Ny sökning
TN0359

Material - konstruktion och projektering

Målet med kursen är att förstå, analysera och värdera olika byggnadsmaterials estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar ur ett användarperspektiv. Kursen genomförs med olika materialteman, där natursten, betong, trä och metall behandlas mer ingående. I kursen studeras hur materialen tillverkas och bearbetas. Vidare studeras varje materials konstruktionsegenskaper, miljöpåverkan och underhållsbehov.Kursen innehåller även en fördjupning i CAD-användning och ger i en avslutande projektdel färdighetsträning i att arbeta med CAD.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0359

Läsåret 2022/2023

Material - konstruktion och projektering (TN0359-30005)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Material - konstruktion och projektering (TN0359-30241)

2022-01-17 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0359 Material - konstruktion och projektering, 15,0 Hp

Materials - Construction and Design

Ämnen

Teknologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Material- och konstruktionslära 5,0 0102
Workshops och inlämningsuppgifter 5,0 0103
Studieresa och projektarbete 5,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp, varav minst 60 hp landskapsarkitektur.

Mål

Syftet med kursen är att förstå, analysera och värdera olika byggnadsmaterials estetiska, tekniska och ekonomiska förutsättningar ur ett användarperspektiv.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:- förklara olika byggmaterials arkitektoniska och tekniska möjligheter och begränsningar

- redogöra för hur materialegenskaperna påverkas vid tillverkning, senare bearbetning och byggande

- förklara materials och materialkombinationers beständighet och livslängd i olika miljöer

- utföra enkla dimensioneringar genom förståelse för olika materials konstruktionsegenskaper

- känna till de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt för olika lösningar

- med datorstöd konstruera och presentera byggbara ritningar.

Innehåll

Kursen innehåller olika materialteman där natursten, betong, trä och metall behandlas mer ingående. Dessutom behandlas glas, plast, gummi och keramiska material översiktligt.Kursen ger träning i att iaktta materialens karaktär och hur de varierar med bearbetning och samspel med andra material samt hur detta kommer till uttryck i en föreslagen konstruktion. Genom workshops skall studenten arbeta med materialen för att bättre lära känna deras karaktärer och egenskaper. I anslutning till dessa utvecklas även kunskaperna i CAD.Besök görs på arbetsplatser i syfte att studera hur vissa material tillverkas och bearbetas, samt för att kunna reflektera över de möjligheter och begränsningar metoderna för tillverkning och bearbetning ger. Vidare studeras varje materials miljöpåverkan och underhållsbehov.Kursen tar upp krav på och utformning av skyddsbehandling av konstruktionsmaterial, dimensionering och säkerhetsprinciper samt konstruktiv utformning av detaljer, knutpunkter och förband.Kursen innehåller även en projektdel där ett eller flera av ovanstående material behandlas mer ingående i ett enskilt arbete. Detta arbete utförs huvudsakligen i CAD-miljö.Studiebesök och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Bedömning och godkännande av individuella inlämnings-, seminarie- och projektuppgifter vilka specificerats vid kursstart. Deltagande i obligatoriska workshops/seminarier.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenterna förväntas ha grundläggande kunskaper i markprojektering, vilket är en förutsättning för att klara kursen. Studenter från landskapsingenjörsprogrammet, trädgårdsingenjörsprogrammet: design samt landskapsarkitektprogrammet uppfyller detta. Fristående studenter kan ha förvärvat kunskaper på annat sätt, men det åligger då studenten att bedöma detta, ev. i samråd med kursledaren.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0349

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Teknologi Landskapsarkitektur
Kurskod: TN0359 Anmälningskod: SLU-30120 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%