Ny sökning
SV0024

Skoglig planering

Ämnesmässigt innehåll


Kursen kombinerar teori och praktik i olika moment genom föreläsningar, övningar, litteraturstudier, fältarbete, diskussioner, analyser, presentationer och dataövningar. Den teoretiska kunskapsgrunden som byggs upp genom föreläsningar, litteratur och övningar övergår till praktiska moment i skogsbruksplanläggning, strategisk planering med beslutsstödsystem och analys.


Kursen innehåller generell planeringsteori, skoglig planeringsmetodologi samt olika markägares förutsättningar och behov av skoglig planering.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom

skogsbruksplanläggning enligt markägares mål.


Kursen introducerar beslutsstödsystem, hur dessa är uppbyggda och därefter fördjupa sig i ett skogligt beslutsstödsystem. Grunderna i linjärprogrammering kommer att behandlas samt olika typer av skoglig data som kan ligga till grund för planering och analyser. Slutligen kommer studenten att få utföra en långsiktig strategisk planering baserat på både heltäckande respektive stickprovsdata samt resultatanalys på ett skogsinnehav med hjälp av Heureka och därefter skriva en rapport.


Genomförande


Teori kommer att behandlas genom litteraturstudier, diskussioner och föreläsningar. Övningar med beslutsstödsystem kommer att kombinera teori och praktik genom att tillverka långsiktiga planer utifrån specifika mål. Ett case-arbete för en större fastighet kommer att göras med egen inriktning och redovisas skriftligt och muntligt. Skogsbruksplanläggningen genomförs hos markägare studenten själv kontaktar eller på SLU:s egen mark. En muntlig presentation kommer att hållas av studenten om skogsbruksplanläggningens anpassning efter markägares mål.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Muntlig kommunikation, problemlösning, tidsplanering, digital kompetens, skriftlig kompetens.


Följande moment är obligatoriska:

Övningar samt framtagande av skogsbruksplan.


Kursvärdering

Andra kursvärderingar för SV0024

Läsåret 2023/2024

Skoglig planering (SV0024-10337)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2023/2024

Skoglig planering (SV0024-10344)

2023-08-28 - 2023-10-30

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsekonomi (kandidat) Skogsvetarprogrammet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Skogsbruksvetenskap
Kurskod: SV0024 Anmälningskod: SLU-10079 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för skoglig resurshushållning Studietakt: 100%