CV-sida

Daniel Cerveny

Daniel Cerveny
Jag är verksam inom forskningsområden som omfattar förorening av vattenmiljöer med ett brett spektrum av främmande ämnen som härrör från mänsklig verksamhet. Han har erfarenhet av provtagning av vatten och biota, lösningsmedelsextraktion och riktad LC-MS-instrumentell analys. Förutom att beskriva miljöföroreningar är han också inriktad på att identifiera eventuella negativa effekter hos vattenlevande organismer till följd av antropogena föroreningar.

Presentation

Jag är intresserad av hur rester av läkemedel i floder och sjöar påverkar vattenlevande organismers naturliga beteende. Jag försöker förstå de kombinerade effekterna av olika läkemedel på fiskar och vattenlevande ryggradslösa djur, eftersom dessa organismer ofta möter cocktailen av våra mediciner i sin naturliga miljö. Jag fokuserar också på fysiologiska processer bakom de observerade effekterna av läkemedel.


Publikationslista: