Ny sökning
VM0053

Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi

Kursplan och övrig information

Kursplan

VM0053 Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi, 30,0 Hp

Advanced anatomy, histology and physiology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Rörelseapparaten 6,0 0001
Nervsystem och sinnesorgan 3,5 0002
Cirkulation och respiration 2,5 0003
Urogenitalorgan och hud 3,0 0004
Digestion 3,0 0005
Organsystemens histologi 3,0 0006
Integrativ fysiologi 4,5 0007
Tillämpad anatomi 2,0 0008
Etologi för veterinärer del 2 1,0 0009
Professionell utveckling del 2 1,5 0010

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarandeMatematik 4

Biologi 2

Kemi 2alternativtMatematik D

Biologi B

Kemi B

Mål

Kursen ger grund för en fördjupad förståelse av kroppens struktur och funktion hos de vanligaste husdjuren.

Kursens innehåll är av grundläggande betydelse för efterföljande studier och kommande yrkesverksamhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- beskriva (på svenska och latin) samt uppvisa en fördjupad förståelse för rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, inklusive kliniskt tillämpad och komparativ anatomi, med hund och häst som modelldjur,
- beskriva och identifiera olika organs och vävnaders uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi),
- beskriva de olika organsystemens funktioner (fysiologi) i sina respektive delar samt som hela system, och uppvisa en fördjupad förståelse för systemens interaktion och reglering,
- beskriva och uppvisa en fördjupad förståelse för de inre organens uppbyggnad och inbördes relation (topografi), inklusive kliniskt tillämpad och komparativ anatomi, samt dräktighet och fosterutveckling,
- praktiskt tillämpa grundläggande färdigheter i hanteringen av häst och hund,
- reflektera över sina intryck från praktiska moment och auskultationer,
- redogöra för husdjurens normala och onormala beteenden, inklusive faktorer som påverkar dessa, samt använda etologisk metodik för att observera och beskriva husdjurens beteende.

Innehåll

Kursen ger fördjupning i rörelseapparatens och de inre organens anatomi inklusive topografi utifrån tillämpade och kliniska perspektiv, därtill ingår dräktighet och fosterutveckling.

Kursen omfattar dessutom histologi och fysiologi avseende nervsystem och sinnesorgan, det endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorgan, urinorgan, genitalorgan, hud och digestionsorgan.Vidare behandlas integrerade aspekter på kroppens grundläggande fysiologiska mekanismer (integrativ fysiologi).

Professionell utveckling ingår genom undervisningsmoment av betydelse för såväl studiesituationen som det kommande yrket. Därtill ingår praktiska moment med levande djur och auskultationer samt efterföljande reflektion.

Genom individuell praktik ska studenten prova på praktiskt lantbruksarbete, och få inblick i lantbrukets villkor.

Etologin omfattar husdjurens normala och onormala beteenden, samt påverkansfaktorer. Studenterna får reflektera kring fall från kliniska och praktiska verksamheter.

*Genomförande: *

Kursen omfattar teoretiska delar baserat på bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och självständiga studier. Praktiskt inriktade aktiviteter omfattar dissektioner, mikroskopering och andra typer av övningar. Dessutom ingår undervisningsmoment med levande djur, samt studiebesök och auskultationer i djurhållande eller veterinärmedicinsk verksamhet.

I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:

Informationskompetens, kritiskt tänkande, problemlösning, vetenskapliga metoder, digital kompetens, teknikanvändning, muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, samarbete, tidsplanering/hantera tidsramar.

Följande moment är obligatoriska:

Auskultationer, vissa övningar och gruppdiskussioner samt vissa yrkesrelaterade och introducerande aktiviteter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga, muntliga och praktiska examinationer samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Undervisningsmoment på engelska kan förekomma. Extern praktik/auskultation kan komma att medföra extra kostnader för studenten för t.ex. resor och boende.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-VH
Ersätter: VM0111 + VM0128 + VM0118

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 97580 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0053 Anmälningskod: SLU-30061 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%