Ny sökning
VM0052

Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi

Information från kursledaren

Välkommen till veterinärprogrammet!

- önskar lärarna som ni kommer att ha under det första läsåret

Alla som antagits till veterinärprogrammet ht 2023 hälsas välkomna till den första kursen, VM0052 Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi

Vi ser fram emot att ta emot ett utökat antal studenter och bidra till att ni får en god grund inför såväl kommande delar av utbildningen som inför veterinäryrket, vilket innebär en bredd genom många olika typer av arbetsuppgifter och möjlighet att specialisera sig på flera olika sätt.

OBS! Schemat har uppdaterats 230727.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-12-15 och 2024-02-07

Kursplan och övrig information

Kursplan

VM0052 Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi, 30,0 Hp

Basic anatomy, tissue histology and biochemistry

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Professionell utveckling del 1 1,5 0001
Etologi för veterinärer del 1 0,5 0002
Anatomi – viscera 7,0 0003
Anatomi – osteologi och rörelser 2,5 0004
Vävnadernas histologi 3,0 0005
Embryologi 2,0 0006
Biokemi och cellbiologi del 1 6,0 0007
Biokemi och cellbiologi del 2 7,5 0008

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

Matematik 4

Biologi 2

Kemi 2

alternativt

Matematik D

Biologi B

Kemi B

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om djurkroppens struktur och funktion inklusive embryologi, förståelsen av cellens processer, metabolism och vävnaders uppbyggnad. Kursen ger även en allmän introduktion till veterinärprogrammet, samt redskap för universitetsstudier.

Kursen lägger grunden för efterföljande studier, samt ger kunskaper vilka är nödvändiga för yrkesverksamma veterinärer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva och praktiskt identifiera olika organsystems anatomiska delar inklusive deras inbördes relationer (topografi), på dissektionsmaterial eller andra preparat, med anatomisk terminologi på svenska och latin, och med tillämpning på de vanligaste husdjuren,
- översiktligt redogöra för den tidiga embryonala utvecklingen hos däggdjur, de olika organsystemens utveckling samt fosterhinnornas uppbyggnad,
- beskriva struktur och funktion av olika vävnader liksom de molekyler och celler som bygger upp dessa,
- beskriva cellens och kroppens metabolism och diskutera denna i relation till olika fysiologiska situationer,
- på grundläggande nivå redogöra för djurhållning och hantering av lantbruksdjur och sällskapsdjur,
- beskriva hur djurhållning påverkar djurs normala beteende.

Innehåll

*Ämnesmässigt innehåll*

Kursen börjar med information om veterinärprogrammet och introduktion till universitetsstudier. Övergripande information ges om inlärningsmoment med levande djur, djurkroppar, organ och vävnadsmaterial.

Anatomin omfattar anatomisk och medicinsk terminologi samt uppbyggnaden av djurkroppens organsystem och deras relation till varandra.

Histologin omfattar uppbyggnaden av epitel, stödjevävnader, nervvävnad, muskulatur och blod samt blodbildning.

Embryologin omfattar tidiga utvecklingsstadier, de olika groddbladens grund för utveckling av organsystem och fosterhinnor. Även placenta ingår översiktligt.

Biokemin och cellbiologin omfattar den eukaryota cellens uppbyggnad, molekylära mekanismer, funktionella egenskaper och interaktion med sin omgivning samt cellens och kroppens metabolism och metabola reglering.

Professionell utveckling belyses genom föreläsningar om bland annat veterinärrollen, etiska perspektiv, vetenskaplighet och en hållbar studiesituation. Därtill ingår praktiska moment och auskultationer.

Etologin omfattar beskrivningar av hur djurhållning påverkar djurs normala beteende vilket ger studenterna möjlighet att förstå hur detta påverkar olika djur. Studenterna introduceras till metoder som används för att bedöma djurs beteende och får reflektera kring fall som är tagna ur kliniska och praktiska verksamheter.

*Genomförande*

Kursen omfattar teoretiska delar baserat på bland annat föreläsningar, introduktionsaktiviteter, gruppdiskussioner och självständiga studier. Praktiskt inriktade aktiviteter omfattar dissektioner, mikroskoperingar, laborationer och andra typer av övningar. Dessutom ingår undervisningsmoment med levande djur, samt studiebesök och auskultationer i djurhållande eller veterinärmedicinsk verksamhet.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Informationskompetens, kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder, digital kompetens, teknikanvändning, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, samarbete, tidsplanering/hantera tidsramar.

Följande moment är obligatoriska:

Auskultationer samt vissa övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska. Vissa yrkesrelaterade och introducerande aktiviteter är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga, muntliga och praktiska examinationer samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Undervisningsmoment på engelska kan förekomma. Extern praktik/auskultation kan komma att medföra extra kostnader för studenten för t.ex. resor.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-VH
Ersätter: VM0127 + VM0110 + VM0111 + VM0118

Litteraturlista

Lista på lämplig litteratur för modulerna Anatomi – viscera och Anatomi – osteologi och rörelser under kursen VM0052

“Dyce” = Singh, B. (2017). Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th ed., Saunders. ISBN: 9780323442640. (innehåller organsystemens embryonala utveckling vilket König inte gör)

alternativt

“König” = König, H.E. (ed.) & Liebich, H.-G. (ed.) (2020). Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th ed.. Thieme Publishing Group. ISBN: 978-3132429338. (bäst avseende rörelseapparatens anatomi)

Lista på lämplig litteratur för modul Vävnadernas histologi under kursen VM0052

Böckerna 1 och 2 är likvärdiga dvs en av dem räcker men det är bra om båda finns inom en basgrupp.

  1. Pawlina, W. (2019). Histology: A Text and Atlas, 8th ed. Wolters Kluwer. ISBN: 9781496383426. (7th edition, går också bra, 2016),
  2. Mescher, A.L. (2018). Junquiera's Basic Histology, Text & Atlas15th ed. McGraw Hill Education. ISBN:9781260026177.
  3. Bacha & Bacha (2012). Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd ed. Wiley-Blackwell. ISBN:9780470958513. 

Lämplig litteratur för modul Embryologi under kursen VM0052

Veterinary Embryology av McGeady, Quinn & Fitzpatrick. Finns som e-bok på SLU:s bibliotek (info ges vid biblioteksintroduktion). Det finns även en del organembryologi i ”Dyce”.

Uppdaterad 230829**: **Lista på lämplig litteratur för modul Biokemi och cellbiologi under kursen VM0052

Böcker markerade med**kursiv stil** är den litteratur som föreslås. Undervisningen utgår till stor del från dessa. Under början av delkursen behöver man både ”Biochemistry” (Abali) och ”Essential…” (cellbiologi + molekylärbiologi). Under slutet av delkursen utgår undervisningen framför allt från ”Biochemistry” (Abali).

**Biochemistry; Abali et al. 8th ed.**, 2022, (Ferrier, 7th ed 2019 går också bra) J.B. Lippincott Williams and Wilkins Company, Philadelphia.

**Essential Cell Biology, An Introduction to the Molecular Biology of the Cell**; Alberts et al., 6th ed., 2023 W. W. Norton & Company (den 5th ed, 2019 går bra också).

Andra cellbiologi- och biokemiböcker:

Molecular biology of the cell, Alberts et al. 7th ed., 2022, W.W. Norton & Company

Biochemistry; Berg, Tymoczko, Stryer, 10th ed. 2023, W.H. Freeman & Co., New York

Biochemistry; Miesfeld & McEvoy, 2nd ed., 2021, W.W. Norton

Biochemistry; Voet, Voet & Pratt Wiley, 4th ed., 2021, (klassisk biokemibok: bra biokemi, molekylärbiologi, metabolism. Metabolism, mer molekylärt inriktad än Ferrier/Harvey)

Medical Biochemistry; Baynes & Dominiczak, 6th ed. 2022; Mosby; London, Edinburgh etc. (Ganska heltäckande om än delvis något kortfattad; används på läkarutbildningen)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 97580 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0052 Anmälningskod: SLU-10082 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%