Ny sökning
TN0352

Bioenergi - Teknik och system

Målet med kursen är att ge fördjupad kunskap om fasta, flytande och gasformiga biobränslen (skogsbränslen åkerbränslen och avfall) samt dess värdekedjor från källan till slutanvändning, dvs primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara samt konvertering och förädling. Kursen inkluderar även utvärdering av klimatpåverkan för produktionskedjor i ett systemperspektiv.

Kursen inkluderar utöver föreläsningar även projektuppgifter med beräkningar, rapportskrivning och seminarier, samt studiebesök.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0352

Läsåret 2022/2023

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30081)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30187)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30233)

2021-01-18 - 2021-06-06

Kursplan och övrig information

Kursplan

TN0352 Bioenergi - Teknik och system, 10,0 Hp

Bioenergy - Technology and Systems

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 6,0 0102
Projektarbete och studieresor 4,0 0103

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp, varav 70 hp inom teknologi/teknik inklusive 5 hp termokemisk omvandling

- 5 hp biologi

- Engelska 5

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse av teknik och system för tillförsel, hantering och användning av biobränslen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och utvärdera egenskaperna för fasta, flytande och gasformiga biobränslen från olika källor: skogsbränslen, åkerbränslen och avfall

- beskriva hur biobränslen produceras, hanteras, förädlas och används för produktion av el, värme och drivmedel

utvärdera och kritiskt jämföra miljö- och resursaspekter för hela produktionskedjan från källa till slutanvändare i ett systemperspektiv

- förklara samband mellan bränsleegenskaper och teknisk funktion hos förbränningsmotorer och annan teknik för energiomvandling

- utföra beräkningar för viktiga parametrar och dimensionering av en bioenergiprocess

- skriva en teknisk rapport på engelska inom ämnet och motivera antaganden och val som gjorts

- kritiskt granska och opponera på en teknisk rapport på engelska

Innehåll

Kursinnehållet är uppdelat i tre delar; fasta biobränslen, flytande biobränslen och biogas, som omfattar leveranskedjan från källa till slutanvändare inklusive primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara, förädling och marknadsaspekter. Föreläsningar ges om de olika stegen i leveranskedjan, produktionen, olika sortiment av biobränslen, bränslekvalitet och användning av biobränslen samt miljöeffekter av bioenergisystem. Beräkningsuppgifter utförs avseende produktion, karakterisering och användning av biobränslen. Dimensionering av en bioenergianläggning sker utifrån mängd och egenskaper hos biomassan, viktiga driftsparametrar och energileverans. Studiebesök till anläggning som producerar eller använder biobränslen ingår i kursen. Genom projektuppgifter tränas studenten i att inhämta information, planera och dimensionera ett bioenergisystem baserat på beräkningar, skriva en rapport, reflektera kritiskt över andra rapporter genom ämnesintegrerad kommunikationsträning samt presentera resultaten muntligt vid seminarier. Etiska aspekter på kundrelationer inom bioenergisektorn behandlas.Obligatoriska delar inkluderar introduktion av projektuppgifter, studiebesök, rapporter och seminarier enligt riktlinjerna i schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig individuell tentamen. Godkända skriftliga projektuppgifter och muntliga presentationer samt deltagande i studiebesök och vid introduktion av projektuppgifter.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskapskraven för 5 högskolepoäng i termokemisk omvandling kan uppfyllas genom kursen TN0319 Termokemisk omvandling. Förkunskapskraven för 5 högskolepoäng i biologi kan uppfyllas genom kursen BI1323 Energisystem ur ett biogeovetenskapligt perspektiv.Kursen TN0285 Energi- och livscykelanalys, 5 hp, eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0284

Litteraturlista

Course literature will be available on CANVAS. No literature has to be purchased for the course.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25370 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0352 Anmälningskod: SLU-30348 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%