CV-sida

Anna Lundhagen

Anna Lundhagen
Vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys

Presentation

Jag kombinerar ett brinnande intresse för strategiskt, akademiskt ledarskap och verksamhetsutveckling med ett fokus på hur vi hållbart förvaltar våra naturresurser, både det vilda och det domesticerade.  

Forskning

Mina forskningsintressen har framförallt varit inom populationsgenetik och evolutionär ekologi kopplat till naturvård, men jag har även varit inblandad i projekt som fokuserar på skogsskadegörare och invasiva arter. Genom att utveckla molekylära metoder för att studera interaktioner mellan arter kan vi numera analysera maginnehållet hos organismer och på så sätt bättre förstå vem som lever av vem. 

Miljöanalys

SLU tar pulsen på miljön och arters utveckling över stora delar av Sverige och dess olika landskapstyper. Resultaten använder vi för att förstå processer och till beslutsunderlag som kan förbättra förvaltning och leda till ändamålsenliga åtgärder.

Samverkan

Verksamheter och människor utvecklas genom samverkan, både internt på SLU och tillsammans med våra avnämare, och vi når långt mycket längre än varje del kan göra var för sig. På SLU samverkar vi framförallt med myndigheter och avnämare inom jord- och skogsbrukssektorn liksom naturvårdande organ. Vi verkar brett både nationellt och internationellt.  

Bakgrund

Jag har en grundutbildning i biologi från Lunds och Uppsala universitet och det var i Uppsala jag disputerade 2002. Efter det rekryterades jag till SLU och institutionen för entomologi för att utveckla det molekylära labbet och projekt där molekylära metoder kunde bryta ny väg. Ända sedan min doktorandtid har jag även haft olika förtroendeuppdrag och ansvarsområden med fokus på att utveckla verksamheter vid sidan av min forskning. Blev docent i ekologi 2009 och sedan 2013 har jag arbetat i prefektroll. I september 2020 tillträdde jag som vicerektor med specifikt ansvar för SLUs samverkan och miljöanalys.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Universitetsledningen
Telefon: +46 18672370, +46 703955780
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala