CV-sida

Eva Tyden

Eva Tyden
Jag jobbar som forskare och lärare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap. Det var under min utbildning till bioteknolog som jag fick upp intresset för forskning. Jag tycker att forskning är inspirerande för att det är som att lägga ett pussel man ser nya mönster och lösningar. Mitt huvudintresse är att försöka förstå hur hästens parasiter utvecklar resistens mot läkemedel samt hitta lösningar för en hållbar parasitkontroll i framtiden.

Undervisning

Jag undervisar i parasitologi och farmakologi på veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet och kandidatprogrammet för husdjur och etologi och djurskydd. Jag handleder också studenter i examensarbeten.

 

Forskning

Mitt forsknings- och expertområde är molekylär farmakologi med fokus på att förstå hur parasiter utvecklar resistens mot läkemedel samt hitta lösningar för en hållbar parasitkontroll i framtiden. Min bakgrund som bioteknolog och docent i molekylär farmakologi utgör en bra plattform för den här typen av forskning.

 

Miljöanalys

 

Samverkan

Jag och min forskargrupp har ett akademiskt nätverk och samarbetspartners med Uppsala universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Lunds tekniska högskola, INRAE Tours i Frankrike, Islands universitet, och Gluck Equine Research Center
Lexington i USA. Förutom det akademiska nätverket har vi samarbete hästintressenter och hästgårdar i Sverige. Just nu har vi medel från Forskningsrådet för miljö, areella näringar (FORMAS), Stiftelsen Hästforskning och Sveland.

 

Bakgrund

Jag erhöll min doktorsexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet 2008. I mitt avhandlingsarbete gjorde jag en kartläggning av enzymer och transportörer som har betydelse för upptag och utsöndring av läkemedel hos häst. År 2012 anställdes jag som post-doc i ett projekt som handlade om läkemedelsresistens hos hästens spolmask. Därefter har jag alltmer forskat med frågeställningar kopplade till läkemedelsresistens hos hästens parasiter samt att hitta lösningar för hållbar parasitkontroll i framtiden.

Idag jobbar som forksare och lärare vid institutionen biomedicin och veterinär folkhälsasedan. Jag är också studierektor för undervisning sedan 2017 och koordinator för området infektionssjukdomar och antimikrobiell resistens vid plattformen för djur, natur och hälsa sedan 2019.

 

 

Handledning

Jag är förnärvande huvudhandledare för två doktorandprojekt och biträdande handledare för ett projekt.

Jag har varit biträdande handledare för en doktorand och huvudhandledare för ett 40-tal masterarbeten.

 

Publikationer i urval

Jag har cirka 45 artiklar i vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning. Dessutom är jag ansvarig för flera rapporter och andra vetenskapliga insatser inklusive populärvetenskap konferensbidrag.

Länkar

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/ny-metod-for-resistensundersokning-av-hastens-spolmask/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/mikrofluidik-ny-parasitdiagnostik-for-hast/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/ett-nytt-tillvagagangsatt-for-att-forsta-och-kontrollera-resistensutveckling-hos-spolmask/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/selektiv-avmaskning-mot-blodmask--risker-och-mojligheter/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/alternativa-metoder-for-kontroll-av-den-stora-blodmasken/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/ny-klinisk-diagnostik-for-migrerande-larver-fran-den-stora-blodmasken/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/lakemedelsresistens-hos-hastens-spolmask/


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi
Telefon: +4618671208
Postadress:
BVF, Parasitologi, Box 7036
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: