CV-sida

Anna Lundhagen

Anna Lundhagen
Vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys

Presentation

Anna Lundhagen kombinerar ett brinnande intresse för strategiskt, akademiskt ledarskap och verksamhetsutveckling med ett fokus på hur vi hållbart kan förvalta våra naturresurser, både det vilda och det domesticerade.  

Forskning

Anna Lundhagens forskningsintressen har framförallt varit inom populationsgenetik och evolutionär ekologi kopplat till naturvård, men hon har även varit inblandad i projekt som fokuserar på skogsskadegörare och invasiva arter. Genom att utveckla molekylära metoder för att studera interaktioner mellan arter kan vi numera analysera maginnehållet hos organismer och på så sätt bättre förstå vem som lever av vem. 

Miljöanalys

SLU tar pulsen på miljön och arters utveckling över stora delar av Sverige och dess olika landskapstyper. Resultaten använder vi för att förstå processer och till beslutsunderlag som kan förbättra förvaltning och leda till ändamålsenliga åtgärder.

Samverkan

Verksamheter och människor utvecklas genom samverkan tillsammans med våra avnämare, och vi når mycket längre tillsammans än varje del kan göra var för sig. På SLU samverkar vi med myndigheter, organisationer och företagare inom både jord- och skogsbrukssektorn och de som fokuserar på obrukade delen av miljön. Vi verkar brett både nationellt och internationellt.  

Bakgrund

Anna Lundhagen har en grundutbildning i biologi från Lunds och Uppsala universitet och det var i Uppsala hon disputerade 2002. Efter det rekryterades hon till SLU för att utveckla projekt där molekylära metoder kunde bryta ny väg. Ända sedan hennes doktorandtid har hon även haft olika förtroendeuppdrag och ansvarsområden med fokus på att utveckla verksamheter vid sidan av sin forskning och undervisning. Anna Lundhagen blev docent i ekologi 2009 och sedan 2013 har hon arbetat i prefektroll. I september 2020 tillträdde Anna Lundhagen som vicerektor med specifikt ansvar för SLUs samverkan och miljöanalys.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Universitetsledningen
Telefon: +46 18672370, +46 703955780
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala