Ny sökning
TU0033

Klinisk veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen

Kursen riktar sig till dig som går Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz och innebär en rotation mellan olika delkurser med olika längd och upplägg.

Kursen består av följande delkurser: Ambulatorisk klinik, Anestesiologi, Bilddiagnostik, Diagnostisk patologi, Grissjukdomar, Hästkirurgi och -medicin, Idisslarmedicin, Klinisk farmakologi och klinisk kemi, Köttbesiktning och livsmedelskontroll, Professionellt förhållningssätt, djuretik, djurskydd och djurvälfärd, Reproduktion samt Smådjurskirurgi och –medicin.

I kursen ingår olika former av skriftliga, muntliga och praktiska tentamina. Obligatoriska övningar såsom inlämningsuppgifter, deltagande i klinikundervisning samt specifika obligatoriska moment liksom visst deltagande i jourverksamheten ingår också.

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att självständigt och med ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt kunna bedriva primär djursjukvård på klinik och inom fältpraktik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0033-20110 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TU0033

Läsåret 2023/2024

Klinisk veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen (TU0033-20025)

2023-11-20 - 2025-01-10

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

För mer detaljerad specifikation av betygskriterierna, se information på kursens Canvassida.

LÄRANDEMÅL

3 (godkänt)

Generellt för hela kursen

Generellt för hela kursen

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- analysera, värdera och på ett korrekt sätt tillämpa hygienrutiner, smittskydd, djurskydd och arbetsskydd i veterinär verksamhet

- analyserar, värderar och tillämpar på ett korrekt sätt hygienrutiner, smittskydd, djurskydd och arbetsskydd i veterinär verksamhet

- tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot djurägare och patienter, medarbetare och kollegor

- tillämpar ett professionellt förhållningssätt gentemot djurägare och patienter, medarbetare och kollegor

- på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt kommunicera med djurägare, medarbetare, kollegor, myndigheter samt företag

- kommunicerar på ett professionellt sätt muntligt och skriftligt med djurägare, medarbetare, kollegor, myndigheter samt företag

- föra olika typer av journal samt skriva remisser, remissvar, intyg och rapporter enligt gällande bestämmelser

- för olika typer av journal samt skriver remisser, remissvar, intyg och rapporter enligt gällande bestämmelser

- analysera och värdera ekonomiska konsekvenser och etiska problem relaterade till diagnostik och olika behandlingsalternativ samt identifiera deras effekt på djurvälfärd och livsmedelssäkerhet

- analyserar och värderar ekonomiska konsekvenser och etiska problem relaterade till diagnostik och olika behandlingsalternativ samt identifierar deras effekt på djurvälfärd och livsmedelssäkerhet

- redogöra för hur läkemedel påverkar resistensutveckling samt deras ekotoxikologiska konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv

- redogör för hur läkemedel påverkar resistensutveckling samt deras ekotoxikologiska konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv

- identifiera och ta ställning till etiska frågeställningar samt på ett objektivt sätt bedöma djurvälfärd och djurskydd i verkliga situationer

- identifierar och tar ställning till etiska frågeställningar samt bedömer på ett objektivt sätt djurvälfärd och djurskydd i verkliga situationer

Ambulatorisk klinik

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- med ett professionellt förhållningssätt kommunicera med djurägare och självständigt ta upp anamnes, välja och utföra kliniska undersökningar, visa förmåga att värdera kliniska fynd, identifiera problem, föreslå differentialdiagnoser samt om möjligt ställa diagnos avseende de vanligast förekommande och viktigaste sjukdomarna i fältpraktik

- kommunicerar med ett professionellt förhållningssätt med djurägare och tar självständigt upp anamnes, väljer och utför kliniska undersökningar, visar förmåga att värdera kliniska fynd, identifierar problem, föreslår differentialdiagnoser samt om möjligt ställer diagnos avseende de vanligast förekommande och viktigaste sjukdomarna i fältpraktik

- upprätta en rationell diagnostisk plan genom att komplettera klinisk

undersökning med lämpliga tester och redogöra för ytterligare diagnostiska möjligheter och provtagningar som kan komma ifråga

- upprättar en rationell diagnostisk plan genom att komplettera klinisk

undersökning med lämpliga tester och redogör för ytterligare diagnostiska möjligheter och provtagningar som kan komma ifråga

- föreslå, utföra och värdera relevanta behandlingsalternativ och profylaktiska åtgärder, på individ- och besättningsnivå, med hänsyn till djurets behov, djurägarens inställning, ekonomiska förutsättningar, etisk bedömning, smittskydd och djurskydd

- föreslår, utför och värderar relevanta behandlingsalternativ och profylaktiska åtgärder, på individ- och besättningsnivå, med hänsyn till djurets behov, djurägarens inställning, ekonomiska förutsättningar, etisk bedömning, smittskydd och djurskydd

- utföra medicinska och enklare kirurgiska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- utför medicinska och enklare kirurgiska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- bedöma prognos på individ- och besättningsnivå och när ett remissförfarande kan vara aktuellt

- bedömer prognos på individ- och besättningsnivå och när ett remissförfarande kan vara aktuellt

Anestesiologi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- välja metod för och utföra lämplig sedering, lokalbedövning, dissociativ anestesi, generell anestesi, behandling och bedömning av smärtsamma tillstånd och avlivning utifrån djurets allmäntillstånd och planerad behandling

- väljer metod för och utför lämplig sedering, lokalbedövning, dissociativ anestesi, generell anestesi, behandling och bedömning av smärtsamma tillstånd och avlivning utifrån djurets allmäntillstånd och planerad behandling

- välja och utföra åtgärd vid anestesirelaterade komplikationer

- väljer och utför åtgärd vid anestesirelaterade komplikationer

- välja lämplig metod och utföra avlivning utifrån klinisk situation och djurslag

- väljer lämplig metod och utför avlivning utifrån klinisk situation och djurslag

Bilddiagnostik

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- redogöra för och värdera skillnader mellan olika bilddiagnostiska metoder

- redogör för och värderar skillnader mellan olika bilddiagnostiska metoder

- redogöra för och praktiskt tillämpa en strålskyddssäker arbetsmetodik

- redogör för och praktiskt tillämpar en strålskyddssäker arbetsmetodik

- redogöra för principer för tillämpning och användning av ultraljud vid undersökning av häst, hund och katt

- redogör för principer för tillämpning och användning av ultraljud vid undersökning av häst, hund och katt

- identifiera de vanligaste röntgenförändringarna orsakade av sjukdomar i brösthåla, bukhåla och skelett hos hund och katt, samt röntgenförändringar orsakade av sjukdomar i extremiteterna hos häst

- identifierar de vanligaste röntgenförändringarna orsakade av sjukdomar i brösthåla, bukhåla och skelett hos hund och katt, samt röntgenförändringar orsakade av sjukdomar i extremiteterna hos häst

Diagnostisk patologi

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- utföra obduktion av de vanligaste svenska husdjuren inkluderande undersökning av kropp och organ samt provtagningar

- utför obduktion av de vanligaste svenska husdjuren inkluderande undersökning av kropp och organ samt provtagningar

- identifiera, beskriva och bedöma de vanligaste morfologiska förändringarna i kropp och organ med användande av korrekt medicinsk terminologi

- identifierar, beskriver och bedömer de vanligaste morfologiska förändringarna i kropp och organ med användande av korrekt medicinsk terminologi

- bedöma morfologiska fynd vid obduktion och relatera dem till kliniska data för att genom kliniskt resonemang formulera sannolik diagnos samt förklara sjukdomsförloppet

- bedömer morfologiska fynd vid obduktion och relaterar dem till kliniska data för att genom kliniskt resonemang formulera sannolik diagnos samt förklara sjukdomsförloppet

Grissjukdomar

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- redogöra för kliniska förändringar vid och orsaker till de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos gris

- redogör för kliniska och patologanatomiska förändringar vid, samt etiologi och patogenes till de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos gris

- identifiera avvikelser från det normala vid en klinisk undersökning samt utföra blodprovstagning

- identifierar avvikelser från det normala vid en klinisk undersökning samt utför blodprovstagning

- förklara principerna för genomförande av normalkastration av hangris

- förklarar principerna för genomförande av normalkastration av hangris

- föreslå, utföra och värdera adekvat behandling på individ- och besättningsnivå

- föreslår, utför och värderar adekvat behandling på individ- och besättningsnivå, vilket inkluderar förslag till diagnostik

- analysera och värdera produktionsrapporter och slaktskadestatistik samt svar från olika provtagningar och undersökningar, rörande hälsa och miljö, för att kunna diagnostisera de hos grisar vanligaste och viktigaste sjukdomarna

- analyserar och värderar produktionsrapporter och slaktskadestatistik samt svar från olika provtagningar och undersökningar, rörande hälsa och miljö, för att kunna diagnostisera de hos grisar vanligaste och viktigaste sjukdomarna

- föreslå behandlingar och förebyggande åtgärder vid hälsoproblem i besättningar, vilket förutsätter kunskaper om grisskötsel, utfodring och miljöfaktorer av betydelse för hälsotillståndet med beaktande av resistensutveckling, smittskydd, djurskydd, livsmedelssäkerhet, miljö och ekonomi

- föreslår behandlingar och förebyggande åtgärder vid hälsoproblem i besättningar, vilket förutsätter kunskaper om grisskötsel, utfodring och miljöfaktorer av betydelse för hälsotillståndet med beaktande av resistensutveckling, smittskydd, djurskydd, livsmedelssäkerhet, miljö och ekonomi

- genomföra rutinbesök i grisbesättning med villkorad läkemedelsanvändning

- genomför rutinbesök i grisbesättning med villkorad läkemedelsanvändning

Hästkirurgi och -medicin

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- hantera häst i en undersöknings- och behandlingssituation, med och utan tvångsmedel

- hanterar häst i en undersöknings- och behandlingssituation, med och utan tvångsmedel

- utföra sedering av häst, tillämpa principer för analgesi samt utföra vanliga ledningsanestesier

- utför självständigt sedering av häst, tillämpar principer för analgesi samt utför vanliga ledningsanestesier

- identifiera och beskriva vanliga och viktiga sjukdomar och skador hos häst, samt redogöra för etiologi, patogenes och patofysiologi

- identifierar och beskriver vanliga och viktiga sjukdomar och skador hos häst, samt redogör för etiologi, patogenes och patofysiologi

- förklara principerna och föreslå åtgärder vid omhändertagande av akut sjuka djur

- förklarar principerna och föreslår åtgärder vid omhändertagande av akut sjuka djur

- självständigt ta upp anamnes och identifiera besöksorsak, utföra relevanta kliniska undersökningar inom given tidsram, självständigt värdera och tolka kliniska fynd, föreslå differentialdiagnoser samt därefter utarbeta en adekvat utredningsgång, och om möjligt ställa diagnos samt inkludera etiska och ekonomiska perspektiv

- tar självständigt upp anamnes och identifierar besöksorsak, utför relevanta kliniska undersökningar inom given tidsram, värderar och tolkar självständigt kliniska fynd, föreslår differentialdiagnoser samt utarbetar därefter en adekvat utredningsgång, och ställer om möjligt diagnos samt inkluderar etiska och ekonomiska perspektiv

- utföra vanligt förekommande provtagningar och medicineringar

- utför självständigt vanligt förekommande provtagningar och medicineringar

- föreslå och motivera relevant utökad klinisk diagnostik och värdera analyser och analysresultat utifrån klinisk situation samt redogöra för orsaker till avvikelser i resultaten

- föreslår och motiverar relevant utökad klinisk diagnostik och värderar analyser och analysresultat utifrån klinisk situation samt redogör för orsaker till avvikelser i resultaten

- föreslå, motivera och värdera adekvat behandling inklusive prognos samt ge råd om lämplig profylax och eftervård

- föreslår, motiverar och värderar adekvat behandling inklusive prognos samt ger råd om lämplig profylax och eftervård

- värdera begränsningar och möjligheter till att genomföra kirurgiska och medicinska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- värderar begränsningar och möjligheter till att genomföra kirurgiska och medicinska behandlingar under fältmässiga förhållanden

- redogöra för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kunna utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp under iakttagande av god/korrekt aseptik och kirurgisk teknik

- redogör för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kan utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp under handledning under iakttagande av god/korrekt aseptik och kirurgisk teknik

- förklara uppkomsten av vanliga postoperativa komplikationer samt föreslå plan för postoperativ vård

- förklara uppkomsten av vanliga postoperativa komplikationer samt föreslår plan för postoperativ vård

- bedöma behov av remittering, tillämpa lämpligt remissförfarande samt även bedöma när avlivning är den lämpligaste åtgärden

- bedömer behov av remittering, tillämpar lämpligt remissförfarande samt bedömer även när avlivning är den lämpligaste åtgärden

- reflektera över arbetssätt, rutiner och samarbetsroller i det kliniska arbetet

- reflektera över arbetssätt, rutiner och samarbetsroller i det kliniska arbetet

- diskutera, analysera och tillämpa olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, såväl avseende den enskilda hästen som på besättningsnivå

- diskuterar, analyserar och tillämpar olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, såväl avseende den enskilda hästen som på besättningsnivå

-självständigt utföra alla moment vid besiktning av häst

-utför självständigt alla moment vid besiktning av häst

Idisslarmedicin

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- självständigt ta upp anamnes, välja och utföra relevanta kliniska undersökningar, provtagningar och enklare diagnostiska tester baserat på differentialdiagnostik, samt sammanställa, tolka och värdera fynd från dessa, på individ- och besättningsnivå

- tar självständigt upp anamnes, väljer och utför relevanta kliniska undersökningar, provtagningar och enklare diagnostiska tester baserat på differentialdiagnostik, samt sammanställer, tolkar och värderar fynd från dessa, på individ- och besättningsnivå

- redogöra för sjukdomar och skador, inklusive patogenes, patofysiologi och predisponerande faktorer, samt ställa diagnos för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna i Sverige, inklusive epizootisjukdomar, hos nötkreatur, får och viss mån get

- redogör för sjukdomar och skador, inklusive patogenes, patofysiologi och predisponerande faktorer, samt ställer diagnos för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna i Sverige, inklusive epizootisjukdomar, hos nötkreatur, får och viss mån get

- föreslå, diskutera, utföra och värdera adekvat behandling och förebyggande åtgärder och bedöma prognos för vanliga och viktiga skador, störningar och sjukdomar, på individ- och besättningsnivå

- föreslår, diskuterar, utför och värderar adekvat behandling och förebyggande åtgärder och bedömer prognos för vanliga och viktiga skador, störningar och sjukdomar, på individ- och besättningsnivå

- redogöra för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kunna utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp på nötkreatur, får och i viss mån get

- redogör för vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kan utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp på nötkreatur, får och i viss mån get

- redogöra för de vanligaste postoperativa komplikationerna samt föreslå plan för postoperativ vård

- redogör för de vanligaste postoperativa komplikationerna samt föreslår plan för postoperativ vård

- diskutera och bedöma olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, inom förebyggande djurhälsovård, på individ- och besättningsnivå

- diskuterar och bedömer olika skötselrutiner, profylaktisk behandling och utfodring, inom förebyggande djurhälsovård, på individ- och besättningsnivå

- genomföra undersökningar i besättningar, samt i viss mån tolka och värdera besättningsstatistik

- genomför undersökningar i besättningar, samt i viss mån tolkar och värderar besättningsstatistik

- tolka och diskutera resultat av besättningsdata, samt göra en bedömning av hälsoläge i nötkreatursbesättningar utifrån resultat av undersökningar och besättningsdata

- tolkar och diskuterar resultat av besättningsdata, samt gör en bedömning av hälsoläge i nötkreatursbesättningar utifrån resultat av undersökningar och besättningsdata

- redogöra för hur hälsoproblem hos nötkreatur ibland kan relateras till olika djurhållnings- och produktionsformer

- redogör för hur hälsoproblem hos nötkreatur ibland kan relateras till olika djurhållnings- och produktionsformer

- med ett professionellt förhållningssätt kommunicera med djurägare om anamnes, undersökningar, behandlingar och förebyggande åtgärder

- kommunicerar med ett professionellt förhållningssätt med djurägare om anamnes, undersökningar, behandlingar och förebyggande åtgärder

Köttbesiktning och livsmedelskontroll

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- självständigt genomföra besiktning före och efter slakt, bedöma och besluta om hantering av levande djur och användning av kött och djurprodukter enligt gällande lagstiftning

- självständigt genomför besiktning före och efter slakt, bedömer och beslutar om hantering av levande djur och användning av kött och djurprodukter enligt gällande lagstiftning

- utföra inspektion och mindre omfattande revision vid slakteri enligt gällande lagstiftning

- utför inspektion och mindre omfattande revision vid slakteri enligt gällande lagstiftning

Populationsmedicin

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- redogöra för de vanligaste djurhållningsformerna för lantbruksdjur och häst

- redogör för de vanligaste djurhållningsformerna för lantbruksdjur och häst

- redogöra för hur bakgrundskunskap om populationen påverkar den kliniska beslutsprocessen

- redogör för hur bakgrundskunskap om populationen påverkar den kliniska beslutsprocessen

- använda etologisk och epidemiologisk metodik för att undersöka hur olika djur och miljöfaktorer påverkar husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion

- använder etologisk och epidemiologisk metodik för att undersöka hur olika djur och miljöfaktorer påverkar husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion

- sammanställa, kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga resultat samt relatera resultatens betydelse för djurhållning, sjukdom och det kliniska arbetet

- sammanställer, värderar kritiskt och diskuterar vetenskapliga resultat samt relaterar resultatens betydelse för djurhållning, sjukdom och det kliniska arbetet

- tillämpa en objektiv bedömning av djurvälfärd

- tillämpar en objektiv bedömning av djurvälfärd

Professionellt förhållningssätt, djuretik, djurskydd och -välfärd

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

-visa förmåga att analysera och identifiera betydelsen av självkännedom och empatisk förmåga för ett professionellt förhållningssätt och en hållbar yrkessituation

-visar förmåga att analysera och identifiera betydelsen av självkännedom och empatisk förmåga för ett professionellt förhållningssätt och en hållbar yrkessituation

- hantera människors olika synsätt och värderingar

- hanterar människors olika synsätt och värderingar

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

- identifierar sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

- visa förmåga till aktivt, reflektivt lyssnande som grund för att klarlägga djurägarens förväntningar i den kliniska situationen

- visar förmåga till aktivt, reflektivt lyssnande som grund för att klarlägga djurägarens förväntningar i den kliniska situationen

- med en professionell inställning kommunicera med ett för den enskilda djurägaren anpassat språkval samt ge stöd i dennes beslut om åtgärd för enskilt djur eller besättning

- kommunicerar med en professionell inställning med ett för den enskilda djurägaren anpassat språk

Litteraturlista

Lärarna kommer hänvisa till kurslitteraturen för självstudier inom utvalda kapitel och som uppslagsverk. Litteraturen används främst för breddning och fördjupning. Vissa avsnitt i internationell litteratur överensstämmer inte med svenska förhållanden, skillnader kommer tas upp under kursen. Det är inte nödvändigt att köpa alla angivna böcker. De flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket, en del finns även i låne­exemplar. Flera finns med licens för digital användning. Avvakta därför bit in på terminen innan du bestämmer dig för vilka böcker du behöver. Samma litteratur används i åk 4 och 5.

Anestesiologi obligatorisk litteratur:

 • Veterinary Anaesthesia Principles to Practice; Alexandra H A Dugdale, Georgina Beaumont, Carl Bradbrook, Matthew Gurney. 2nd ed., 2020. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119246770

Anestesiologi övrig rekommenderad litteratur:

 • Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9.
 • Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2
 • Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9 

Bilddiagnostik övrig rekommenderad litteratur:

 • Material från kursen i Klinisk anatomi och klinisk propedeutik:
 • Kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst
 • Kursmaterial från Canvas

Fysik och teknik:

 • Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L.
 • Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor).

Anatomi:

 • An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N.
 • Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H,
 • Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.). Donald E. Thrall, Ian D. Robertson

Diagnostik:

 • BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging
 • Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE.
 • Clinical Radiology of the Horse. Butler et al.
 • Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA. 
 •  Tillgänglighetskommentar: i delkursen Bilddiagnostik ligger ingen obligatorisk litteratur då ämnet till stor del bygger på bildtolkning.

Fjäderfä

 • SVAs webbsida: www.sva.se
 • Poultry Diseases; Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.

Gris obligatorisk litteratur:

 • Kompendium Gris. elektronisk version nås via kursrum i Canvas

Gris övrig rekommenderad litteratur:

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017, 11th edition,
 • Elsevier ISBN 9780702052460.
 • Diseases of Swine; Zimmerman, Jeffrey J: Karriker, Locke A.; Ramirez, Alejandro; Schwartz, Kent J.; Stevenson, Gregory W.; Jianqiang, Zhang. 2019, 11th edition. ISBN:1-119-35089-1.

Häst obligatorisk litteratur:

 • Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses; Baxter GM, 7th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
 • Besiktning av häst: Sveriges veterinärförbund
 • Diagnostic Techniques in Equine Medicine; Taylor FGR & MH Hillyer, WB Saunders Co, 2010.
 • Equine Internal Medicine; Reed, Bayly and Sellon, 2nd ed, WB Saunders Co, 2018.
 • Equine Surgery; Auer JA & JA Stick (ed). Elsevier Health Sciences, 5th ed. 2019.

Häst övrig rekommenderad litteratur:

 • Dermatologikompendium elektronisk version nås via kursrum i Canvas
 • Diagnosis and Management of Lameness in the Horse; Ross MW & Dyson SJ, 2nd ed. Saunders, 2011
 • Equine dentistry: Easley, J. A., Dixon, Padraic M, Schumacher, J. (James). 3rd ed, 2011.
 • Equine Oftalmologi; Gilger, Brian C., 3rd edition 2017.
 • Practical Equine dermatology; Lloyd, Littlewood & Craig, 2008.

Idisslarmedicin obligatorisk litteratur:

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460.

Idisslarmedicin övrig rekommenderad litteratur:

 • Bovine surgery and lameness Weaver, A. D; St. Jean, G; Steiner, A, 2nd edition (2005) ISBN:1-4051-2382-6
 • Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. Hulsen, J. 2008. ISBN 978-90-810974-3-7.
 • Getter - hälsovård och sjukdomar för veterinärer; Kalle Hammarberg i samarbete med Jordbruksverket och Svenska Djurhälsovården. Elektronisk version nås via kursrum i Canvas.
 • Fårhälsovård och fårsjukdomar och djurskydd i fårbesättningar (kompendium för veterinärer); Kalle Hammarberg i samarbete med fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården, 2014, beställs från goatdoc.swe@outlook.com
 • Nordisk klövatlas; elektronisk version nås via kursrum i Canvas
 • Klinisk kemi obligatorisk litteratur:
 • Kompendium i Klinisk kemi elektronisk version nås via kursrum i Canvas

I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad.

Reproduktion och obstetrik obligatorisk litteratur:

 • Veterinary Reproduction and Obstetrics; Noakes et al.10th edition, 2019
 • juverportalen.se

Reproduktion och obstetrik övrig rekommenderad litteratur:

 • Small Animal Internal Medicine, Nelson & Couto, 5th ed
 • Pathways to pregnancy and parturition; Senger, PL, 3rd edition, 2015
 • Manual of equine reproduction; Brinsko et al., 2011
 • Compendium on Equine reproduction, Canvas
 • Kompendium i nötkreaturens reproduktion, Canvas
 • Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris, Canvas
 • Kompendium i kattreproduktion, Canvas
 • Kompendium i hundreproduktion, Canvas

Smådjur obligatorisk litteratur:

 • Small Animal Internal Medicine; Nelson, Cuoto, 6th ed, 2019
 • Small Animal Surgery; Welch Fossum, 5th ed, 2019
 •  Ovanstående titlar är lämpliga för studier i internmedicin och kirurgi på grundnivå. 

Övrigt

 • FASS
 • SVA:s hemsida
 • Epiwebb

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 227679 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0033 Anmälningskod: SLU-20110 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%