Ny sökning
TN0329

GIS and Geographic Analysis

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0329

Läsåret 2022/2023

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20022)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20045)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20105)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20168)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20022)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20046)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20055)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20088)

2016-10-31 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

GIS and Geographic Analysis (TN0329-20140)

2015-10-26 - 2016-01-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0329 GIS and Geographic Analysis, 15,0 Hp

GIS and Geographic Analysis

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 5,0 0302
Övningar 5,0 0303
Projekt 5,0 0304

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och engelska 6.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:Kunskaper och förståelse:

• Behärska grundläggande principer för GIS och spatial analys inom tillämpningsområden som t.ex. miljöanalys, stads- och landskapsplanering, landsbygdsutveckling, landskapsekologi, biologi, och arkeologi.Färdighet och förmåga:

• Tillämpa datorbaserad spatial analys i standardmässig programvara.

• Utveckla och automatisera GIS för användaranpassade behov och tillämpningar.

• Planera och implementera projekt med inriktning mot spatial analys inom någon adekvat tillämpning.

• Presentera praktiskt utförda projekt med inriktning mot geografisk analys inom någon adekvat tillämpning.Värderingsförmåga och förhållningssätt:

• Kritiskt söka och kvantifiera felkällor i GIS.

• Optimera utveckling, implementering, drift och förvaltning av GIS.

Innehåll

Kursen presenterar geografiska informationssystem (GIS) som ett verktyg för planering, genomförande och presentation av projekt som hanterar geografiskt bunden information. Den ger praktiskt tillämpbar kunskap om hur spatial information kan analyseras och presenteras med hjälp av tematiska kartor och tar bl.a. upp kartografi, geodesi, spatial analys, spatial modellering, databashantering, internationella kartbas-standarder och internationell GIS-lagstiftning. Som programvara används exempelvis ArcGIS och/eller MapInfo. Dessutom presenteras metoder för automatisering och utveckling av användaranpassade GIS-moduler.

Undervisningen är problembaserad där geografiska informationssystem och geografisk analys lärs ut inom ramen för gruppvist genomförda projektarbeten. Dessa projekt väljs fritt från adekvata ämnesområden så att de inkluderar övningar inom samtliga delmoment från datafångst till geografisk analys och kartbaserad presentation av projektrapporter.Kursen innehåller såväl schemalagda aktiviteter som aktiviteter utanför schemalagd tid. De schemalagda aktiviteterna inkluderar föreläsningar, datorlaborationer, handledd övningstid, redovisning, examination och utvärdering, medan självstudier utöver schemalagd tid inkluderar övningsuppgifter, litteraturstudier och projektarbete i grupp. Obligatoriska moment (såsom datorlaborationer och projektredovisning) framgår av schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning och opposition av projektarbeten. För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkänd redovisning/opposition av grupparbeten. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TE0006

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0329 Anmälningskod: SLU-20137 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%