CV-sida

Erik Westholm

Erik Westholm
Professor vid institutionen för Stad och Land, SLU och i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA). Ingår i regeringens Vetenskapliga råd för hållbar utveckling som utgör ett bollplank för regeringen i hållbarhetsfrågor och en kontaktyta mellan regering och forskarsamhälle. Jag har varit ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd 2011-2014) och programchef (2012-2014) för den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Future Agriculture vid SLU som etablerar samarbeten, forskning och kommunikation över ämnesgränserna inom SLU.

Presentation

Min forskning handlar om landsbygdsområdena; deras sociala och ekonomiska utveckling, om skogens och jordens framtid i ljuset av globala utmaningar. Jag har ett särskilt intresse för framtiden som vetenskapligt fält; perspektiv, metoder, teori och olika genrer inom framtidsstudier. Framtidsstudier är viktiga; i bästa fall en länk mellan vetenskap och samhälle kring de alternativ som människan står inför, ett redskap för politik i vid bemärkelse.

Forskning

Framtiden som forskningsfält. Finansierat av Vetenskapsrådet. http://wayback.slu.se:8080/wayback/20160611025703/http://epidrift-ext.slu.se/sv/institutioner/stad-land/forskning/landsbygdsutveckling/projekt/what-does-the-future-hold/.

Det svenska jordbrukets framtid: agrar omvandling och hushållsstrategier. Treårigt Formasprojekt 2016-2019 

Jordbruket i norra Europa möter många svårigheter och bara i Sverige har en tredjedel av gårdarna försvunnit de senaste 25 åren. I ett längre perspektiv ser det annorlunda ut. Klimatförändringarna kan ge en global livsmedelsbrist som innebär att produktionsförmågan i de svenska lantbruken får en central betydelse. Kunskapen om det svenska jordbrukets situation och utveckling under de senaste decennierna är dock bristfällig.

 Syftet med den här studien är att utforska jordbrukets omvandling och jordbrukarhushållens strategier och anpassning till förändrade villkor. Vem är framtidens bonde i Sverige?

 Vi nyttjar ett unikt material av 260 intervjuer gjorda 1992 med jordbrukarhushåll i tre olika regioner. Vi återvänder till ett urval av dessa jordbruk för intervjuer. Vi fokuserar på fyra forskningsteman: a) produktionsstrategier i jordbrukets omvandling b) försörjningsstrategier i jordbrukarhushållen, c) hur genusrelationer förhandlas samt d) osäkerhet och risk - hur ser hushållen på framtiden?

 

Dessa teman sammanförs i en syntes som också blir en vetenskapligt baserad diskussion om jordbrukets framtid i Sverige. Projektet ska ge ett viktigt vetenskapligt bidrag till agrarsociologisk forskning och forskning om landsbygdsutveckling och kan få stor betydelse för utformningen av jordbrukspolitik på olika nivåer.

 Projektet är finansierat av Formas och genomförs 2016-2019 av Erik Westholm (projektledare), Cecilia Waldenström och Flora Hajdu och Camilla Eriksson.

 

 

 

 

Publikationer i urval

2015. (Eds) Westholm, E., Beland Lindahl, K., Kraxner, F.,  The Future of Nordic Forestry - a Global Perspective. 2015, XXI, 169 p. Springer.

2015. Westholm, E.,. Futures Studies in the field of natural resources. In: Westholm,
E., Beland Lindahl, K., Kraxner, F.,  pp 11-24,. The Future of Nordic Forestry - a Global Perspective. 2015, XXI, 169 p.Springer

 * 2015. (Eds) Westholm, E., Beland Lindahl, K., Kraxner, F.,  . The Future of Nordic Forestry - a Global Perspective. 2015, XXI, 169 p.Springer

* 2015. Westholm, E.,. Futures Studies in the field of natural resources. In: Westholm, E., Beland Lindahl, K., Kraxner, F.,  pp 11-24,. The Future of Nordic Forestry - a Global Perspective. 2015, XXI, 169 p.Springer

* 2015 Beland Lindal, K., Westholm, E., Kraxner, F.,. Nordic Forest Futures – an Introduction. The Future of Nordic Forestry - a Global Perspective 2015, XXI, 169 p. Springer.  

*  2015. Waldenström, C., Ferguson, R., Sundberg, C., Tidåker, P., Westholm, E., Åkerskog, A., 2015. Bioenergy from Agriculture: Challenges for the Rural Development Programme in Sweden”. Accepted for publication in Society and Natural Resources.

* 2015. Mårald, E., & Westholm, E, The Construction of the Future in the Swedish Forest Sector, 1850–2010. Forthcoming in Nature and Culture Vol. 11:1 (2016).

* 2014. Beland K., Westholm, E, 2014. Transdisciplinarity in practice: Aims, collaboration, and integration in a Swedish research programme. Journal of Integrative Environmental Sciences

 http://dx.doi.org/10.1080/1943815X.2014.945940

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: 018-671957, 0733 908917
Arbetsbeskrivning: Forskning i social och ekonomisk geografi, framtiden som vetenskaplig fråga, naturresurser, migration.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala