Ny sökning
SV0017

Skogsbruk och skogens produkter

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0017

Läsåret 2022/2023

Skogsbruk och skogens produkter (SV0017-30150)

2023-01-16 - 2023-03-21

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0017 Skogsbruk och skogens produkter, 15,0 Hp

Forestry and forest products

Ämnen

Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 15 hp skogsbruksvetenskap eller

- 15 hp lantbruksvetenskap

Mål

Det övergripande målet med kursen är att ge studenterna kunskap om ett hållbart brukande av skogen i dess roll att förse samhället med virkesråvara och andra ekosystemtjänster.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- reflektera över skillnader mellan olika skogsbrukssätt samt beskriva ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av dessa

- förklara principerna och tillämpa begrepp för skogsbruksåtgärder, dess planering och genomförande

- tillämpa grundläggande skogsekonomiska kalkyler

- redogöra för olika typer av råvara som skogsbruket levererar till vidare förädling, samt beskriva de slutprodukter som produceras från skogsråvaran och översiktligt beskriva de industriella processerna som genererar förädlingsprodukterna

- identifiera icke-industriella värden och ekosystemtjänster i skogen och ge exempel på hur skogsskötseln kan genomföras för att gynna dessa

- diskutera potentialen för framtida produkter och värden från skogen.

Innehåll

Kursen behandlar hur skogsbruk bedrivs i de nordiska länderna och omfattar hela kedjan från plantskola till slutkunden för en färdig produkt med fokus på råvaruproduktionen. Internationella utblickar utanför de nordiska förhållandena görs men huvudfokus är det Nordeuropeiska skogsbruket vilket är ett skogsbruk med flera mål. Kursen handlar om skogens och skogsbrukets förmåga att bidra med råvara till skogsindustrin och med ett brett spektrum av andra ekosystemtjänster.

Kursen genomförs med föreläsningar, litteraturstudier, seminarium, studiebesök och exkursioner. Exkursioner, studiebesök och seminarier är obligatoriska moment.Det skogsbruksvetenskapliga innehållet är fördelat på delområden enligt följande:- 6 hp Arbetsprocesser

- 5 hp Naturliga processer

- 4 hp Mål, planering och policy

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig examination samt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenter med lantbruksvetenskaplig bakgrund rekommenderas ta till sig kunskaper om grundläggande skogsbruk på en nivå motsvarande t ex Grundbok för skogsbrukare (Skogsstyrelsen 2021). Kursen är programkopplad till ett kandidatprogram med företagsekonomisk inriktning och studenter behöver kunna förstå företagsekonomiska kalkyler baserade på diskontering.

Om extern finansiering kan ordnas så genomförs exkursioner i samband med en studieresa som genomförs i slutet av kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Ersätter: SH0158

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Skogsekonomi (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0017 Anmälningskod: SLU-30259 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Skogsekonomi Studietakt: 100%