Ny sökning
SV0019

Analys av miljödata 1

Lås upp hemligheterna i våra skogar och skaffa dig värdefulla färdigheter för en karriär inom miljövetenskap med vår kurs på mastersnivå, Analys av Miljödata 1. Den här kursen lär dig hur du samlar in, organiserar, analyserar och tolkar data för att förstå de komplexa systemen av våra skogar. Från luft-, mark- och vattenkvalitetsindikatorer till biologisk mångfald, populationer av vilda djur och klimatförändringar, kommer du att lära dig hur du använder banbrytande tekniker och verktyg för att förstå data och fatta välgrundade beslut. Oavsett om du är en nuvarande eller blivande miljöforskare, planerar din yrkeskarriär inom skogsbruk, naturskydd eller relaterade miljöområden kommer denna klass att ge dig de färdigheter du behöver för att göra en verklig inverkan på våra skogar. Den här kursen hjälper dig också att slutföra ditt examensarbete. Ansök till kursen dig nu och gå med i en gemenskap av likasinnade individer som är engagerade i att förstå och på ett hållbart sätt förvalta våra naturresurser!

Denna kurs riktar sig till alla studenter som vill uppleva data på ett roligt och spännande sätt. Du kommer inte att behöva memorera statistiska teorier och matematiska paradigm. I den här kursen kommer du att lära dig genom att göra och arbeta direkt med data genom guidade övningar, interaktion med instruktörer och dina kamrater. Du behöver inte vara rädd för data längre!

Kursplan och övrig information

Kursplan

SV0019 Analys av miljödata 1, 7,5 Hp

Analysis of environmental data 1

Ämnen

Biologi Skogsbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0001

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp inkluderande något av följande

- 60 hp i Skogsbruksvetenskap
- 60 hp i Biologi
- 60 hp i Miljövetenskap
- 60 hp i Naturresursförvaltning
- 60 hp i Skogshushållning
- 60 hp i Markvetenskap 

samt engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att lära studenter metoder för att analysera data, för att skaffa underlag för slutsatser och beslutsfattande om ekologi- och skogsbruksrelaterade frågor och problem. Studenterna tillgodogör sig grundläggande teoretisk bakgrund och praktiska erfarenheter av design, datahantering och analyser av data typisk för skogsforskning, biologi och närliggande fält som markvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt analysera miljödata inhämtat från skoglig forskning
- manipulera och organisera population/biodiversitet/miljö data
- utforska och illustrera biologiska data från skogsbestånd
- identifiera och kategoriserar skillnader mellan olika statistiska test för ekologiska data
- motivera och genomföra lämpligt analyser av skogliga data.

Innehåll

***Ämnesmässigt innehåll***

Kursen behandlar miljödata över olika ekosystem, med fokus på skog, ur olika aspekter. Några exempel på data som analyseras i kursen är: populationer, biodiversitet, individuella skogsbestånd, hydrologiska data som vattendrag och ytligt grundvatten, hydrologiska och biogeokemiska cykler och genetiska data. Kursen täcker också grundläggande principer i ett hållbart skogsekosystem.

Kursen fokuserar på att ge studenterna praktiska erfarenheter av datahantering, visualisering, och analyser i program som vanligtvis används inom forskning och praktisk verksamhet. Kursen är uppdelad i flera individuella avsnitt som kommer att fokusera på: 1) Datahantering och organisering; 2) Data visualisering; 3) Experimentell design; 4) Dataanalyser.

**Genomförande**

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom interaktiva föreläsningar och övningar.

Varje avsnitt börjar med online introduktioner och övningar som studenterna gör i sin egen takt, litteratur för inläsning och inspelade föreläsningar. Varje avsnitt avslutas med en inlämningsuppgift där studenterna ska lösa ett problem med ett nytt dataset. Studenterna kommer att ha möjlighet för konsultationer med läraren.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: vetenskapliga metoder, digital kompetens, teknikanvändning, självständighet, kreativitet.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom att kursuppgifter baseras på verklig och komplex data som studenter kan möta i sina framtida jobb, inklusive data från Skogsstyrelsen eller Sveriges Geologiska Undersökning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Progression

Den här kursen förbereder studenterna för deras masterexamensarbeten och ge dem kunskaper för att designa sin studie, samla och analysera sitt data. De får också generella kompetenser i flera områden listade för mastersprogrammet på skogsfakulteten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skogens ekologi och skötsel

Medansvariga:

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-S
Biologiområde: Ekologi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Biologi Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0019 Anmälningskod: SLU-10303 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Skogens ekologi och skötsel Studietakt: 25%