttjande och värden (SV0007-10348)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Litteraturlista för Skogen – nyttjande och värden (SV0007) 7.5hp HT-23

Utöver litteraturen nedan kommer utdelat material tillkomma

Kopiera in adressen i er web-läsare om länken inte fungerar, eller sök på titeln

Skogstillgångar, skogsskötsel och skogshushållning

 1. Skogsstyrelsen, 2013. Grundbok för skogsbrukare – fakta om skog och skogsbruk. ISBN 978-91-87535-02-4. Boken ger en grundlig introduktion till skog och skogsbruk som kan fungera som en överblick för kursen Skog - nyttjande och värden. Boken berör många ämnen som vi kommer att ta upp i kursen, men den kommer att kompletteras med ytterligare litteratur. Boken finns att köpa för den som vill på Skogsstyrelsens hemsida och även att låna på biblioteket.

 2. Albrektson, A., Elfving, B., Lundqvist, L. & Valinger, E. 2012. Skogsskötselns grunder och samband. Skogsskötselserien nr 1. Skogsstyrelsen, Jönköping. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/skogsskotselserien/skogsskotsel-serien-1-skogsskotselns-grunder-och-samband.pdf s. 6-62

 3. Riksskogstaxeringen 2022,Skogsdata, SLU, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2022_webb.pdf

 4. FORMAS 2014, Som man ropar i skogen

https://formas.se/download/18.312567aa167c666b42487e7/1549956109724/FOR_Pocket-Som-man-ropar-i-skogen%20INLAGA.pdf

s. 15-23, 27-36, 49-58, 77-84

 1. SKOGENS SIFFROR, Sammanställning av aktuella siffror om skogen https://prezi.com/i/view/ws2L8XMUaVNkHwsxj0Qd/

 2. FAO 2020, FRA Interactive report, http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/en/

 3. T. Josefsson & L. Östlund, Produktionsökning och utarmning – skogsbrukets inverkan på skogslandskapet i norra Sverige.

https://slu-se.instructure.com/courses/5227/files/603716?wrap=1

 1. Horstkotte,T & Djupström.L, Rennäring och skogsnäring - delad kunskap för delad markanvändning, SLU Future Forests Rapportserie 2021:2, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/f-for/pdf/ffrapport_rennaring-och-skogsnaring-i-sverige_21-06-01_acr10.pdf

 2. Johansson, C., Nilsson, H. E., Öhman, P., Jonsson, B. G., Engberg, B. A., Englund, O., … Axbrink, I. (Eds.). (2022)Skogens värden – forskares reflektioner, https://www.miun.se/contentassets/5eadb642622a45c189d35963c14fcb68/skogens-varden.pdf

Mätning av träd och bestånd

 1. Blå boken https://slu-se.instructure.com/courses/5227/files/591848?module_item_id=159447

s 18-56 exklusive övningstexter

s 18-19 2.2 Diameter och grundyta

s 22-27 2.4 Höjd och krongränshöjd

s 30-35 2.6 Ålder och radietillväxt

s 36- 41 2.7 Trädets volym och form

s 42 – 45 3.1 – 3.2 Bestånd

s 47 – 49 Diametermätning

s 50- 54 Subjektiv bedömning med stödmätning

s 56 Beståndets medelhöjd och volym

Botanik och dendrologi

 1. Svensk Fältflora (eller annan bildflora), Stenberg, L. & Mossberg, B. Wahlström och Widstrand. ISBN: 9789146218005

 2. Botanik kompendium. (finns tillgänglig vid kursstart), Ha alltid botanikkompendiet med dig till föreläsningar, övningar och exkursioner

 3. Anderberg; A. & Anderberg, A-L. Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/

 4. Drakenberg, B. Kompendium i Trädkännedom. (finns tillgänglig vid kursstart)

 5. Kompendium i trädkännedom. (Säljs till självkostnadspris av Johnny Schimmel)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0007 Anmälningskod: SLU-10302 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 50%