CV-sida

Artur Larsson

Förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Fakta och publicering. Medlem i expertkommittén för steklar.

Presentation

Förvaltningsledare och kravställare för IT-system som syftar till att producera och tillgängliggöra stöd för artbestämning och information om svenska djur, växter och svampar. I förvaltningsobjektet ingår system såsom Artfakta.se, Edit, Termdatabasen, Referensdatabasen, UserAdmin och Dyntaxa med tillhörande API:er.

Analyserar tillstånd och trender för våra steklar, bland annat i form av rödlistning. Utarbetar information och råd kring bevarande och identifiering av mångfalden av steklar.

Bistår vid arbetet med skogliga arter och naturtyper.

Bakgrund

Master of Science i biologi.

Flera års erfarenhet av naturinventering och värdering, med tonvikt på skogliga nyckelbiotoper.

Publikationer i urval

Larsson, A. & Forsberg, M. 2016. Gammal skog räcker till mer. BioDiverse 21(3):2016. CBM, Uppsala. http://www.biodiverse.se/articles/gammal-skog-racker-till-mer/ 

Forsberg, M. & Larsson, A. 2015. En ny svensk skogsmodell. Förslag till rättsliga förstärkningar för att nå miljö- och skogspolitiska mål. Working paper 2015:3, Uppsala universitet, juridiska fakulteten. http://www.jur.uu.se/digitalAssets/585/c_585476-l_3-k_wps2015-3.pdf 

Strengbom, J., Dahlberg, A., Larsson, A., Lindelöw, Å., Sandström, J., Widenfalk, O. & Gustafsson, L. 2011. Introducing Intensively Managed Spruce Plantations in Swedish Forest Landscapes will Impair Biodiversity Decline. Forests 2(3): 610–630.

Larsson, A. (red.), Bjelke, U., Dahlberg, A. & Sandström, J. 2011. Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. ArtDatabanken rapporterar 9. ArtDatabanken, SLU. Uppsala. https://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/tillstandet-i-skogen/

Larsson, A. 2008. I Sohlman, A. (red.). Arter och naturtyper i habitatdirektivet – tillståndet i Sverige 2007. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. https://www.artdatabanken.se/publikationer/bestall-publikationer/arter--naturtyper-i-habitatdirektivet--bevarandestatus-i-sverige-2007/

Länkar

https://artfakta.se/


Kontaktinformation