CV-sida

Andreas Nicolaidis

Industridoktorand vid Institutionen för biosystem och teknologi

Presentation

Jag är industridoktorand från RISE (Research Institutes of Sweden) och forskar på hur systemmodellering kan användas inom förvaltning av naturresurser och för utveckling och utvärdering av hållbara biobaserade produktionssystem.

Forskning

I mitt doktorandprojekt är jag involverad i följande forskningsprojekt:

1. SCARCE - Sustainable Choice of Action for Recovered water acCes

Målet i projektet är att utveckla ett beslutsstödsverktyg för att göra välgrundade prioriteringar om åtgärder som syftar till att stärka samhällets resiliens mot vattenbrist och torka. Min roll i projektet är att undersöka effekten över tid av olika åtgärder med hjälp av dynamisk modellering, simulering och scenarioanalys.

2. Scenario modelling for sustainable Industrial Symbiosis

Projektets syfte är att undersöka hur ett miljöpåverkan av ett produktionssystem påverkas förändringar i dess interna och externa flöden över tid. Projektet fokuserar på den industriella symbiosen i Sotenäs kommun och vi analyserar hur symbiosens CO2 utsläpp och övergödningspotential påverkas av säsongsvariationer och långsiktiga trender i dess råmaterialflöden. Även i detta projekt används dynamisk systemmodellering som metod för att utvärdera miljöeffekten under olika framtidsscenarier.

Samverkan

Industridoktorand på RISE

Del av forskarskolan Bioeconomy Graduate Research School, vid CEC Lunds universitet

Bakgrund

BSc Biologi, Lunds universitet, 2014

MSc Naturvetenskap, Lunds universitet, 2015

Handledning

Huvudhandledare: Sammar Khalil, SLU

Bitr. handledare: Linda Tufvesson, SLU & Thomas Prade, SLU

Industrihandledare: Sarah Broberg, RISE


Kontaktinformation


Publikationslista: