Ny sökning
TU0031

Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0031-40106 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursplan

TU0031 Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi, 4,0 Hp

Equine locomotion – clinically applied and comparative anatomy

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda Modul 4,0 0001

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz

Beslut från Jordbruksverket om kompletterande utbildning

Mål

Kursen ger grunder inom ämnet anatomi inför kliniskt arbete om hästens rörelseapparat utifrån praktiskt tillämpade och komparativa (häst jämfört med hund) aspekter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva, på svenska och latin, rörelseapparatens anatomi hos häst

- praktiskt tillämpa rörelseapparatens anatomi på hund och häst vid palpation och rörelseanalys

Innehåll

Kursen inkluderar teoretiska delar i form av föreläsningar och praktiskt inriktade aktiviteter såsom demonstrationer, dissektioner och olika typer av övningar. Vissa övningar är obligatoriska. Kursen behandlar rörelseapparatens anatomi i tillämpat och kliniskt perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd praktisk tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Ersätter: Del av TU0125

Litteraturlista

Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed., 2017,

Saunders, Elsevier: Singh B, ISBN: 9780323442640

Veterinary Anatomy of Domestic Mammals – Textbook and Colour Atlas, 7th ed., 2020,

Georg Thieme Verlag: König HE & Liebich H-G, ISBN: 9783132429338

Extra litteratur

Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 4th ed., 2018,

Georg Thieme Verlag: Constantinescu, GM, Habel RE and Schaller, O, ISBN: 9783132425170

Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 3, The Dog and Cat, 2nd ed., 2009,

Mosby: Elsevier: Done SH, Goody PC, Evans SA, Stickland NC, ISBN: 9780723434153 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, hund)

Color Atlas of Veterinary Anatomy, Volume 2, The Horse, 2nd ed., 2011,

Mosby: Ashdown, RR, Done SH, ISBN: 9780702052293 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System, 1st ed., 2019,

CRC Press: Denoix, J-M, ISBN: 9781498754415 (kan vara av intresse vid dissektion av rörelseapparaten, häst)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13010 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0031 Anmälningskod: SLU-40106 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%