CV-sida

Anna Levinsson

Anna Levinsson

Presentation

Jag är forskare inom urban vegetation, med fokus på stadsträd. Jag disputerade 2015 med avhandlingen "Urban tree establishment - the impact of nursery production systems and assessment methods". Mitt huvudsakliga forskningsområde är träds vattenbalans och hur stress orsakad av för mycket eller liten vattentillgång tar sig i uttryck, både morfologiskt och fysiologiskt. 

 

Undervisning

Jag föreläser sporadiskt inom ämnena trädetablering, ståndort och plantskoleproduktion, och handleder examensarbeten. Jag är också involverad i hortonomernas och trädgårdsingenjörernas introduktionskurs.

Forskning

Jag leder ett Formas-finansierat forskningsprojekt inom Hållbart samhällsbyggande "Tree establishment in a future urban climate" (2016-2021) där vi arbetar tillsammans med Stockholms och Malmö stad för att testa övervakningssystem för vattenstatus i urbana trädpopulationer och för att bestämma kritiska värden för vattenstress hos intressanta arter för urban miljö.

Jag driver också ett Formas-finansierat mobilitetsprojekt "Improving urban tree vitality - defining the degree of water uptake reduction from anthropogenic stress factors" (2017-2019) där jag kommer att arbeta med dendrokronologiska studier för att koppla samman en historisk stressituation med dagens vitalitet. Projektet kommer delvis att genomföras i Barcelona och Wien, i samarbete med institutionen för Sydsvensk skogsforskning.

Publikationer i urval

Peer-reviewed:

Levinsson, A., Konijnendijk Van den Bosch, C., Fransson, AM., and Öxell, C. (2015). Visual assessment of establishment success in urban Prunus avium (L.) and Quercus rubra (L.) in relation to water status and morphological characteristics. Urban Forestry & Urban Greening 14(2):218-224

Levinsson, A., Saebo, A., and Fransson, AM. (2014). Influence of nursery production system on water status in transplanted trees. Scientia Horticulturae 178:124-131

Levinsson, A. (2013). Post-transplant shoot growth of trees from five different production methods is affected by site and species. Arboriculture & Urban Forestry 39(5):201-210

 

Avhandling:

Levinsson, A. Urban Tree Establishment: The Impact of Nursery Production Systems and Assessment Methods. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2015:24.

Konferenspapers:

Levinsson, A., Dujesifken, D. Investigations about Nursery Production Methods and their Influence on Tree Establishment in Urban Areas, 2008. Landscape Below Ground, Chicago.

 

Rapporter:

Levinsson, Anna, Schröder, Håkan. Lämpliga arter för plantering intill järnväg. 2009.  

Levinsson, Anna, Schröder, Håkan. Vård av solitära träd intill järnväg – Identifiering och hantering av riskträd. 2006.

Levinsson, Anna. Etablering av stadsträd – Vad är etablering och vilken betydelse har trädets storlek? 2006.

 

Populärvetenskapliga publikationer

Levinsson, Anna. Trädens liv i staden – från etablering till vitalisering. Movium Gröna Fakta, 2007.

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415154
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp