Ny sökning
TN0361

Grönblå infrastruktur

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för TN0361

Läsåret 2023/2024

Grönblå infrastruktur (TN0361-10156)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Grönblå infrastruktur (TN0361-10027)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2022/2023

Grönblå infrastruktur (TN0361-10028)

2022-08-29 - 2022-10-31

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0361 Grönblå infrastruktur, 15,0 Hp

Blue-green infrastructure

Ämnen

Landskapsarkitektur Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Begrepp/samband inom grönblå infrastruktur 5,0 0102
Att räkna på vatten 4,0 0103
Projektarbete - Dagvattenhantering 4,0 0104
Projektarbete – Våtmarker 2,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp på grundnivå, varav minst

45 hp teknologi och 15 hp landskapsarkitektur, 15 hp naturgeografi eller 15 hp biologi

alternativt

60 hp landskapsarkitektur

Mål

Kursens syfte är att ge studenten en övergripande helhetsbild av grönblå infrastruktur och fördjupande kunskaper om dimensionering, anläggning, management och skötsel av grönblå infrastruktur i det urbana landskapet. Framförallt ligger fokus på lokalt nyttjande av dagvatten i grönblå infrastruktur som regnbäddar, genomsläppliga överbyggnader, våtmarker och dammar.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- beskriva grundläggande hydrologi och hydraulik

- redogöra allmänt för historik, arkitektur, lagstiftning samt miljöaspekter och rening i samband med dagvattenhanteringFärdighet och förmåga

- föreslå, motivera, utforma och dimensionera resilienta grönblåa anläggningar med lämpliga konstruktioner och växterVärderingsförmåga och förhållningssätt

- visa insikt i hållbar dagvattenhantering avseende planering, organisation och management

- kritiskt utvärdera sitt förslag och föra ett resonemang kring förslagets hållbarhet

Innehåll

Kursen innehåller moment om grundläggande hydrologi och hydraulik samt utformning, dimensionering, rening, management och vegetationsförutsättningar i grönblå infrastruktur samt introduktion till miljöproblem och lagstiftning. Studenten förvärvar kunskap genom föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter och studiebesök. Kursen kan läsas på SLU Uppsala (Ultuna) eller Alnarp. Vissa läromoment såsom föreläsningar sker gemensamt via videolänk. Det finns kursledare samt lärare på vartdera campuset.Kursen innehåller obligatoriska moment i form av seminarium, övningar och presentationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända tentamina

- Deltagande i obligatoriska moment

- Godkänt projektarbete
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Gäller fristående studenter fr.o.m. läsår 2022/23. För att på ett meningsfullt sätt kunna tillgodogöra sig kursinnehållet i denna kurs är det av stor vikt att studenten har grundläggande kunskaper i markprojektering och CAD motsvarande någon av kurserna LK0359 eller TN0339. I de fall studentens grundutbildning inte innehåller dessa delar ska studenten själv ha införskaffat denna kunskap innan kursen startar.Resekostnader för studieresa finansieras eller delfinansieras av studerande. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0337, TN0360

Litteraturlista

Blecken, G. (2016). "Kunskapssammanställning Dagvattenrening (2016-05)." Hämtad från Svenskt vattens webbplats: http://www. svensktvatten. se/contentassets/979b8e35d47147ff87ef80a1a3c0b999/svurapport_2016-05. pdf.

Craul, P. J. (1999). Urban soils : applications and practices. New York, Wiley.

Egerup, J. (2010). Vatten - vårt gemensamma ansvar : vattenförvaltningen 2009-2015. [Sverige], Vattenmyndigheterna :.

Feuerbach, P. and J. Strand (2010). Vatten och mångfald i jordbrukslandskapet: att arbeta med vattenbiotoper ur ett nordeuropeiskt perspektiv.

Fridell, K. and F. Jergmo (2015). Regnbäddar - biofilter för behandling av dagvatten. Alnarp, Movium.

Grip, H. and A. Rodhe (1988). Vattnets väg från regn till bäck. Uppsala, Hallgren & Fallgren.

Grip, H. and A. Rodhe (2019). Water’s Journey from Rain to Stream. Uppsala, Department Earth Sciences, Uppsala University.

Loberg, B. (1999). Geologi : material, processer och Sveriges berggrund. Stockholm, Prisma.

McIntyre, K. and B. Jakobsen (2000). Practical drainage for golf, sportsturf and horticulture. Chelsea, Mich., Ann Arbor Press.

Morell, M., et al. (1997). Agrarhistoria. Stockholm, LT.

Köpas på Vattenbokhandeln | Publikationer från Svenskt Vatten

  • Stahre, P. (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering : planering och exempel. Stockholm, Svenskt vatten.
  • Vatten, S. (2011). Publikation P105 Hållbar dag-och dränvattenhantering, råd vid planering och utformning, Svenskt Vatten.
  • Vatten, S. (2016). Publikation P110: Avledning av dag-, drän-och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem, Svenskt Vatten.

Viklander, M. (2017). Föroreningar i dagvatten, Luleå: Luleå Tekniska Universitet. Föroreningar i dagvatten (naturvardsverket.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur Teknologi
Kurskod: TN0361 Anmälningskod: SLU-10213 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%