CV-sida

Alistair Auffret

Alistair Auffret
Docent och universitetslektor i landskapsekologi. Alistair studerar hur förändringar i markanvändning och klimat påverkar arters utbredningar och den biologiska mångfalden. Kärlväxter är i fokus i både forskning och undervisning, men arbetet rör även andra organismgrupper.

Presentation

Förändringar i den biologiska mångfalden
Förlusten av värdefulla livsmiljöer och globala klimatförändringar utgör två av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Vi använder historiska och moderna kartor, klimatdata och artobservationer för att se hur naturen svarar på miljöförändringar. Våra resultat visar att den stora minskningen av naturbetesmarker och ängar i Sverige och Europa under de senaste 150 åren har haft stora konsekvenser för ekologiska samhällen. Många arter har minskat sina utbredningar medans andra har kunnat dra nytta av de igenvuxna markerna och det varmare klimatet. Vissa växter har kunnat anpassa sig något till de nya förhållanden genom att ändra sina blomningstider.
 
Fröspridning i tid och rum
För att växterna ska kunna överleva landskapsförändringar och förflyttar sig när klimatet värms måste de kunna sprida sig både inom och genom landskapet. Min tidigare forskning har visat att frön finns överallt och kan spridas med bland annat boskap, människors sko och kläder, bildäck, traktorer och rådjur. Ett annat sätt för en art att överleva i landskapet är att lagra sina frön i jorden i en så kallad fröbank. Vi har visat att fröbanker är väldigt artrika jämfört med vegetationen, vilket tyder på en viss förmåga att bidra till ett bevarande av artrikedomen i en period av miljöförändring. Frön av gräsmarksväxter har visats kunna överleva i igenvuxna betesmarker, men de arter som hotas av varmare temperaturer verkar oftast saknas i fröbanken.

Undervisning

Jag undervisar främst i floristik och landskapsekologi. Hör gärna av dig om du vill göra examensarbete kopplad till något av mina intresseområden.

Forskning

Här finns några utdrag från några pressmeddelende som jag har skrivit om min forskning. Klicka länkarna för hela texten.

Förändringar i den biologiska mångfalden

Fler arter inte nödvändigtvis en framgång för biologisk mångfald
Människorna förändrar landskapet och klimatet. Ändå visar forskare från SLU och kollegor i Storbritannien att antalet växt- och djurarter generellt sett ökar i olika miljöer. Förvånande resultat? Egentligen inte. Men det kan vara kris för biologisk mångfald samtidigt även om antalet arter ökar lokalt.

Varmare klimat och krympande arealer är samverkande hot mot naturbetesmarkernas flora
Forskare har undersökt hur svenska växter har reagerat på de förändringar som har skett under de senaste 60 åren. De visar att kombinationen av igenväxning av gamla ängs- och betesmarker och ökande medeltemperaturer har gjort att många arter har minskat sin utbredning.

Historiska kartor avslöjar vad som gått förlorat i landskapet
De senaste 50–70 åren har landskapet i Sverige blivit allt mer enahanda. Framförallt har de artrika gräsmarkerna minskat kraftigt. Med hjälp av tusentals historiska kartor har forskare gjort den hittills största analysen som visar hur markanvändningen förändrats över tid och vad det har lett till. 

Storväxta blommor klarar sig bäst i förändrad skärgårdsmiljö
För att klara sig i Stockholms skärgård ska man vara storväxt, kraftig och långlivad, och det hjälper att finnas nära fastlandet. I alla fall om man är en blomma, visar en ny studie.

Så svarar svensk natur på klimatförändringar
Det svenska klimatet blir varmare och blötare. Nu visar en studie hur växtligheten har reagerat på förändringarna. Med hjälp av historiska data har forskarna sett att floran i ökande grad består av arter som gynnas av de nya förhållanden.

Historiska böcker visar att blomningstiderna förändrats under de senaste 200 åren på grund av klimatförändringarna
SLU:forskaren Alistair Auffret kom på ett nytt sätt att följa hur blomningen har påverkats av den globala uppvärmningen. Han letade upp floror från slutet av 1700-talet till 2018 som inkluderade blomningstider. I snitt visade flororna en förlängning i blomsäsongen med nästan fyra veckor över de 220 åren. Artikel i Svenska Dagbladet.

 

Fröspridning i tid och rum

Fröbanker i jorden skyddar inte floran från klimatförändringar
Växter har utvecklat flera fiffiga sätt att klara sig trots att närmiljön förändras. En ny studie visar att en vanlig strategi – att lagra frön i jorden i väntan på bättre tider – förmodligen inte kommer att rädda floran från den pågående klimatuppvärmningen.

Människan en effektiv fröspridare i växternas tjänst
Människor kan ha varit viktiga naturliga fröspridare i det historiska jordbrukslandskapet. Med hjälp av flera volontärer har forskare kunna kartlägga hur frön sprids i växtlandskapet genom kläder och skor som människor använder under arbete på fält och i naturen.

Rådjursbajs bidrar till den biologiska mångfalden
Rådjur är kanske mest kända för att äta de finaste blommorna i rabatten. Men vad de äter i det övriga landskapet kan faktiskt göra nytta för den biologiska mångfalden. Genom att samla in bajs från rådjur och sedan odla de frön som fanns i bajset har forskare kunnat se hur rådjur sprider olika typer av växter.

Landskapets minne ger nytt hopp för Sveriges naturbestånd
Ny forskning visar att landskapets minne i form av en fröbank i jorden gör det möjligt för växtarter som försvunnit att återvända till vegetationen. I en artikel presenterar forskare resultatet från sina undersökningar av svenska naturbetesmarker.

 

Publikationer i urval

Se min Google Scholar sida.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för landskapsekologi
Telefon: +4618672343
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala