CV-sida

Elsa Lagerquist

Elsa Lagerquist
Jag är mark/växt agronom och doktorand inom agrara odlingssystem. I mitt doktorandprojekt undersöker jag ett system för reducerad bearbetning i ekologisk odling och vilka ekosystemtjänster ett multifunktionellt odlingssystem kan bidra med.

Presentation

Jag är utbildad mark-växt agronom, utexaminerad från SLU 2016. Efter studierna jobbade jag i cirka ett år på institutionen för mark och miljö i gruppen för jordbearbetning som försöksassistent. Sommaren 2017 började jag på min doktorandtjänst på insitutionen för växtproduktionsekologi, gruppen för agrara odlingssystem, med Göran Bergkvist som huvudhandledare. I mitt doktorandprojekt undersöker jag ett system för reducerad bearbetning i ekologisk odling. Systemet kombinerar samodling med baljväxter och radhackning i spannmålsodling för att kontrollera ogräs men också bidra med ekosystemtjänster så som kollagring och förbättrad kvävecirkulering på fältet. Data samlar jag in från fyra fältförsök, två i Skåne och två i Östergötland. Dataanalysen sker både statistiskt och med datormodeller, för att analysera det som skett i fält men också förutse mer långsiktig effekt av systemet.

Mitt främsta intresse ligger i att öka kunskapen om hur vi kan utveckla odlingssystem som är multifuktionella utifrån ett ekologiskt perspektiv och bidrar till att hålla våra odlingsmarker bördiga och levande.

Undervisning

Jag hjälper till en del i undervisningen av studenter som läser kurser på institutionen på grundnivå liksom avanceradnivå, framförallt som handledare för grupparbeten. Jag har också varit handledare åt praktikanter som kommer till institutionen.

Forskning

Jag gör mitt doktorandarbete inom projektet "Halva ytan bearbetas". Det är ett projekt finnansierat av SLU EkoForsk och görs i sammarbete med Per Ståhl på Hushållningssällskapet i Vreta Kolster (Östergötland), Anita Gunnarsson på Hushållningssällsapet i Kristianstad (Skåne), Josef Apell på Apell Agri Consulting AB och Göran Bergkvist på SLU.

Man kan läsa mer om projektet på EkoForsks hemsida: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2017-2019/odlingssystem/

Bakgrund

Kandidatexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet 2014

Masterexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet 2016

Agronomexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet 2016


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618672055, +460705582901
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala